Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka białoruskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S2-FBA-NJB11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka białoruskiego I
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia przeznaczone są dla osób, które znają język białoruski na poziomie średnio zaawansowanym.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności komunikowania się studentów w języku białoruskim na poziomie zaawansowanym. Główny nacisk kładziony jest na biegłość wypowiedzi (pisemnej i ustnej), szybkiej i kompetentnej reakcji na zasłyszane informacje oraz doskonalenie umiejętności poprawnego pisania złożonych tekstów problemowych w oparciu o teksty współczesne zawierające żargonizmy, zapożyczenia, wyrazy potoczne itp.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują naukę języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym w oparciu o teksty (mówione i pisane) dotyczące tematyki społeczno-politycznej. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasobem środków językowych, leksykalnych, gramatyczno-syntaktycznych, umożliwiających kompetencję komunikacyjną w zakresie tematyki związanej z człowiekiem w określonej strukturze społecznej (uzależnienia, choroby cywilizacyjnej), wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów publicystycznych o odpowiedniej tematyce, wykształcenie umiejętności mówienia w różnych sytuacjach komunikacyjnych, wykształcenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej na określone tematy i przetwarzania tekstu oraz mobilizowanie studenta do samodzielnej pracy (czytania dłuższych tekstów literackich i wyrażania swojej opinii).

Podstawowy materiał do zajęć stanowią obszerne teksty publicystyczne (w tym artykuły, analizy statystyczne, wywiady), których główną cechą jest wykorzystywanie języka współczesnego (w tym żargonizmów, neologizmów, słownictwa związanego z rozwojem technologicznym, anglicyzmów, potoczyzmów itp.). Dzięki analizie językowej tekstów studenci poznają tendencje rozwojowe języka białoruskiego, ugruntowują swoją wiedzę z zakresu różnic między językiem pisanym a mówionym oraz poznają najnowszy zasób leksykalny języka białoruskiego. W analizowanych tekstach poruszane są tematy dotyczące pozycji człowieka w społeczeństwie oraz patologii społecznych. Uwaga w szczególności zwracana jest na takie problemy, jak: grupy i więzi społeczne, rozwarstwienie społeczne (w tym zjawisko oligarchiczności w Europie Wschodniej), bezdomność, depopulacja, starzenie się społeczeństwa, problemy zatrudnieniowe, migracje ludności (w tym uchodźstwo polityczne), uzależnienia (alkoholizm, narkomania), terroryzm i przestępczość zorganizowana, prostytucja, epidemie itp. Współczesność poruszanej tematyki skłania studentów do pogłębionych poszukiwań językowych skutkujących przygotowywaniem samodzielnych opracowań problemowych (pisemnych – w formie analiz, wywiadów, artykułów i ustnych – w formie referatów, wystąpień argumentacyjnych, koordynacji dyskusji) oraz uczestniczeniem w dyskusjach publicznych na tematy związane z kondycją współczesnego społeczeństwa.

W toku zajęć w sposób szczegółowy omawiane są także wybrane zagadnienia gramatyczne i ortograficzne o zaawansowanym charakterze takie jak konstrukcje czasowe, konstrukcje: żyć za rysaj biednasci, spażyviecki koszyk, vyjsci na piensiju, pażyły uzrost, praduchilić szto?, pieraadoleć kaho? szto?, pazbavić czaho?, vyjavić szto?, paciarpieć ad czaho?, pisownia biez-/bies-i raz-/ras-, różnice rodzajowe rzeczowników w języku polskim i białoruskim, frazeologizmy i problemy interpunkcyjne.

BLOKI TEMATYCZNE:

BLOK I

1. Człowiek w środowisku społecznym.

2. Grupy i więzi społeczne.

3. Rozwarstwienie społeczne.

4. Bezrobocie w różnych krajach europejskich. Emeryci i renciści.

5. Bezdomni – pomoc bezdomnym w okresie zimowym.

6. Migracje ludności – polityczne i zarobkowe.

7. Uchodźcy polityczni.

8. Konstrukcje czasowe: zа + Acc., praz + Acc., da + Gen., paśla + Gen., pierad + Instr.

9. Konstrukcje: żyć za rysaj biednasci, spażyviecki koszyk, vyjsci na piensiju, pażyły uzrost...

10. Pisownia biez-/bies-i raz-/ras-: biezdapamożny, biespracouje, razhrableny, raskradzieny.

BLOK II

1. Zachowania społeczne i aspołeczne.

2. Uzależnienia (alkoholizm, narkotyki, palenie).

3. Alkoholizm jako problem społeczny.

4. Zakaz palenia i picia w miejscach publicznych.

5. Narkotyki – rodzaje narkotyków.

6. Różnice rodzajowe rzeczowników w języku polskim i białoruskim (heroina ż – hierain m)

7. Inne rodzaje uzależnień (od telewizji, Internetu, telefonu komórkowego, hazardu, zakupów).

8. Depresja. Samobójstwa.

9. Choroby cywilizacyjne (anoreksja i bulimia).

10. Frazeologizmy określające wady człowieka – ekwiwalenty w języku polskim.

BLOK III

1. Przestępczość – indywidualna i zorganizowana. Przestępczość młodocianych.

2. Międzynarodowe grupy przestępcze. Mafia – powiązania świata gospodarczego polityką.

3. Działania prewencyjne i sposoby walki z przestępczością. Rola Internetu.

4. Terroryzm w różnych krajach.

5. Prostytucja. Handel ludźmi.

6. Abrewiatury

7. Konstrukcje: praduchilić szto?, pieraadoleć kaho? szto?, pazbavić czaho?, vyjavi szto?, paciarpieć ad czaho?

8. Przysłowia i porzekadła.

9. Liczebniki.

10. Interpunkcja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 90 godz. ECTS: 6, w tym:

Udział w zajęciach 90 godz. - 3 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną (w tym przygotowanie do zajęć) : 60 godz. i przygotowanie do zaliczenia końcowego 30 godz. - 3 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 180 godz. ECTS: 6.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Zoom, Kampus oraz in. zalecanych przez UW.

Literatura:

1. Barszczeuski L., Polsko-Białoruski słownik tematyczny dla uczniów i studentów, Minsk 2012

2. Greś A., Belaruska mova. Dapamożnik, Białystok 2012

3. Hubkina A., Zrazikava V., Belaruskaja mova. Ekanamicznaja leksika, Minsk 2012

4. Jasińska-Socha T., Język białoruski (poziom podstawowy i średnio zaawansowany), Warszawa 2017

5. Litvinouskaja A., Labadzienka G., 20 krokau da belaruskaj movy, Minsk 2016

6. Litvinouskaja A., Labadzienka G., 20 krokau da belaruskaj movy, cz. 2, Minsk 2017

7. Ramza T., Belaruskaja mova? Z zadavalnienniem!, Minsk 2010

8. Siukova V., Belaruskaja mova u pytanniach i adkazach, Minsk 2011

9. Słownik białorusko-polski, red. T. Chylak-Shroeder, J. Głuszkowska-Babicka, T. Jasińska-Socha, Warszawa 2012

10. Słownik polsko-białoruski, red. G. Cychun, Minsk 2005

11. Suczasnaja bielaruskaja mova, red. L. Grygorjeva, Minsk 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA: student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu

– w pogłębionym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach, m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów

– w pogłębionym stopniu naturę języka, istotę oraz wpływ przemian historycznokulturowych na jego rozwój

– w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa międzyjęzykowe oraz właściwe techniki transferu międzyjęzykowego

– w pogłębionym stopniu istotę komunikacji specjalistycznej, jej ograniczenia

oraz wyzwania

Umiejętności: absolwent potrafi

– wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych,

w nieprzewidywalnych warunkach

– formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi

z zakresu językoznawstwa

– rozpoznać rodzaje tekstów specjalistycznych oraz przeprowadzić ich analizę językową

– porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w wybranym języku obcym

– przygotować poprawne, rozbudowane, klarowne i spójne prace pisemne w języku obcym na wybrane tematy, także w ramach komunikacji specjalistycznej

– posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także w ramach komunikacji specjalistycznej

– kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych

– samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

– krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

– prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego:

- dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami indywidualnymi i grupowymi

Zaliczenie końcowe ma formę pisemną i składa się z testu gramatyczno-leksykalnego, zadania tłumaczeniowego i wypracowania na jeden z trzech tematów do wyboru.

Procentowa skala ocen za zaliczeniową pracę pisemną:

Poniżej 51% – 2,0 (ocena niedostateczna)

51% – 60% – 3,0 (ocena dostateczna)

61% – 70 % – 3,5 (ocena dostateczna plus)

71% – 80% – 4,0 (ocena dobra)

81% – 90% – 4,5 (ocena dobra plus)

91% – 98% – 5,0 (ocena bardzo dobra)

99% – 100% – 5! (ocena celująca)

Wypracowanie - kryteria:

a/ zgodność z tematem,

b/ zgodność z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Ocenę końcową stanowi: 50% oceny z zajęć + 50% oceny z testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Chaustowicz
Prowadzący grup: Maryla Chaustowicz, Radosław Kaleta, Andriej Moskwin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)