Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ukraina pomiędzy wschodem a zachodem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-UWZ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ukraina pomiędzy wschodem a zachodem
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia są poświęcone zagadnieniom obejmującym problematykę krzyżowania się wpływów polityczno-społecznych, religijnych oraz kulturowych świata zachodniego i wschodniego na terytorium Ukrainy od początków powstania Rusi Kijowskiej aż do czasów nowożytnych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka wpływów wchodnich i zachodnich na Ukrainie przedstawiona zostanie w perspektywie historycznej, jednak przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnej polityki wektorowej (balansowania między Rosją a Europą) oraz skutków wojny ukraińsko-rosyjskiej 2022.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami i wydarzeniami historycznymi oraz współczesnymi zachodzącymi w dziejach ziem ukraińskich i Ukrainy w okresie od X wieku oraz przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu historii Ukrainy.

Literatura:

J. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa 2005.

W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002.

A. Curanovic, Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji rosyjskiej, Warszawa 2010.

R. Gortat, Ukraińskie wybory. Elekcja parlamentarna 98 i partie polityczne, Warszawa 1998.

O. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003.

J. Hrycak, Stereotypy o stereotypach: pogranicze ukraińsko-polskie i problemy jego prezentacji, w: R. Traba (red.), Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Stereotypy i pamięć, Warszawa 2009, t. 1..

Hrycak Jarosław, Historia Ukrainy, 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000.

Jakowenko Natalia, Historia Ukrainy do końca XVIII wieku, Lublin 2003.

E. Lucas: Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, Poznań 2008.

Efekty uczenia się:

Student realizujący dane zajęcia ma nabyć wiedzę o złożonych dziejach państwowości na ziemiach ukraińskich od X wieku do czasów współczesnych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie - obecność na zajęciach oraz przedłożenie pisemnej pracy semestralnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Wójtowicz-Huber
Prowadzący grup: Bernadetta Wójtowicz-Huber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka wpływów wchodnich i zachodnich na Ukrainie przedstawiona zostanie w perspektywie historycznej, jednak przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnej polityki wektorowej (balansowania między Rosją a Europą) oraz skutków wojny ukraińsko-rosyjskiej 2022.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami i wydarzeniami historycznymi oraz współczesnymi zachodzącymi w dziejach ziem ukraińskich i Ukrainy w okresie od X wieku oraz przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu historii Ukrainy. Zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Ruś Kijowska - podzielone dziedzictwo

2. Transfer polityczno-kulturowy w kierunku Moskwy

3. Translatio imperii w kierunku Rusi Halicko-Wołyńskiej

4. Spotkanie Rusi z Rusią

5. Kwestie religijne między Rzymem a Moskwą

3. Kozaczyzna i Ukraina między Polską a Rusią Moskiewską

4. Odrodzenie narodowe na współczesnych ziemiach ukraińskich

5. Nacjonalizm ukraiński w XX wieku

6. Majdany ukraińskie i transformacja tożsamości

7. Działania wojenne 2022

Literatura:

J. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa 2005.

W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002.

A. Curanovic, Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji rosyjskiej, Warszawa 2010.

R. Gortat, Ukraińskie wybory. Elekcja parlamentarna 98 i partie polityczne, Warszawa 1998.

O. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003.

J. Hrycak, Stereotypy o stereotypach: pogranicze ukraińsko-polskie i problemy jego prezentacji, w: R. Traba (red.), Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Stereotypy i pamięć, Warszawa 2009, t. 1..

Hrycak Jarosław, Historia Ukrainy, 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000.

Jakowenko Natalia, Historia Ukrainy do końca XVIII wieku, Lublin 2003.

E. Lucas: Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, Poznań 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)