Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia-Społeczeństwo-Kultura obszaru rosyjskojęzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LHSKR Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia-Społeczeństwo-Kultura obszaru rosyjskojęzycznego
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową, szkolną wiedzę z zakresu historii, kultury i społeczeństwa rosyjskiego obszaru językowego.

Student powinien znać język rosyjski na poziomie co najmniej B2.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku studiów I stopnia. Celem zajęć jest wszechstronne zaznajomienie studentów z szerokim kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym oraz przygotowanie ich do pracy w rzeczywistości społecznej rosyjskojęzycznego obszaru językowego.

Pełny opis:

Wielostronne ujęcie humanistyczne problematyki historycznej, społecznej i kulturowej w odniesieniu do rosyjskojęzycznego obszaru językowego (z pominięciem literatury, wyodrębnionej jako osobny przedmiot). Na treści nauczania składać się będą następujące zagadnienia:

- geografia fizyczna, gospodarcza i polityczna;

- historia polityczna, gospodarcza i społeczna;

- historia sztuki i kultury (z wyjątkiem historii literatury);

- współczesne życie polityczne i gospodarcze;

- współczesna rzeczywistość i problemy społeczne;

- świat mediów;

- tożsamość narodowa;

- folklor, zwyczaje i obyczaje.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość = 6 ECTS, w tym:

Godziny kontaktowe (w sali) = 60h = 2 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową = 4 ECTS = 120h, w tym:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 60h = I i II semestr po 30h

Przygotowanie do zaliczenia krótkich testów z architektury Rusi Kijowskiej i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego oraz ikon w pierwszym semestrze – 5h

Przygotowanie do zaliczenia krótkich testów (slajdy) z architektury, malarstwa i muzyki XVIII-XX wieku – 10h

Opracowanie 2 recenzji książki/artykułu z zakresu aktualnej problematyki politycznej, społecznej i kulturowej (dot. I i II semestru) – 10h = I i II semestr po 5h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej – 5h

Przygotowanie do zaliczenia testów na zakończenie pierwszego semestru – 15h

Przygotowanie do zaliczenia testów na zakończenie drugiego semestru – 15h

Literatura:

Anisimow J., 2017, Historia Rosji od Ruryka do Putina. Warszawa.

Adamowski J., Skrzypek A., 2002, Federacja Rosyjska 1991-2001. Warszawa.

Bazylow L., Wieczorkiewicz P., 2010, Historia Rosji. Wrocław.

Lazari A. de, 2006, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan , Warszawa.

Reynolds S., Valentine D., 2009, Komunikacja międzykulturowa. Warszawa.

Suchanek L., 2004, Rosjoznawstwo. Kraków.

Мощинская Н.М., Разинкина Н.М., 2013, Русская культура: диалог со временем. Учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык, Москва.

Соловьев В., 2007, Русская культура. С древнейших времен до наших дней, Москва.

Вьюнов Ю.А., 2012, Русский культурный архетип. Страноведение России: учебное пособие, Москва.

Literatura uzupełniająca:

Andrusiewicz A., 2004, Cywilizacja rosyjska. Warszawa.

Bazylow L., 1986, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej. Warszawa.

Boski P., 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa.

Bryc A., 2009, Rosja w XXI wieku. Warszawa.

Gębski P (ed.)., 2006, Federacja Rosyjska Przewodnik dla Przedsiębiorców, UNIDO, Warszawa.

Hryniewicz W., Gajek J., (red.),1993, Teologia i kultura duchowa Starej Rusi. Lublin.

Kral W., 2006, Polacy w oczach Rosjan na stronie internetowej www.polska.ru, [w:] Polacy i Rosjanie – przezwyciężanie uprzedzeń , red. de Lazari A., Rongińska T., Łódź.

Legucka A., 2007, Rosyjska wizja Unii Europejskiej , BBN, Warszawa.

Nisbett R.E., 2009, Geografia myślenia. Sopot.

Nizioł M., 2004, Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji. Lublin.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po uczestnictwie w kursie student powinien:

- wykazywać się znajomością fizycznej, gospodarczej i politycznej geografii Rosji (S_W10);

- znać najważniejsze wydarzenia i postacie z historii politycznej, gospodarczej, społecznej oraz historii sztuki i kultury (S_W10);

- umiejscawiać poznane wydarzenia na mapie (S_W10);

- krytycznie oceniać wkład Rosji w rozwój i tworzenie cywilizacji światowej (S_W010);

- znać podstawową terminologię nauk społecznych (K_W02);

UMIEJĘTNOŚCI

Po uczestnictwie w kursie student potrafi:

- rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie zinterpretować zachodzące przemiany społeczno-historyczne w odniesieniu do realiów obszaru rosyjskojęzycznego (K_U05, S_U02)

- prezentować węzłowe zagadnienia w ujęciu problemowym, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia (K_U06, S_U05, S_U11);

- dokonywać przekrojowych analiz wybranych zagadnień (K_U01);

- odnosić wydarzenia z historii Rosji do kontekstu europejskiego i światowego (S_U02);

- wskazywać wydarzenia i postacie współcześnie kontrowersyjne, zajmować własne stanowisko w toczących się na ich temat sporach (K_U05, S_U02);

- charakteryzować podstawowe zasady współczesnego ustroju Rosji (K_U05, S_U02);

- rozpoznawać najważniejsze postacie współczesnego życia publicznego (K_U05, S_U02);

- wykazywać się znajomością świata mediów rosyjskojęzycznych (K_U05, S_U02);

- charakteryzować podstawowe współczesne problemy społeczne i religijne obszaru rosyjskojęzycznego (K_U05, S_U02).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po uczestnictwie w kursie student:

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji (K_K01);

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań (K_K03);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku rosyjskim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K_K04);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i Rosji na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K_K06)

- powinien czuć się odpowiedzialny za przekazywaną wiedzę nie tylko dotyczącą języka obcego, ale również aspektów kulturowych i realiów rosyjskojęzycznego obszaru językowego (S_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności w semestrze);

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (2x15pkt w semestrze) - 30pkt

Przygotowanie jednej prezentacji multimedialnej z zakresu aktualnej problematyki politycznej, społecznej i kulturowej (w pierwszym lub drugim semestrze) - 5pkt

Zaliczenie krótkich testów(slajdy) z architektury (Rusi Kijowskiej i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego) oraz ikon w I semestrze – 10pkt

Zaliczenie krótkich testów z architektury, malarstwa oraz muzyki XVIII-XX wieku w II semestrze – 15pkt

Opracowanie recenzji książki/artykułu z zakresu aktualnej problematyki politycznej, społecznej i kulturowej w I semestrze – 10pkt

Opracowanie recenzji książki/artykułu z zakresu aktualnej problematyki politycznej, społecznej i kulturowej w II semestrze – 10pkt

Zaliczenie testów na zakończenie pierwszego i następnie drugiego semestru -140pkt

Wymagane jest zaliczenie wszystkich części składowych (∑-220pkt) z wynikiem co najmniej 60%=132pkt. Ocena końcowa jest średnią ocen z w/w części.

Ocenie podlegają (dot. w testach pytań otwartych, opisowych): treść wypowiedzi (zgodność wypowiedzi z tematem, wyczerpanie tematu), struktura wypowiedzi (spójność wypowiedzi, umiejętność wyrażania i uzasadniania własnej opinii, logiczna ciągłość myślowa, poprawność wypowiedzi (gramatyczna, stylistyczna, leksykalna).

kryteria uzyskania z przedmiotu oceny dostatecznej (3,0)

... Uzyskanie z w/w części składowych co najmniej 132pkt.

kryteria uzyskania z przedmiotu oceny dostatecznej plus (3,5)

... Uzyskanie z w/w części składowych co najmniej 154pkt.

kryteria uzyskania z przedmiotu oceny dobrej (4,0)

... Uzyskanie z w/w części składowych co najmniej 165pkt.

kryteria uzyskania z przedmiotu oceny dobrej plus (4,5)

... Uzyskanie z w/w części składowych co najmniej 187pkt.

kryteria uzyskania z przedmiotu oceny b. dobrej (5)

... Uzyskanie z w/w części składowych co najmniej 198pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.