Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literatury i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LWLiK Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literatury i kultury
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów dziennych licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać umiejętność analitycznego myślenia oraz operowania abstrakcyjnymi pojęciami.

Student powinien orientować się w zjawiskach literackich i kulturowych w Europie i na świecie.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obowiązkowy dla studentów pierwszego roku. Kurs jednosemestralny, odbywający się w semestrze letnim, w języku polskim. Przedstawienie w formie prezentacji PP głównych kierunków i szkół teoretycznoliterackich, ze szczególnym uwzględnieniem prądów w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii literaturoznawczych i kulturoznawczych: ich założeń, głównych przedstawicieli oraz powiązań z innymi dyscyplinami. Główny nacisk położony został na teorie w XX i XXI w. oraz sposób ich zastosowania: podczas kursu zostaną podane przykłady dzieł literackich ilustrujących omawiane teorie, a także wyjątki z klasycznych tekstów źródłowych.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ETCS = 3

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 30 h = 1 ECTS.

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

60 godzin przygotowanie do egzaminu = 2 ECTS.

Wszystkie materiały: harmonogram kursu, spis literatury, prezentacje PP są sukcesywnie umieszczane w udostępnionym przez prowadzącą wirtualnym dysku, do którego studenci otrzymują na początku semestru link.

Literatura:

Wybór literatury dodatkowej

Burzyńska, A.,Markowski, M. P., Teorie literatury XX wieku (podręcznik + antologia), Kraków 2006 i 2007.

Głowiński, M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, J, Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa 1988.

Głowiński, M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, J, Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Krzyżanowski, J., Nauka o literaturze, Wrocław 1969.

Kulawik, A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

Markiewicz, H., Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.

Markiewicz, H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

Mencwel, A (et al.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

Mitosek, Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1998 i wyd. następne.

Ulicka, D., (red.), Literatura – teoria – metodologia, Warszawa 2001.

Ulicka, D., (red.),Teoretyczne tematy i problemy, Warszawa 2003.

Teksty omawiane na zajęciach

Freud, S., „Pisarz a fantazjowanie”, W: Teoretyczne tematy i problemy, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2003, s. 213 – 222.

Ingarden, R., „O tzw. «prawdzie» w literaturze”, W: Teoretyczne tematy i problemy, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2003, s. 286 –

337.

Jakobson, R., „Poetyka w świetle językoznawstwa”, W: Teoretyczne tematy i problemy, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2003, s. 365 – 411.

Macdonald, D., „Teoria kultury masowej”, W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. A. Mencwel i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 479 – 490.

Morin, E., „Kultura czasu wolnego”, W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. A. Mencwel i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 491 – 498.

Ortega y Gasset, J., „Bunt mas”, W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. A. Mencwel i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 469 – 478.

Szkłowski, Wiktor B., „Sztuka jako chwyt”, W: A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku (antologia), Kraków 2006, s. 95 – 111.

White, H., „Znaczenie narracyjności dla przedstawienia rzeczywistości”, W: Teoretyczne tematy i problemy, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2003, s. 567 – 596.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk z zakresu literaturoznawstwa i kulturologii w systemie nauk, a także ich specyfikę przedmiotową (H1A_W01).

- zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturologii (H1A_W02).

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię i teorie i metodologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturologii (H1A_W03).

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach naukowych w zakresie literaturoznawstwa i kulturologii (H1A_W06)

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie literaturoznawstwa i kulturologii (H1A_U02).

-potrafi posługiwać się i odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu studiowanej dziedziny w typowych sytuacjach profesjonalnych (H1A_U04).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (H1A_K03)

-uczestniczy w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy, korzystając zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków przekazu. (H1A_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- Egzamin pisemny po zakończeniu II semestru obejmujący materiał z całego kursu. Egzamin składa się z pytań zamkniętych.

Przyjęte zasady punktacji egzaminu:

• ponad 90% – 5

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3

Zasady współpracy prowadzącej ze studentami:

• Obecność jest nieobowiązkowa (jest to zgodne z regulaminem UW).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.