Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0WJ11K Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powtórzenie ogólnych wiadomości nabytych w szkole średniej dotyczących wiedzy o języku polskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest przedstawienie elementarnej wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania języka, wyjaśnienie podstawowych terminów i pojęć, którymi posługuje się współczesne językoznawstwo. Nauka przedmiotu zakłada wdrożenie studenta do rozumienia specjalistycznej literatury lingwistycznej z zakresu językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego, a także opracowań dotyczących socjalnego, profesjonalnego i regionalnego zróżnicowania języka.

Pełny opis:

1. Ogólne wiadomości o języku. Pojęcie języka naturalnego. Język jako system znaków. Znak językowy na tle innych znaków. Funkcje znaku językowego.

2. O dychotomii w języku. Dwuklasowość języka. Relacje syntagmatyczne i paradygmatyczne.

3. Poziomy struktury języka. Jednostki językowe a jednostki tekstowe.

4. Fonetyczne parametry języka. Narządy mowy. Dźwięk mowy, akcent, intonacja. Cechy artykulacyjne, akustyczne i dystrybucyjne głosek. Klasyfikacje głosek.

5. System fonologiczny. Głoska a fonem. Fonologiczna typologia języków.

6. Morfem jako podstawowy dwustronny element języka. Pojęcie morfu i morfemu. Typy i rodzaje morfemów. Morfologiczna typologia języków.

7. Wyraz jako jednostka formalno-znaczeniowa. Morfem a wyraz. Pojęcie części mowy.

8. Semantyczne klasy wyrazów. Problem znaczenia wyrazów. Treść a zakres referencjalny.

9. Metody opisu znaczeń leksykalnych. Pojęcie paradygmatu i pola leksykalnego. Relacje semantyczne. Synonimia, antonimia, polisemia, homonimia w języku.

10. Jednostki systemu syntaktycznego. Grupa wyrazowa a zdanie. Człony zdania a części mowy. Pojęcie zdania w różnych koncepcjach lingwistycznych. Typologia syntaktyczna języków.

11. Językoznawstwo historyczne. Genetyczna typologia języków. Rodziny, grupy i ligi językowe.

12. Język a społeczeństwo. Odmiany języka narodowego. Pojęcie języka literackiego.

13. Socjalna i profesjonalna dyferencjacja języka. Pojęcie socjolektu i technolektu.

14. Regionalne zróżnicowanie języka. Dialekt a gwara.

15. Interdyscyplinarne związki językoznawstwa.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 2, w tym:

Udział w zajęciach 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 15 godz. i przygotowanie do egzaminu 15 godz. - 1 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 60 godz. ECTS: 2

Literatura:

1. Bańczerowski J., Pogonowski J., Zgółka T., Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.

2. Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1975.

3. Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Opole 1990

4. Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1983

5. Hockett Ch.F., Kurs językoznawstwa współczesnego, Warszawa 1968.

6. Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1965.

7. Rahaucou V.I., Ahulnaje movaznaustva. Praktykum, Mahilou 2007.

8. Sapir E., Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

9. Saussure de, F., Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991.

10. Sciacko P., Uvodziny u movaznaustva, Hrodna 2001.

11. Timoszuk M., Język a teoria lingwistyczna, Warszawa 2005.

12. Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Warszawa 1967.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. WIEDZA: student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię wykorzystywaną w badaniach białorutenistycznych

- najważniejsze teorie badań literaturoznawczych i językoznawczych

2. UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi:

- wykorzystywać terminy lingwistyczne w procesie analizy zjawisk językowych

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student jest gotów do:

- umieszczenia we właściwym kontekście nowych informacji i ich interpretacji, myślenia kreatywnego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału;

- terminowe wykonywanie testów kontrolnych;

- zaliczenie pisemnego testu końcowego.

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne testy/ prace kontrolne – 30%

- pisemny test końcowy – 40%

Przy zaliczeniu stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Kryteria oceny testów śródsemestralnych i końcowego zaliczenia pisemnego przedstawione są w formie progów procentowych

(punkty uzyskane z testów śródsemestralnych i końcowego zaliczenia pisemnego)

60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 98 % - 5 (ocena bardzo dobra)

99% -100% - 5 !(ocena bardzo dobra z wykrzyknikiem)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca.

Forma zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny jest wyznaczana przez wykładowcę.

Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.