Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty tłumaczeniowe polsko-angielskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3222-50WPA4WR-N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe polsko-angielskie
Jednostka: Katedra Ukrainistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnicy zajęć powinni znać języki polski oraz angielski na poziomie minimum C1
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu skupienie uwagi studentów na mikro i makrostrukturze tekstu, różnicach strukturalnych pomiędzy językiem polskim a angielskim oraz różnicach tła kulturowego języka źródłowego i docelowego. Ponadto celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności kompensacji różnic strukturalnych, leksykalnych i kulturowych w tłumaczeniu z języka polskiego na język angielski.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu skupienie uwagi studentów na mikro i makrostrukturze tekstu, różnic strukturalnych pomiędzy językiem polskim a angielskim, różnicach tła kulturowego języka źródłowego i docelowego.

Ponadto celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności stosowania technik tłumaczeniowych w przekładzie elementów nacechowanych kulturowo.

Treści kształcenia:

1. Metody tłumaczeniowe.

2. Ekwiwalencja w przekładzie.

Rodzaje tekstów tłumaczonych podczas zajęć:

a) teksty psychologiczne

b) teksty prawnicze

Metody dydaktyczne: metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wynosi:

• godziny zorganizowane – 30h

• szacunkowa praca samodzielna studenta – 30h

60h = 2 ECTS

Literatura:

1.Belczyk, Arkadiusz (2002). Poradnik Tłumacza – z angielskiego na nasze, Wyd. Idea: Kraków

2. Berezowski, L. (2017). Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Warszawa: C.H. Beck

3. Berezowski, L. (2012). Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa: C.H. Beck

4. Berezowski, L. (2020). Jak czytać, rozumieć i przekładać polskie umowy na język angielski? Warszawa: C.H. Beck

5. Chesterman, A. (1995) Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. John Benjamins.

6. Jopek-Bosiacka, A. (2021). Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN

7.Hejwowski, K. (2007). Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

8. Newmark, P. (1988) A Textbook of Transltion. Prentice Hall, October 1, 1988.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W09 język angielski w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U10 komunikować się w mowie i w piśmie w języku angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2_U13 komunikować się na tematy specjalistyczne się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku polskim i w języku ukraińskim lub angielskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 student poddaje krytycznej ocenie posiadaną wiedzę i odbierane treści

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu (do pierwszego i drugiego podejścia)

składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (kontrola bieżącego przygotowania) – 30%

- testy kontrolne i sprawdziany tłumaczeniowe – 20% (domowe) 20% (domowe) 30% (w sali)

Zaliczenie pisemne , gdzie kryteria oceny przedstawione są w formie progów procentowych

60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 98 % - 5 (ocena bardzo dobra)

99% -100% - 5 !(ocena bardzo dobra z wykrzyknikiem)

warunek dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach

Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności.

Forma zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny jest wyznaczana przez wykładowcę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kizińska
Prowadzący grup: Anna Kizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nagórka
Prowadzący grup: Piotr Nagórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)