Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje (II) - Rosja, Białoruś

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-D10KKRR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje (II) - Rosja, Białoruś
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cykl zajęć poświęconych wybranym zagadnieniom historii i kultury Rosji i Białorusi po roku 1991 ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk politycznych, religijnych i interkulturowych.

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z najważniejszymi procesami związanymi z rozwojem stosunków interkulturowych, zachodzącymi we współczesnej Rosji i Białorusi. Zjawiska te będą tu analizowane przez pryzmat formowania się odrębności danej kultury i tożsamości jej uczestników, z uwzględnieniem kontekstu religijnego, językowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie tych aspektów, które mają charakter konfliktogenny w stosunkach międzynarodowych i są przedmiotem różnych i sprzecznych wyobrażeń zbiorowych. Student rozwija swoje umiejętności badawcze, uczy się samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego.

Omówione zostaną następujące problemy:

1. Rosja na arenie międzynarodowej. Relacje z Zachodem

2. Stosunki pomiędzy Rosją a państwami Europy Środkowo-Wschodniej

3. Intergacja rosyjsko-białoruska: blaski i cienie

4. Turystyka i zabytki historyczne w Rosji: stan i perspektywy

5. Turysktyka i zabytki historyczne Białorusi: stan i perspektywy

6. Diaspora rosyjska w XX-XXI w.

7. Diaspora białoruska w XX-XXI w.

8. Stosusnki polsko-rosyjskie po 1991 r.: polityka, gospodarka, kultura

9. Stosunki polsko-białorsukie po 1991 r.: polityka, gospodarka, kultura

10. Ruchy nacjonalistyczne i terrorystyczne na terenie Federacji Rosyjskiej: geneza, ideologia, działalność

11. Sytuacja wyznaniowa w Federacji Rosyjskiej

12. Problemy narodowościowe we współczesnej Rosji

13. Sytuacja narodowościowo-wyznaniowa Białorusi

14. Siły zbrojne i polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś

15. Ideologia państwowa i polityka historyczna w Rosji i Białorusi: analiza porównawcza

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do przygotowanie do zajęć w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Podręczniki ogólne (obowiązkowe):

Bazylow Ludwik, Wieczorkiewicz Paweł, Historia Rosji, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.

Mironowicz Eugeniusz, Białoruś, Warszawa 2007.

Riasanovsky Nicholas, Steinberg Mark, Historia Rosji, Kraków 2009.

Lektury nieobowiązkowe:

Bieleń S., Raś M., Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz świata czy koniec gry? Warszawa 2009.

Eberhardt A., Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008, Warszawa 2008.

Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na Białorusi, Warszawa 1993.

Federacja Rosyjska 1991—2001, red.: J. Adamowski, A. Skrzypka, Warszawa 2002.

Głogowska H., Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim, Toruń 2003.

Głogowska H., Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku: od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej, Białystok 2012.

Górski K., Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne Białorusi, Warszawa 1996.

Jarmusik E., Kościół katolicki na Białorusi 1939-1991 od zniszczenia do odrodzenia, Kraków 2012.

Malak K., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, Warszawa 2003

Mikhalik Ł., Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956, Warszawa 2008.

Mironowicz E., Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993.

Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011.

Owsiannik S., Strełkowa J., Władza a społeczeństwo. Białoruś 1991—1998, Warszawa 1998.

Radzik R., Kim są Białorusini, Toruń 2000.

Raś M., Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych w latach 1991-2001, Warszawa 2002.

Rotfeld A., Myśli o Rosji… i nie tylko, Warszawa 2012.

Skrzypek A., Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985-2004, Warszawa 2004.

Smaga J., Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2001.

Śmigielski R., Osierocona armia. Założenia polityki obronnej oraz Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 1992—2004, Warszawa 2006.

Sobczak J., O Rosji nieco inaczej. Szkice i eseje z dziejów politycznych Rosji XVIII-XX w., Olsztyn 2001.

Wierzbicki A., Rosja dla Rosjan: nacjonalizm rosyjski i etnopolityka, Warszawa 2018.

Wierzbicki A., Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa 2011.

Winnicki Z. J., Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości, Wrocław 2003.

Wyszyński R., Narodziny czy śmierć narodu. Narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR, Warszawa 2010.

Zajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

[Wiedza:]

1) zna i rozumie w pogłębionym stopniu historię najnowszą Rosji i Białorusi oraz zagadnienia, pojęcia i koncepcje historyczne wiążące ją z Europą Środkowo-Wschodnią jako regionem, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian społecznych i politycznych (K2_W04; Odniesienie do P7S_WG Zakres i głębia, P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

2) zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych we współczesnej Rosji i Białorusi (K2_W06; Odniesienie do P7S_WG Zakres i głębia, P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

[Umiejętności:]

3) potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (K2_U01; Odniesienie do P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

4) potrafi rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego; umiejętnie formułować myśli, prezentować wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej (różnego typu) (K2_U03; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

5) potrafi odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykorzystać ją w typowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących współczesności Rosji i Białorusi, a także ich specyfiki w kontekście globalnym, logicznie je konstruować, odwołując się do stanowisk innych uczestników tych sytuacji komunikacyjnych (K2_U06; Odniesienie do P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

[Kompetencje społeczne:]

6) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (K2_K01; Odniesienie do P7S_KK)

7) jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (K2_K05; Odniesienie do P7S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.)

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego w formie prezentacji. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w dyskusji podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także praca pisemna (3-6 s.) lub prezentacja na temat zadany przez prowadzącego. Ostateczny termin składania pracy pisemnej stanowi data wyznaczona przez prowadzącego na pierwszych lub drugich zajęciach. Osoby nieobecne na tych zajęciach zobowiązane są do zasięgnięcia informacji u prowadzącego zajęcia.

Zaliczenie obejmie wiedzę z materiału omawianego na zajęciach w czasie semestru i obejmie dwa losowo wybrane pytania z materiału omawianego na zajęciach. Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (20%).

Praca pisemna lub prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (20%).

Zaliczenie ustne (60%)

(wyczerpująca odpowiedź na pytanie = 30%, częściowa = 15%)

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grzybowski
Prowadzący grup: Jerzy Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)