Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0WL11K Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza historycznoliteracka i znajomość lektur obowiązujących w programie nauczanie literatury polskiej w szkole średniej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres przedmiotu stanowią zagadnienia genologii, stylistyki i wersyfikacji.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu rozpatrywane są wybrane zagadnienia nauki o literaturze ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki i wersyfikacji. Ponadto zajęcia koncentrują się na podstawowych kategoriach kompozycji utworu, poznaniu funkcji poetyckiej języka, rozumieniu praw rządzących literaturą, stylistycznej organizacji składni, warstwy znaczeniowej i brzmieniowej tekstu oraz omówieniu rodzajów stylizacji. Zajęcia obejmują także wybrane zagadnienia wersyfikacji (polskie systemy wersyfikacyjne oraz ich prezentacja, ważne miejsca w wersie, pojęcie stopy metrycznej a pojęcie zestroju akcentowego, pojęcie rymu i rytmu). Uzupełnieniem wiadomości z dziedziny genologii jest omówienie kryteriów podziału na rodzaje i gatunki literackie, rozwiązanie trudnych kwestii systematyzacji gatunkowej. Szczególny nacisk kładzie się na praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu poetyki (interpretacja i analiza utworu).

Literatura:

1. Honore de Balzac "Ojciec Goriot", Kraków 2003.

2. Booth W.C., Rodzaje narracji, "Pamiętniki Literackie" 1971, z. 1. 3. Chrząstkowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 1987.

4. Dłuska M., Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 1980.

5. Dłuska M., Wiersz [w:] Problemy teorii literatury, oprac. H. Markiewicz, Wrocław 1969.

6. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

7 Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.

8. Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki, Warszawa 1978.

9. William Shakespeare "Hamlet", Kraków 2006.

10. Sofokles "Antygona", Kraków 2003.

11. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

12 Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 2004.

13. Kaniewska B., Legeżyńska A., Teoria literatury. Skrypt dla studentów, Poznań 2002.

14. Słownik wiedzy o literaturze, pod red. Cudak R., Pytasz M., Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu: specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię wykorzystywaną w badaniach białorutenistycznych (S1_W01),

najważniejsze teorie badań literaturoznawczych i językoznawczych (S1_W02),

Student potrafi:

analizować dzieła literackie z wykorzystaniem różnych źródeł i metod badań (S1_U02),

sporządzać samodzielne analizy literackie lub lingwistyczne z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi badawczych (S1_U03),

wykorzystywać terminy literackie w procesie analizy utworów (S1_U08),

przygotowywać samodzielne referaty dotyczące zagadnień literaturoznawczych i językoznawczych (S1_U09)

Student jest gotów do:

ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa Białorusi (S1_K02),

umieszczenia we właściwym kontekście nowych informacji i ich interpretacji, myślenia kreatywnego (S1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach, prezentacja indywidualna na wybrany temat a także ustny egzamin końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.