Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LP2W Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego 2
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów.

Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka włoskiego. Jest to drugi język specjalności (C), jego znajomość jest już na poziomie B1. Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dlatego niezbędna jest duża motywacja do nauki.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których język włoski jest drugim językiem specjalności.

Na całość składają się dedykowane moduły tematyczne, prowadzone przez lektorów wyspecjalizowanych w zakresie dydaktyki poszczególnych kompetencji językowych:

- słownictwo i mówienie,

- gramatyka,

- pisanie z elementami specjalistycznymi / pisanie akademickie.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których język włoski jest drugim językiem specjalności.

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka włoskiego na poziomie średnio-zaawansowanym w zakresie mówienia, czytania, pisania oraz rozwijanie podsystemów języka (fonetyka, słownictwo, gramatyka). Na całość przedmiotu składają się następujące komponenty: (1) mówienie i słownictwo, (2) Gramatyka, (3) Czytanie i pisanie

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie:

- kompetencji leksykalnej (poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi).

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 10

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 120h i II semestr = 120h = 8 ECTS

(30h = 1 ECTS!)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 100h = I i II semestr po 50h

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20h

100h + 20h = 120h = 4 ECTS

Łącznie 360 godzin (12 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący:

C. M. Naddeo , A. De Giuli , C. Guastalla, Nuovo Magari, B2, Alma Edizioni

Materiały uzupełniające:

L. Guglielmino , E. Paterna, Una parola tira l'altra 2 , Edizioni Guerra

S. Ambroso, Parole, Bonacci Editore;

Bailini S., Consonno S., Ricette per parlare, Alma Edizioni, 2006;

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico, Alma Edizioni, 2004;

Buono Hodgart L., Capire l’Italia e l’italiano, Guerra edizioni, 2009;

Guastalla C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, 2004;

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros, 2000;

Marin T., Ascolto medio e avanzato, Edilingua, 2004;

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano, Edilingua, 2009;

Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, 2008;

Mezzadri M., Balboni P. E., Italiano: Pronti, via! Guerra Edizioni, 2009;

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, 2009;

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie B2+, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie B2+; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy włoskie (K1_W01);

- ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu (K1_W02);

- zna i rozumie elementy kultury obszaru włoskojęzycznego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej, rozumie różnice kulturowe między

Polską a Włochami, dobrze orientuje się w rzeczywistości Włoch, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych tego kraju (K1_W10).

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie B2+ według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U07, K1_U10);

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku włoskim oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie języka włoskiego, kierując się wskazówkami wykładowcy, umie ocenić przydatność konkretnych źródeł informacji, np. słowników (internetowych), korpusów, artykułów, itd. (K1_U03);

- potrafi przetłumaczyć z języka włoskiego na język polski i odwrotnie krótkie wypowiedzi pisemne i ustne (K1_U04);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka włoskiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U05);

- potrafi rozróżnić dialekty północnych i południowych Włoch (K1_U05);

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku włoskim (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku włoskim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K1_U08);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku włoskim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K1_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku włoskim (K1_K01);

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_K03);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku włoskim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K04);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i Włoch na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena aktywności (wykonywanie zadań podczas zajęć) i przygotowania do zajęć;

- prace domowe;

- sprawdziany śródsemestralne (kolokwia);

- egzamin pisemny i ustny po zakończeniu II semestru obejmującym materiał wszystkich modułów kursu. Egzamin składa się z 4 części: gramatyki, słownictwa, kompozycji pisemnej. Z każdej z części student musi uzyskać minimum 60%, aby uzyskać ocenę pozytywną.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- ocena ciągła z zajęć: 50%

- ocena z egzaminu: 50%.

Egzamin ocenia się na podstawie:

• stopnia opanowania materiału leksykalnego / gramatycznego,

• stopnia rozumienia tekstu czytanego / ze słuchu,

• umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i egzaminu:

• ponad 90% – 5

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3

Zasady współpracy prowadzących ze studentami:

Na każde 30 godzin poszczególnych modułów są dopuszczalne:

• 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

• 3 nieprzygotowania w semestrze (np. nieprzeczytanie tekstów, brak materiałów itp.).

•Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.