Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LP2A Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego 2
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów z j. angielskim jako drugim językiem specjalności (C). Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum średnio zaawansowanym (B1) oraz powinien znać podstawowe pojęcia z gramatyki opisowej języka polskiego i angielskiego. Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dlatego niezbędna jest duża motywacja do nauki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których język angielski jest drugim językiem specjalności.

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania oraz rozwijanie podsystemów języka (fonologia, słownictwo, gramatyka). Na całość przedmiotu składają się następujące komponenty: (1) Rozumienie ze słuchu, mówienie i słownictwo, (2) Gramatyka, (3) Czytanie i pisanie, (4) Fonetyka praktyczna (Wymowa).

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których język angielski jest drugim językiem specjalności.

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania oraz rozwijanie podsystemów języka (fonologia, słownictwo, gramatyka). Na całość przedmiotu składają się następujące komponenty: (1) Rozumienie ze słuchu, mówienie i słownictwo, (2) Gramatyka, (3) Czytanie i pisanie, (4) Fonetyka praktyczna (Wymowa).

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie:

- kompetencji leksykalnej (poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji fonologicznej (kształtowanie umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków języka angielskiego, opanowania rytmiki i intonacji);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi).

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS=12

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 120h i II semestr = 120h = 8 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 100h = I i II semestr po 50h

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20h

100h + 20h = 4 ECTS

Literatura:

Baker A. and S. Goldstein, Pronunciation Pairs, Cambridge University Press 2007

Baker A., Ship or Sheep, Cambridge University Press 2006.

Evans, V., Listening and Speaking Skills, Express Publishing 2002.

Evans, V., Successful Writing: Proficiency, Express Publishing, 2002

Foley, M., and Hall, D., Longman Advanced Learner's Grammar. A Self-Study Reference and Practice Book with Answers, Longman, 2005.

Gethin H., Grammar in Context. Proficiency Level English, Longman, 2000.

MacAndrew, R., Taboos and Issues, Heinle 2003.

Macpherson, R., English for Writers and Translators, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

McCarthy, M., O’Dell, F., English Vocabulary in Use (Advanced), CUP 2005.

Ponsoby M., How Now Brown Cow?, Prentice Hall 1999.

Sawala K., Szczegóła T., Jankowski M., Say It Right. Multimedialny kurs wymowy i słownictwa angielskiego, SuperMemo World 2011.

Side R., Wellman G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Pearson Education Limited 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie B2+, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie B2+ (K_W01);

- zna specyfikę wymowy angielskiej (K_W01);

- ma utrwaloną wiedzę leksykalną (zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy angielskie) i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu (K_W02);

- zna i rozumie elementy kultury obszaru anglojęzycznego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej (K1_W10).

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie B2+ według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K_U07, K_U10);

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku angielskim oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie języka angielskiego, kierując się wskazówkami wykładowcy, umie ocenić przydatność konkretnych źródeł informacji, np. słowników (internetowych), korpusów, artykułów, itd. (K_U03);

- potrafi przetłumaczyć z języka angielskiego na język polski i odwrotnie krótkie wypowiedzi pisemne i ustne (K_U04);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka angielskiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K_U05);

- potrafi wypowiadać się spójnie i spontanicznie w języku angielskim, zachowując płynność i poprawność stylistyczną, gramatyczną i fonetyczną wypowiedzi (S_U05);

- potrafi rozróżnić w wymowie odmianę brytyjską i amerykańską (K_U05);

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim (K_U06);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku angielskim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K_U08);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku angielskim (K_K01);

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K_K03);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku angielskim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K_K04);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i krajów anglojęzycznych na rzecz promowania ich kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Metody oceniania – ćwiczenia:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- śródsemestralne testy pisemne

- śródsemestralne kolokwia ustne

- ocena stopnia zrozumienia lektury

- przygotowanie nagrania/prezentacji

Metody oceniania – egzamin końcowy:

Egzamin końcowy składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje test gramatyczny, test leksykalny oraz wypowiedź pisemną (250-300 słów) na wybrany temat. Udział w końcowej ocenie każdej z ww. 4 części (3 testy pisemne, 1 egzamin ustny) stanowi 25%.

Kryteria oceniania

Kryteria ocenienia – ćwiczenia:

Próg zaliczeniowy wszystkich obowiązujący na wszystkich komponentach to 60%. Uzyskanie zaliczeń (zal.) z wszystkich komponentów PNJA jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Kryteria oceniania – egzamin:

Ocena końcowa składa się w 100% z egzaminu (średnia z wszystkich otrzymanych ocen), z wyjątkiem komponentu Czytanie i pisanie, w którym 30% oceny końcowej stanowi ocena z zajęć.

Egzamin ocenia się na podstawie:

• stopnia opanowania materiału leksykalnego/gramatycznego,

• stopnia rozumienia tekstu czytanego/ze słuchu,

• umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych

• umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej i interakcji w rozmowie (ocenie podlega płynność wypowiedzi, zasób słownictwa oraz wymowa)

Zdanie wszystkich części egzaminu pisemnego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego. Otrzymanie oceny niedostatecznej z jednego komponentu egzaminacyjnego oznacza ocenę niedostateczną z całego egzaminu i konieczność poprawienia tego komponentu (bądź komponentów) w sesji poprawkowej.

Wszystkie testy są oceniane według następującej skali:

0-59% = ndst,

60-69% = dst,

70-74% = dst+,

75-84% = db,

85-89% = db+,

90-100% = bdb.

Zasady współpracy prowadzących ze studentami

Na każde 30 godzin poszczególnych modułów są dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą jednego terminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.