Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie, język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-3LSLic Kod Erasmus / ISCED: 09.402 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie, język angielski
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Seminaria licencjackie, studia stacjonarne 1.st
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowujące do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowujące do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki danego obszaru językowego. Są na nich przedstawiane wybrane zagadnienia, których znajomość:

- poszerza wiedzę studenta w zakresie wybranej dziedziny na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza informacji pozwalających dokonać samodzielnego wyboru tematu pracy licencjackiej z danej dziedziny.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie specyfikę współczesnych paradygmatów językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego), ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie teorii i metodologii z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, (K1_W05)

- zna i rozumie powiązania językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, (K1_W06)

- ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego (K1_W14)

Umiejętności:

- posiada elementarne umiejętności badawcze, potrafi formułować problemy badawcze oraz potrafi używać narzędzi badawczych językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa; potrafi odpowiednio dobrać metody pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie wybranej dziedziny, (K1_U02)

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku polskim oraz w języku angielskim, (K1_U04)

- potrafi porozumiewać się w języku angielskim w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U05)

- potrafi odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu studiowanych dziedzin w typowych sytuacjach profesjonalnych, w tym w projektach zespołowych, również w projektach o charakterze interdyscyplinarnym, (K1_U10)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; umie ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur do własnej działalności zawodowej, (K1_U11)

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji, rozumiejąc potrzebę samokształcenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, (K1_U12)

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (w sytuacjach zawodowych), (K1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania formułowane są przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bałaga-Rubaj, Ilona Banasiak, Agnieszka Błaszczak, Monika Konert-Panek, Mieczysław Nasiadka, Karolina Rosales Miranda, Weronika Szemińska
Prowadzący grup: Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Monika Bałaga-Rubaj, Ilona Banasiak, Agnieszka Błaszczak, Monika Konert-Panek, Mieczysław Nasiadka, Karolina Rosales Miranda, Weronika Szemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykład przygotowujący do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki.

Pełny opis:

Wykład przygotowujący do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki danego obszaru językowego. Są na nim przedstawione wybrane zagadnienia, których znajomość:

- poszerza wiedzę studenta w zakresie wybranej dziedziny na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza informacji pozwalających dokonać samodzielnego wyboru tematu pracy licencjackiej z danej dziedziny.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.