Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia-Społeczeństwo-Kultura obszaru niemieckojęzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LHSKN Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia-Społeczeństwo-Kultura obszaru niemieckojęzycznego
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów (I stop.).

Znajomość języka u studentów jest na poziomie B1.

Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dlatego niezbędna jest duża motywacja do nauki oraz umiejętność korzystania z dostępnych materiałów źródłowych polsko- i niemieckojęzycznych.


Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku studiów I stopnia. Celem zajęć jest wszechstronne zaznajomienie studentów z szerokim kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym oraz ich przygotowanie do pracy w rzeczywistości społecznej krajów niemieckojęzycznych.

Pełny opis:

Wielostronne ujęcie humanistyczne problematyki historycznej, społecznej i kulturowej w odniesieniu do krajów obszaru niemieckojęzycznego (z pominięciem literatury, wyodrębnionej jako osobny przedmiot). Na treści nauczania składać się będą następujące zagadnienia:

- geografia fizyczna, gospodarcza i polityczna;

- historia polityczna, gospodarcza i społeczna;

- historia sztuki i kultury (z wyjątkiem historii literatury);

- współczesne życie polityczne i gospodarcze;

- współczesna rzeczywistość i problemy społeczne;

- świat mediów;

- tożsamość narodowa;

- folklor, zwyczaje i obyczaje.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość = 6 ECTS, w tym:

Godziny kontaktowe (w sali) = 2 ECTS = 60h

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową = 4 ECTS = 120h, w tym:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 80h

Przygotowanie prezentacji – 10 h

Przygotowanie do zaliczenia semestralnego - 10 h

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 h

Literatura:

Deick, C., Deutsche Geschichte – Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Ravensburg 2012;

MacGregor, N., Niemcy – Zbiorowa pamięć narodu, Poznań 2018;

Müller, H., Brockhaus - Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Leipzig 2004;

Suckale, R., Kunst in Deutschland – von Karl dem Großen bis heute, Köln 1998;

Schulze, H., Kleine deutsche Geschichte, München 1996;

Tatsachen über Deutschland, Frankfurt am Main 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po uczestnictwie w kursie student powinien:

- wykazywać się znajomością fizycznej, gospodarczej i politycznej geografii obszaru języka niemieckiego (S_W10);

- znać najważniejsze wydarzenia i postacie z historii politycznej, gospodarczej, społecznej oraz historii sztuki i kultury (S_W10);

- umiejscawiać poznane wydarzenia na mapie (S_W10);

- krytycznie oceniać wkład krajów języka niemieckiego w rozwój i tworzenie cywilizacji światowej (S_W010);

- znać podstawową terminologię nauk społecznych w języku niemieckim (K_W02);

UMIEJĘTNOŚCI

Po uczestnictwie w kursie student potrafi:

- rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie zinterpretować zachodzące przemiany społeczno-historyczne w odniesieniu do realiów obszaru niemieckojęzycznego (K_U05, S_U02)

- prezentować wybrane zagadnienia w ujęciu problemowym (K_U06, S_U05, S_U11);

- dokonywać przekrojowych analiz wybranych zagadnień (K_U01);

- odnosić wydarzenia z historii krajów języka niemieckiego do kontekstu europejskiego i światowego (S_U02);

- wskazywać wydarzenia i postacie współcześnie kontrowersyjne, zajmować własne stanowisko w toczących się na ich temat sporach (K_U05, S_U02);

- charakteryzować podstawowe zasady współczesnych ustrojów państw obszaru języka niemieckiego (K_U05, S_U02);

- rozpoznawać najważniejsze postacie współczesnego życia publicznego (K_U05, S_U02);

- wykazywać się znajomością świata mediów obszaru języka niemieckiego (K_U05, S_U02);

- charakteryzować podstawowe współczesne problemy społeczne i religijne obszaru języka niemieckiego (K_U05, S_U02).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po uczestnictwie w kursie student:

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku niemieckim i polskim (K_K01);

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań (K_K03);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku niemieckim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K_K04);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i Niemiec na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K_K06)

- powinien czuć się odpowiedzialny za przekazywaną wiedzę nie tylko dotyczącą języka obcego, ale również aspektów kulturowych i realiów danego obszaru językowego (S_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena aktywności (wykonywanie zadań podczas zajęć, przygotowanie do zajęć i przygotowanie prezentacji multimedialnej z zakresu aktualnej problematyki politycznej, społecznej i kulturowej danego obszaru językowego);

- wynik pisemnego sprawdzianu z geografii obszaru niemieckojęzycznego (znajomość mapy fizycznej, politycznej i gospodarczej);

- wynik egzaminu końcowego

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- ocena prezentacji: 25%

- ocena z pisemnego sprawdzianu z geografii: 25%.

- ocena z egzaminu: 50%.

Przyjęte zasady punktacji dla prezentacji, sprawdzianu i egzaminu:

51%-60% = 3

61%-70% = 3+

71%-80% = 4

81%-90% = 4+

91%-100% = 5

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.