Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka języka regionu - rosyjski A1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DNJRRA1-90h Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka regionu - rosyjski A1
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy: Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 2.00 LUB 4.50 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Założenia (opisowo):

Na kurs przyjmowane są osoby pragnące poznać język rosyjski, gotowe do aktywnej i systematycznej pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poziom docelowy kursu: A1 (podstawowy) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Refe-rence for Languages: Learning, Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl)

(ze szczególnym uwzględnieniem komponentu kulturowego)

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia, swojego mieszkania.

W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania.

Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach.

Potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć.

Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów.

Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać: gdzie mieszka, skąd pochodzi, oraz znanych mu ludzi.

Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji.

Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Tematyka kursu: Ja i moi bliscy, przyjaciele, znajomi; Nazwy krajów, narodowości, zawodów, miejsc, wyposażenie mieszkania; Zjawiska atmosferyczne – nazwy i opis; Miasto: urzędy, usługi, miejsca publiczne i środki transportu; Części ciała i opis człowieka; Wyjazdy i ich organizowanie; Wiek, zainteresowania/ hobby; Czas/data, pory roku; Czynności zwyczajowe i wykonywane obecnie; Rozkład dnia; Plany na przyszłość, dotychczasowe doświadczenia; Relacje w rodzinie, studia, praca

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 90 godzin (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 45 godzin (2 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący: Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я., Жили-были… [Żyli-byli…], Warszawa 2013.

Махнач A., Из первых уст [Iz pierwych ust], Warszawa 2011., słowniki, materiały dodatkowe przygotowane przez lektora, nagrania, itp.

Efekty uczenia się:

Poziom A1

Po ukończeniu kursu, student:

WIEDZA:

1. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

2. zna i rozumie w podstawowym stopniu kompleksową naturę języka;

3. posiada podstawowy zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka;

4. posiada podstawową wiedzę dotyczącą opisu systemu języka;

5. zna wybrane zagadnienia (patrz Pełny opis).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w prostych sytuacjach społecznych;

2. identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych;

3. rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku;

4. przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje za pomocą opanowanych konstrukcji.

KOMPETENCJE:

1. potrafi współpracować w parze oraz grupie;

2. zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

3. zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

4. dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

1) zna i rozumie w stopniu elementarnym kompleksową naturę języka, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego Rosji.

2) potrafi posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

II. Kryteria oceniania

Nauka języków regionu kończy się egzaminem zgodnie z Zarządzeniem Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu, zamieszczonym na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na zasadzie zaliczenia przedmiotu:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- przygotowane wypowiedzi ustne, wypowiedzi spontaniczne na zajęciach, ewentualnie inne formy wypowiedzi zgodnie z decyzją lektora zależną od ce-lów wyznaczonych w danym semestrze (np. dialog w parach, krótka prezentacja, scenka z podziałem na role) - 25% oceny,

- wyniki prac domowych, krótkie sprawdziany - 25% oceny,

- wyniki ustnych prac zaliczeniowych - 50% oceny.

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wyka-zać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Grącka
Prowadzący grup: Monika Grącka, Iwona Krycka-Michnowska, Regina Pilipavičiute-Gugała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Grącka
Prowadzący grup: Monika Grącka, Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Grącka
Prowadzący grup: Monika Grącka, Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.