Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka języków regionu - czeski A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DNJRCZA2-90h Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języków regionu - czeski A2
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Znajomość języka czeskiego na poziomie A1.

Skrócony opis:

Poziom docelowy kursu: A2 (podstawowy) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Refe-rence for Languages: Learning, Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl)

(ze szczególnym uwzględnieniem komponentu kulturowego)

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swoich zainteresowaniach, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu).

Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach.

Umie przeczytać bardzo krótkie, proste teksty.

Potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.

Potrafi porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu znane.

Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji.

Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.

Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami.

Umie napisać list osobisty np. podziękowanie, maila i sms-a.

Wyżej wymienione działania językowe student potrafi zastosować w zakresie takich tematów, jak (wybrane przykłady w oparciu o podręcznik kursowy): Rodzina / Praca / Sport / Kultura (Imprezy kulturalne) itp.

Tematyka kursu: Uczelnia, nauka urzędy i instytucje, podróże i turystyka; Praca i wypoczynek, dom – wyposażenie i funkcjonowanie; Rodzina – relacje i życie rodzinne; Życie towarzyskie i służbowe (nauka, praca); Położenie geograficzne, życie codzienne w różnych kulturach; Zdrowie; Pogoda, klimat; Zachowanie i postawy własne i innych osób; Wydarzenia publiczne i fakty z życia prywatnego; Reakcje, przeżycia, spotkania i życie towarzyskie; Kultura, książki, filmy, sztuka.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 90 godzin (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 45 godzin (2 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący: Ana Adamovičová-Darina Ivanovová, - Milan Hrdlička: Basic Czech II, Praha 2014

i inne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

UMIEJĘTNOŚCI:

1. w miarę swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych;

2. identyfikuje informacje w prostych tekstach różnego typu, potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego;

3. dokonuje analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w prostych materiałach codziennego użytku;

4. przedstawia w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje.

WIEDZA:

1. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

2. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania

3. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia

4. akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

1) umie wyszukać, selekcjonować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (S1_U01, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U01);

2) ma umiejętności językowe w zakresie języka czeskiego na poziomie A2 (S1_U10, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U10);

4) uczestniczy w życiu kulturalnym kraju ze szczególnym uwzględnieniem imprez związanych z kulturą czeską (S1_K04, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K04);

5) rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia się i uzupełniania zdobytej wiedzy (S1_K05, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów na WLS.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów na WLS.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- przygotowane wypowiedzi ustne, wypowiedzi spontaniczne na zajęciach, ewentualnie inne formy wypowiedzi zgodnie z decyzją lektora zależną od celów wyznaczonych w danym semestrze (np. dialog w parach, krótka prezentacja, scenka z podziałem na role) - 25% oceny,

- wyniki prac domowych, krótkie sprawdziany - 25% oceny,

- wyniki testów końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testów zaliczeniowych, prac domowych itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kuboková
Prowadzący grup: Beata Kuboková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kuboková
Prowadzący grup: Beata Kuboková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kuboková
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.