Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka języków regionu - niemiecki B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DNJRNB1 Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Nauka języków regionu - niemiecki B1
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy: Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Skrócony opis:

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp.

Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne.

Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych.

Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego.

Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące).

Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje.

Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje.

Potrafi napisać prosty zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

Wyżej wymienione działania językowe student potrafi zastosować w zakresie takich tematów, jak (wybrane przykłady w oparciu o podręcznik kursowy): Praca / Doskonalenie zawodowe (Jak napisać raport, podanie o pracę) / Polityka / Społeczeństwo (Reportaż, dyskusja) / Turystyka (Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji) itp.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 60 godzin (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący: Menschen B1, słowniki, materiały dodatkowe przygotowane przez lektora, nagrania, itp.

Efekty uczenia się:

Poziom B1

Po ukończeniu kursu, student:

UMIEJĘTNOŚCI:

1. komunikuje się skutecznie w formie ustnej i pisemnej z użyciem podstawowego słownictwa na znane mu tematy dotyczące zainteresowań zawodowych, osobistych i czynności życia codziennego;

2. wypowiada się ustnie na podstawie prostych tabel, wykresów oraz sporządzonych notatek na temat programów informacyjnych i popularno-naukowych prosto ujętych w telewizji, Internecie lub prasie;

3. pisze zgodnie z konwencją proste listy prywatne i pisma o charakterze urzędowym typu: e-mail, zaproszenie, życiorys, list motywacyjny;

4. opisuje ustnie i pisemnie z użyciem podstawowego słownictwa nieskomplikowane zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane z własnego życia;

5. rozumie i przetwarza zasłyszane bądź przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań testowych, podsumowuje, wyciąga wnioski;

WIEDZA:

1. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

2. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania;

3. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia;

4. akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych, socjalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. potrafi współpracować w grupie;

2. zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

3. zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

4. dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

1) w zaawansowanym stopniu kompleksową naturę języka, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego krajów Region (S1_W07, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W09);

2) umie wyszukać, selekcjonować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (S1_U01, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U01);

3) potrafi przygotować prostą wypowiedź ustną w języku niemieckim, na wybrane tematy z zakresu problematyki krajów regionu (kultura, polityka, historia, gospodarka, literatura, media audiowizualne, stosunki społeczne i religijne, język, etc.). prezentuje wyniki swojej pracy na forum grupy (S1_U6, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U01, K1_U08, K1_U09);

4) ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego na poziomie B1 (S1_U10, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U10);

5) posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, podejmuje pracę w grupie, umie poradzić sobie w sytuacjach typowych i wyjątkowych, jest gotów na drodze rzeczowej dyskusji do weryfikacji swoich poglądów (S1_K02, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K01, K1_K02);

6) rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia się i uzupełniania zdobytej wiedzy (S1_K05, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K05).

Metody i kryteria oceniania:

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

II. Kryteria oceniania

Nauka języków regionu kończy się egzaminem zgodnie z Zarządzeniem Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu, zamieszczonym na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na zasadzie zaliczenia przedmiotu:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- przygotowane wypowiedzi ustne, wypowiedzi spontaniczne na zajęciach, ewentualnie inne formy wypowiedzi zgodnie z decyzją lektora zależną od ce-lów wyznaczonych w danym semestrze (np. dialog w parach, krótka prezentacja, scenka z podziałem na role) - 25% oceny,

- wyniki prac domowych, krótkie sprawdziany - 25% oceny,

- wyniki ustnych prac zaliczeniowych - 50% oceny.

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wyka-zać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Grzybowska
Prowadzący grup: Marzena Grzybowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Grzybowska
Prowadzący grup: Marzena Grzybowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Grzybowska
Prowadzący grup: Marzena Grzybowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.