Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy kultury krajów regionu (I) - Rosja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-D3PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy kultury krajów regionu (I) - Rosja
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację przedmiotu Historia kultury krajów regionu. Ich celem jest ukazanie specyfiki kultury Rosji do przełomu XIX i XX w., czynników kształtujących jej swoistość oraz tych, które decydują o jej złożoności i niejednorodności przez pryzmat najistotniejszych w jej rozwoju problemów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie specyfiki kultury Rosji do przełomu XIX i XX w., czynników kształtujących historycznie jej swoistość oraz tych, które decydują o jej złożoności i niejednorodności. Poszczególne aspekty kultury omawiane są przez pryzmat wybranych problemów, zjawisk i procesów społecznych, narodowotwórczych, etnolingwistycznych, literackich, artystycznych i ideologicznych, postrzeganych tu w wymiarze ich wpływu na kształt kultury. Wszystkie wymienione ujęcia spajać ma w ramach zajęć przyjęcie perspektywy antropologicznej jako źródła kategorii i metod opisu oraz analizy omawianych płaszczyzn kultury. Poruszane zagadnienia przedstawiane są również w kontekście problemów charakterystycznych dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Student w trakcie zajęć rozwija swoje umiejętności badawcze, uczy się samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego.

Omówione zostaną następujące problemy:

1. Obraz świata Rusi pogańskiej w ustnej twórczości ludowej.

2. Chrześcijaństwo: Ruś przed kulturowym wyborem.

3. Miasto jako centrum rozwoju kultury staroruskiej.

4. Sens schizmy cerkiewnej w piśmiennictwie staroobrzędowców.

5. Polemiki wokół rosyjskiej kultury barokowej.

6. Przewrót kulturalny za czasów Piotra I i rosyjscy działacze Oświecenia.

7. Wolnościowe idee w literaturze i filozofii rosyjskiej I poł. XIX w.

8. Słowianofile i okcydentaliści. Opozycja antyromantyczna w krytyce literackiej i piśmiennictwie lat 40. XIX w.

9. Inteligencja rosyjska a kultura liberalno-demokratyczna w II poł. XIX w.

10. „Kto winien?” i „Co robić?” Przeklęte problemy klasycznej literatury rosyjskiej.

11. Rosyjscy myśliciele wobec zjawisk społecznej rzeczywistości rosyjskiej.

12. Realizm w sztuce rosyjskiej XIX wieku.

13. Filozoficzne i teoretycznoliterackie źródła kultury „Srebrnego wieku”.

14. Tożsamość inteligencji rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku.

15. Kultura rosyjska wobec modernizmu: modernistyczne nurty w sztuce i architekturze rosyjskiej.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia ustnego – 30 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, Warszawa 2004-2010
, t. 1, 2.

Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.


Bazylow L. Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1973.

Billington J.H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2008.


Idei w Rosii = Ideas in Russia = Idee w Rosji: Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, Łódź 1999, t. 1-6.

Kultura rosyjska: postacie, wydarzenia, symbole, daty, red. E. Małek, J. Wawrzyńczyk, Warszawa 2001.


Łotman J., Rosja i znaki: kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Molè W., Sztuka rosyjska do roku 1914, Wrocław-Kraków 1955.

Rosjoznawstwo, red. L. Suchanek, Kraków 2004.

Ponadto literatura ustalana w trakcie zajęć, dostosowana do podjętej tematyki.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

[Wiedza:]

1) zna i rozumie w stopniu podstawowym specyfikę różnych modeli kultury w ujęciu antropologicznym (tradycyjna, szlachecka, mieszczańska, masowa), procesy ich transformacji i wzajemne powiązania oraz emanacje w sferze symbolicznej i semiotycznej, a więc w przestrzeni kultury i sztuki, literatury oraz historii Rosji (K1_W03; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia)

2) zna i rozumie w podstawowym stopniu szeroko rozumiany kontekst interkulturowy; ma wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym struktury społeczne i wytwory kulturowe, ma świadomość zasad ich funkcjonowania i wynikających stąd różnic w postrzeganiu życia społecznego przez przedstawicieli różnych narodowości, grup ideologicznych i wyznaniowych oraz różnie rozumianych mniejszości (K1_W07; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

[Umiejętności:]

1) potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (K1_U01; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

2) potrafi rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego; umiejętnie formułować myśli, prezentować wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej (różnego typu) (K1_U03; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

3) potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wytworów kultury właściwych dla danej epoki w rozwoju Rosji do przełomu XIX i XX wieku; rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury Rosji, przeprowadzić ich analizę, odróżniać odmienne perspektywy spojrzenia na rozwój kultury, mając świadomość istnienia różnic tożsamości kulturowych i kontekstu (K1_U05; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

[Kompetencje społeczne:]

1) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (K1_K01; Odniesienie do P6S_KK)

2) jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (K1_K05; Odniesienie do P6S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, które należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez prowadzącego.

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w niej podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także prezentacja na temat zadany przez prowadzącego.

Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (40%).

Prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (20%).

Zaliczenie z treści zajęć (40%).

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Grącka
Prowadzący grup: Monika Grącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)