Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka białoruskiego B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-FBA-NJBIV-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka białoruskiego B1
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ukształtowane umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych, świadczące o opanowaniu języka białoruskiego na B1 wg ESOKJ. Biegła znajomość języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie średnio zaawansowanym B1 i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej powyżej B1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ich celem jest rozwój umiejętności językowych studentów w zakresie opisu człowieka (jego kondycji fizycznej i warunków życia) oraz jego relacji z otoczeniem (m. in. wpływu na środowisko naturalne).

Pełny opis:

Na zajęciach rozwijana jest umiejętność prawidłowego wykorzystania białoruskich struktur gramatycznych w oparciu o rozbudowane teksty (na przykład fragmenty powieści, artykuły publicystyczne, foldery reklamowe, strony internetowe). W odniesieniu do gramatyki nacisk kładziony jest szczególnie na takie zagadnienia jak: konstrukcja zdań prostych i złożonych, wykorzystywanie form imiesłowowych, odmiana przymiotników dzierżawczych, konstrukcje syntaktyczne liczebnik + rzeczownik oraz sposoby odmiany i wykorzystania wybranych czasowników (określających na przykład różne rodzaje spędzania wolnego czasu). Szerzej omawiane i ilustrowane są także problemy synonimiczności, antonimiczności i homonimii w języku białoruskim. Dla usprawnienia studenckich umiejętności komunikacyjnych prezentowane są także wybrane konstrukcje leksykalne, takie jak chwareć na szto? / czym?, leki ad hrypu, czy sposoby wyrażania celu.

Poszczególne zagadnienia gramatyczne oraz zaawansowane problemy ortograficzne, takie jak pisownia przymiotników złożonych, prezentowane są na podstawie dłuższych tekstów pisanych (najczęściej o charakterze publicystycznym – artykułów, reportaży, folderów reklamowych, recenzji). W ten sam sposób prezentowany jest także studentom materiał leksykalny obejmujący następujące zagadnienia: kondycja fizyczna i psychiczna człowieka (zdrowie, system opieki zdrowotnej, rodzaje chorób, pielęgnacja ciała, horoskopy), środowisko naturalne (klimat, wpływ pogody na człowieka, wpływ człowieka na środowisko, ekologia, organizacje ekologiczne), polskie i białoruskie organizacje pozarządowe, dom (planowanie zakupu i budowy, wyposażenie domu, pożyczki bankowe, ogród, sąsiedztwo), wypoczynek (miejscowości wypoczynkowe, telewizja, kino, teatr, cyrk, rodzaje filmów, działalność biur turystycznych).

Zdobywaną w toku nauki wiedzę studenci ćwiczą poprzez: prowadzenie dyskusji (z wcześniejszym przygotowaniem argumentacji), przygotowywanie ustnych wystąpień dotyczących wybranych problemów, przygotowywanie prac pisemnych (recenzji, opisów miejsc), recenzowaniem (ustnym i pisemnym) wybranych artykułów prasowych itp.

BLOKI TEMATYCZNE:

Kultura

Kino, teatr, telewizja.

Prasa i literatura.

Rozrywka.

Różne konstrukcje wyrażające opinię.

Wyrazy poboczne i wtrącone (moim zdaniem).

Zapożyczenia.

Rodzaj wyrazów zapożyczonych.

Leksyka nieodmienna.

Współczesna białoruska kultura.

Pisanie recenzji.

Klimat

Pogoda, prognoza pogody.

Klimat, zmiany klimatyczne.

Ekologia.

Środowisko naturalne.

Pisownia przymiotników i rzeczowników złożonych (razem, oddzielnie, przez łącznik).

Pisownia przysłówków (razem i osobno).

Zdania bezosobowe.

Białoruska przyroda.

Życie w mieście i na wsi

Budowa/kupno domu/ mieszkania.

Meble – powtórzenie. Planowanie dekoracji wnętrz.

Rodzaje domów.

Życie nocne w mieście.

Hodowla zwierząt i roślin.

Przymiotniki dzierżawcze.

Odmiana nazw małych istot.

Zakup nieruchomości na Białorusi.

Ogłoszenia kupna/sprzedaży/wynajęcia nieruchomości.

Życie w Mińsku.

Internet

Smartfony, internet, słownictwo komputerowe.

Białoruski slang komputerowy.

Narkamauka i taraszkiewica.

Trasianka.

Media internetowe.

Kontakty wirtualne – praca, związki i przyjaźnie w formie zdalnej.

Poznawanie ludzi przez internet.

Zapożyczenia – typy, rodzaj i odmiana.

Skróty i skrótowce – tworzenie i określanie rodzaju.

Leksyka nieodmienna.

Białoruskie media internetowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 120 godz. ECTS: 6, w tym:

Udział w zajęciach 120 godz. - 4 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną (w tym przygotowanie do zajęć) : 40 godz. i przygotowanie do egzaminu 20 godz. - 2 ECTS

Literatura:

1. Філіновіч А., Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі. Курс 2, Беласток 2007.

2. Рамза Т., Беларуская мова? З задавальненнем!, Мінск 2010.

3. Kлябанаў Д., Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю: мова, культура, краязнаўства = Krok po kroku poznajemy Białoruś: język, kultura, krajoznawstwo, Kraków 2010.

4. Michalska U., Rozmówki polsko-białoruskie, Warszawa 2016.

5. Jasińska-Socha T. (przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej-Babickiej), Język białoruski (poziom podstawowy i średniozaawansowany), pod red. R. Kalety, Warszawa 2017.

6. Aktualne gazety i czasopisma białoruskie.

7. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

- białoruską terminologię filologiczną (S1_W10)

Student potrafi:

- rozpoznać struktury językowe i dokonać ich oceny pod względem poprawności (S1_U10),

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii białoruskiej (S1_U20),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (S1_U22),

- ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności (S1_U25)

Student jest gotów do:

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu filologa (S1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału;

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych;

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami indywidualnymi i grupowymi.

- uzyskanie zaliczenia u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia NJB IV.

Egzamin składa się: z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test gramatyczno-leksykalny oraz zadanie tłumaczeniowe i wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru) –

kryteria: znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii.

test - skala ocen:

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Wypracowanie - kryteria:

a/ zgodność z tematem,

b/ zgodność z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

- część ustna/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych);

b/ płynność wypowiedzi;

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych;

d/ użycie właściwego słownictwa e/ poprawność wymowy i intonacji.

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu czterech bloków tematycznych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egz. pisemnego. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Ocena końcowa z egzaminu składa się z komponentów:

Ocena egz. pisemnego 50% + ocena egz. ustnego 50% = ocena końcowa z egzaminu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Siwirska, Volha Tratsiak
Prowadzący grup: Maryla Chaustowicz, Radosław Kaleta, Anna Siwirska, Volha Tratsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)