Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka białoruskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-FBA-NJB12
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka białoruskiego II
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Nauka języka białoruskiego I 3221-S1-FBA-NJB11

Założenia (opisowo):

Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu „Nauka języka białoruskiego I”

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie podstawowym i służą pogłębieniu kompetencji językowych studentów w oparciu o rozbudowany materiał gramatyczny (m. in. odmiana rzeczowników i liczebników), ćwiczenia z zakresu ortografii oraz leksykę związaną z życiem codziennym (w tym dzień pracy i wypoczynek) człowieka. Poziom docelowy kursu: A2 (podstawowy) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie podstawowym i służą pogłębieniu podstawowych umiejętności językowych studentów (czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu). Podczas zajęć rozwijana jest przede wszystkim znajomość białoruskich zasad ortograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni różnych połączeń spółgłoskowych i samogłoskowych (głównie w leksyce zapożyczonej), w tym spółgłosek wzdłużonych i podwojonych, pisowni wyrazów łącznej, rozdzielnej i przez kreskę, pisowni wyrazów złożonych i zasad dotyczących użycia wielkich i małych liter, pisowni abrewiatur. Zdobyta w zakresie ortografii wiedza nadal ćwiczona jest w formie dyktand i licznych prac samodzielnych obejmujących przygotowanie wypowiedzi pisemnych w języku białoruskim.

Pogłębiana jest także umiejętność prawidłowego wykorzystania wybranych form gramatycznych. Szczególna uwaga poświęcona jest odmianie rzeczowników II i III deklinacji, rzeczownikom nieodmiennym, Pluralia i Singularia Tantum, odmianie liczebników porządkowych i ułamkowych oraz odmianie wybranych czasowników. Nacisk kładziony jest także na użycie wybranych czasowników w połączeniu z innymi częściami mowy (na przykład: wyrażenia przyimkowe z czasownikiem żyć, zajmować się czym?, odpoczywać gdzie?, jechać dokąd? itp. oraz zastosowanie innych konstrukcji językowych (na przykład pomnik kamu?, uskłasci kwietki da pomnika). Umiejętności związane z prawidłowym wykorzystaniem wybranych form językowych ćwiczone są w mniejszym stopniu poprzez wykonywanie ćwiczeń gramatycznych, a w większym poprzez konstruowanie własnych wypowiedzi ustnych, podczas których zwracana jest także uwaga na prawidłowe akcentowanie poszczególnych wyrazów. Studenci poznają ponadto podstawowe zasady dotyczące budowy zdań wykrzyknikowych i pytających, które wykorzystują podczas prowadzonych w grupach dyskusji.

Materiał gramatyczny wprowadzany jest w oparciu o nieco dłuższe teksty mówione i pisane (w tym opowiadania, artykuły prasowe, teksty piosenek, dłuższe wypowiedzi itp.) związane z życiem codziennym. Analiza tych tekstów służy także pogłębianiu wiedzy z zakresu leksyki języka białoruskiego dotyczącej takich zagadnień jak: dom i mieszkanie (nazwy pomieszczeń i mebli), dzień pracy (w tym określanie daty i czasu – dokładne i przybliżone), posiłki (tradycje kulinarne), wypoczynek, rozrywka – opis różnych form spędzania wolnego czasu (w lesie, nad wodą, w mieście – kino, teatr, dyskoteka), opisy głównych miast Białorusi oraz stolic europejskich, sklepy, restauracje, hotele, życie na wsi, zabytki, system edukacji w Polsce i na Białorusi, przyroda Białorusi (w tym także wierzenia z nią związane) i święta.

Podczas zajęć prezentowane są także w sposób bardziej szczegółowy sposoby konstruowania wypowiedzi dotyczących miejsca zamieszkania (w tym adresowania listów i sposobów tworzenia nazw mieszkańców), wyrażania stosunków przestrzennych, konstrukcji czasowych.

Zdobytą wiedzę w zakresie leksyki studenci ćwiczą przede wszystkim poprzez samodzielne przygotowywanie wypowiedzi pisemnych i ustnych (opis rodziny, opis mieszkania, samodzielne prezentacje różnych miast itp.), prowadzone podczas zajęć dyskusje w języku białoruskim oraz ćwiczenia ze słuchu obejmujące na przykład streszczanie zasłyszanych opowiadań bądź piosenek.

BLOKI TEMATYCZNE:

BLOK I - TWÓJ DZIEŃ

Daty i godziny.

Leksyka związana z codziennymi czynnościami.

Planowanie zadań na tydzień, kalendarz.

Pogoda.

Nazwy dni tygodnia i miesięcy w miejscowniku.

Odmiana liczebników głównych i porządkowych.

Czasowniki I i II koniugacji (powtórzenie).

Iść do kina na film – przyimki +przypadki.

Przysłówki – tworzenie i stopniowanie.

Święta na Białorusi.

BLOK II - MIESZKANIE

Mieszkanie, dom i meble.

Określenie miejsca zamieszkania: miejscowość, adres.

Przyimki.

Miejscownik.

Celownik.

Usytuowanie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok, nad, ect.).

Numeracja pięter.

Pisanie ogłoszeń.

BLOK III - JEDZENIE

W sklepie spożywczym – leksyka związana z zakupami.

Produkty spożywcze.

Opakowania towarów.

Miary i wagi.

W restauracji - leksyka.

Zaimek zwrotny.

Dopełniacz – powtórzenie.

Czasownik jeść i pić.

Czasowniki biec i dać.

Aspekt czasownika.

Białoruskie przysmaki.

Tradycje kulinarne w Polsce i na Białorusi.

Zamawianie potraw w restauracji – dialogi.

Tworzenie przepisów kulinarnych.

BLOK IV - PRZYSZŁOŚĆ I PRZESZŁOŚĆ

Szkolnictwo.

Zimowy i letni odpoczynek - wspomnienia.

Planowanie wycieczki i wakacji.

Przyroda - leksyka.

Plany na przyszłość.

Korespondencja - leksyka.

Czas przeszły.

Czas przyszły.

Czasownik uczyć się.

Spółgłoski wzdłużone i podwojone.

Wołacz.

Przygotowywanie ofert turystycznych.

Opis białoruskich miast.

Adresowanie listów.

Pisanie listów.

Nakład pracy studenta:

120 godz. - zajęcia w sali, 4 ECTS;

30 godz. - przygotowanie bieżące, 1 ECTS;

30 godz. - przygotowanie do egzaminu, 1 ECTS.

RAZEM: 6 ECTS.

Literatura:

1. T. Jasińska-Socha, Język białoruski (poziom podstawowy i średniozaawansowany), Warszawa 2017.

2. W. I. Iuczankau, Biełaruski prawapis u apornych schiemach, Mińsk 2013.

3. T. R. Ramza, Biełaruskaja mova? Z zadavalnienniem!, Mińsk 2010.

4. red. A.A. Łukaszanca, Biełaruski arfahraficzny słounik, Mińsk 2012.

5. W. I. Iuczankau, Biełaruskaja arfahrafija: apaviadanni i historyi, Mińsk 2010.

6. W. P. Krasniej, Biełaruskaja mowa u tablicach i schiemach, Mińsk 2015.

7. A. Kłyszka, Bełaruska-polski razmounik, Mińsk 1992.

8. Ł.W. Czuchrowa, Rabota nad słowam, wyd. Zawigar, 1995.

9.. U. Kulikowicz, Biełaruski prawapis, Mińsk 1998.

10. W. Ramancewicz, Paczatki rodaje mowy, Mińsk 1993.

11. red. L.J. Siamieszka, Haworym pa-biełarusku, Mińsk 1999.

12. S. Szadyko, A. Wójcik, Mini-rozmówki białoruskie, Warszawa 1990.

13. L. Barszczeuski, Białorusko-polski słownik tematyczno-terminologiczny, Mińsk 2014.

14. Aktualne gazety i czasopisma białoruskie.

15. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

- w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach,

m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów;

- w zaawansowanym stopniu naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój.

Umiejętności: student potrafi

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych;

- przygotować poprawne, klarowne i spójne prace pisemne w języku polskim i obcym na wybrane tematy;

- przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

- posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu;

- planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać w zespole (także w ramach zadań o charakterze interdyscyplinarnym);

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych zgodnie z tradycjami i zasadami etyki zawodowej;

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego, działając w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału;

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych;

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami indywidualnymi i grupowymi.

- uzyskanie zaliczenia u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia NJB II.

Egzamin składa się: z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test gramatyczno-leksykalny oraz zadanie tłumaczeniowe i wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru) –

kryteria: znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii.

test - skala ocen:

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Wypracowanie - kryteria:

a/ zgodność z tematem,

b/ zgodność z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

- część ustna/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych);

b/ płynność wypowiedzi;

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych;

d/ użycie właściwego słownictwa e/ poprawność wymowy i intonacji.

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu czterech bloków tematycznych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egz. pisemnego. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Ocena końcowa z egzaminu składa się z komponentów:

Ocena egz. pisemnego 50% + ocena egz. ustnego 50% = ocena końcowa z egzaminu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Siwirska
Prowadzący grup: Radosław Kaleta, Mariusz Kaliciński, Mateusz Kwiatkowski, Anna Siwirska, Volha Tratsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)