Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LPN Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów.

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posługiwać się językiem niemieckim na poziomie średnio zaawansowanym, B1.

Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dlatego niezbędna jest duża motywacja do nauki.


Nakład pracy studenta:

390h = 13 ECTS


Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 150h i II semestr = 150h = 10 ECTS

(30h = 1 ECTS!)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 80h = I i II semestr po 40h

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 10h

80h + 10h = 90h = 3 ECTS


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku studiów I stopnia, dla których język niemiecki jest pierwszym językiem specjalności.

Na całość składają się dedykowane moduły tematyczne, prowadzone przez lektorów wyspecjalizowanych w zakresie dydaktyki poszczególnych kompetencji językowych:

- słuchanie i mówienie,

- pisanie,

- gramatyka,

- leksyka,

- czytanie i fonetyka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie:

- kompetencji leksykalnej (poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji fonologicznej (kształtowanie umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków języka niemieckiego, opanowania rytmiki i intonacji);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi).

Literatura:

GRAMATYKA

1. G.Helbig,J.Buscha 2001 Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt KG, Berlin und München

2. G. Helbig, J. Buscha 2000, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München

3. Duden 9, Richtiges und gutes Deutsch, 2001, Dudenverlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich

4. K. Hall, B. Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, 1999, Verlag für Deutsch

5. H. Földeak, Sag s besser! Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, Teil1, 1999, Verlag für Deutsch, Ismaning

6. H. Földeak, Sag s Besler!, Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, Teil2,1999, Verlag für Deutsch

7. Materiały własne

8. E. Hallwass, 1989, Mehr Erfolg mit gutem Deutsch. Ein Handbuch für Alle sprachlichen Probleme des Alltags, Mosaik Verlag, München-Wien

FONETYKA

Materiały obowiązujące na zajęciach:

Middleman, D., 1996. Sprechen-Hören-Sprechen. Übungen zur deutschen Aussprache. 3 CD, Hueber

Tertel, R. K., 1989. Wymowa niemiecka. Wiedza Powszechna

Stock, E., 1996. Deutsche Intonation. 2 Kasseten - digitalisiert, Langenscheidt

Materiały do pracy samodzielnej:

Bunk, J. S. Gerhard, 2009. Phonetik aktuell mit 2 CD, Hueber

Materiały obligatoryjne:

Altman, Hans/ Ziegenhain, Ute (2010): Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, S. 14-122,

Ostaszewska, Danuta/ Tambor, Jolanta, 2000. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa, PWN, 84-90

Materiały fakultatywne:

Pompino-Marschau, B., 2009. Einführung in die Phonetik, W. Gruyter, Seiten 182-229

Rues, Beate / Redecker, Beate / Koch, Evelyn, 2007. Phonetische Transkription des Deutschen: Ein Arbeitsbuch mit CD, Narr Studienbücher

Bredel, U. 2010/2011. Übungskompendium zur segmentalen Phonologie Transkriptionsaufgaben zur sicheren Anwendung des Internationalen Phonetischen Alphabets

Hirschfeld, Ursula & Stock, Eberhard (Hg.): Phonothek interaktiv. Das Phonetikprogramm für Deutsch als Fremdsprache. CD-ROM. Berlin & München: Langenscheidt 2000

Rausch, I.,/ Rausch, R., 1995. Deutsche Phonetik für Ausländer. Langenscheidt

Stock, E., 1996. Phonetik der deutschen Sprache. Langenscheidt

Dieling, H.: 1992. Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch . München

Dieling, H. / Hirschfeld, U.: 1995. Phonetik lehren und lernen. Goethe-Institut Langenscheidt

Essen, Otto v., 1982. Allgemeine und angewandte Phonetik. Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache.

Hakkarainen, H. J., 1995. Phonetik des Deutschen. UTB 1835

Hirschfeld, U.: 1992. Einführung in die deutsche Phonetik. Videokurs. Berlin / München.

Hirschfeld, U., Hg. 1995. Fremdsprache Deutsch 12: Aussprache. Münche

Hirschfeld, U. / Reinke, K., 1998. Simsalabim. Übungskurs zur deutschen Phonetik. (Video, Kassette, Arbeitsbuch). Goethe-Institut / Langenscheidt

Meinhold, G. / Stock, E., 1982. Phonologie der deutschen Gegenwartssprache.

Schiff, M., 1991. Sprachschulung und Redetechnik. Heyne

Cauneau, I., 1992. Hören – Brummen – Sprechen. Angewandte Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Klett

Göbel, H., Graffman, H., et., 1985. Ausspracheschulung – Deutsch. Nettesheim

LEKSYKA

Literatura: materiały własne prowadzącego oraz pliki/teksty dostępne w Internecie.

www.dw.de

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

Materiały własne prowadzącego.

Materiały audio: www.dw.de

Hueber Aktueller Unterrichtsservice

Aplikacje: ARD Audiothek. DLF Audiothek

Podręcznik: Sicher, B2

PISANIE

- Materniak, Mieczysława: Kreatives Schreiben als ein Weg zur Entfaltung individueller Ausdrucksmöglichkeiten und Kommunikationsformen im Fremdsprachenunterricht; in: Bartoszewicz, Iwona et al. (Hgg.): Germanistische Linguistik extra muros - Inspirationen, Wrocław-Dresden 2009, 135-144.

- Fries, Norbert: Textkompetenz: ein Essay über ausgewählte sprachspezifische und interkulturelle Aspekte; in: Grucza, Franciszek et al. (Hgg.): Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität, Warszawa 2005, 150-161.

- Machowicz, Iwona: Zum Stellenwert des Schreibens in der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts; in: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 34, 2010, 112-129.

- Machowicz, Iwona: Schreiberfahrungen aus dem schulischen DaF/Unterricht. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung; in: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 35, 2011, 101-118.

- Krischer: Die Rolle des Schreibens im Fremdsprachenunterricht (DaF) – geschichtliche Betrachtungen und praktische Beispiele. In: Materialien Deutsch als Fremdsprache 63, 2002, 14-47.

- Krumm, Hans-Jürgen: Schreiben; in: Fremdsprache Deutsch 1, München 1989, 5-8.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie B2, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie B2; (K1_W01);

- ma utrwaloną wiedzę leksykalną, gramatyczną i fonetyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu (K1_W02);

- zna i rozumie podstawowe elementy kultury obszaru niemieckojęzycznego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej, rozumie różnice kulturowe między Polską a krajami niemieckiego obszaru językowego, (K1_W10).

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie B2 według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U07, K1_U10);

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku niemieckim oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie języka niemieckiego, kierując się wskazówkami wykładowcy, umie ocenić przydatność konkretnych źródeł informacji, np. słowników (internetowych), korpusów, artykułów, itd. (K1_U03);

- potrafi przetłumaczyć z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie krótkie wypowiedzi pisemne i ustne (K1_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku niemieckim (K1_K01);

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_K03);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku niemieckim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K04);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i krajów niemieckiego obszaru językowego na rzecz promowania tychże kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena aktywności (wykonywanie zadań podczas zajęć) i przygotowania do zajęć;

- prace domowe;

- sprawdziany (kolokwia) pisemne i ustne;

- egzamin pisemny z gramatyki i sprawności pisania

- egzamin ustny po zakończeniu II semestru.

Zdanie wszystkich części egzaminu pisemnego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego.

Z każdej z części student musi uzyskać minimum 60%, aby uzyskać ocenę pozytywną.

Kryteria oceniania:

Egzamin ocenia się na podstawie:

• stopnia opanowania materiału leksykalnego / gramatycznego/fonetycznego,

• umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i egzaminu:

• ponad 90% – 5

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3

Zasady współpracy prowadzących ze studentami:

Na każde 30 godzin poszczególnych modułów są dopuszczalne:

• 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

•Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.