Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie, język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-3LSLicN Kod Erasmus / ISCED: 09.402 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie, język niemiecki
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Seminaria licencjackie, studia stacjonarne 1.st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci uczęszczający na zajęcia powinni znać język niemiecki na poziomie B2+/C1. Kurs przeznaczony jest dla studentów uczących się języka niemieckiego, jako pierwszego, którzy zobowiązani są do napisania pracy licencjackiej w języku niemieckim.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnych badań z zakresu literaturoznawstwa i przygotowania pracy licencjackiej. Seminarium prowadzone w formie konwersatorium będzie obejmowało wszystkie zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne związane ze wszystkimi etapami przygotowania pracy.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz metodologię badań literaturoznawczych w zakresie literatury niemieckiej oraz zagadnień interdyscyplinarnych lub badań językoznawczych. Omawiane są następujące tematy: (1) Główne założenia pracy badawczo-naukowej (2) Warsztat badacza (3) Budowa pracy naukowej. (4) Zagadnienia treściowo powiązane z tematyką poszczególnych prac. Formułowany jest zakres i tematy prac, a następnie, w kolejnych etapach, spis treści i kolejne części pracy. Każdy etap wymaga zaliczenia.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ETCS = 5

Godziny kontaktowe (w sali) = I i II semestr = 60 h = 2 ECTS.

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Przygotowanie pracy licencjackiej: 90h = 3 ECTS.

Wszystkie materiały: harmonogram kursu, spis literatury itp. są sukcesywnie umieszczane w udostępnionym przez prowadzących wirtualnym dysku, do którego na początku semestru studenci otrzymują link.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę teoretyczną na temat techniki pisania pracy naukowej oraz stosowania aparatu badawczego.

Umiejętności:

- posiada elementarne umiejętności badawcze, potrafi formułować problemy badawcze oraz potrafi używać narzędzi badawczych literaturoznawstwa i językoznawstwa; potrafi odpowiednio dobrać metody pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie wybranej dziedziny K1_U02

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku polskim oraz w dwóch studiowanych językach obcych K1_U04

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w dwóch studiowanych językach obcych i w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych teorii z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa (K1_U06)

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy, korzystając zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków przekazu, jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej/wielojęzycznej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego danego regionu lub kraju (K1_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- expose

- prace domowe

- odpowiednio rozłożone w czasie przygotowanie pracy licencjackiej

Zaliczenie następuje po przedłożeniu gotowej pracy licencjackiej.

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

• Obecność jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności;

• Obowiązuje przygotowanie do każdych zajęć oraz terminowe zaliczanie kolejnych etapów przygotowania pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Latkowska, Grzegorz Pawłowski
Prowadzący grup: Magdalena Latkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.