Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języków regionu - rosyjski A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DNJRRA2-IIst
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języków regionu - rosyjski A2
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy: Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poziom docelowy kursu: A2 (podstawowy) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Refe-rence for Languages: Learning, Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl)

(ze szczególnym uwzględnieniem komponentu kulturowego)

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swoich zainteresowaniach, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu).

Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach.

Umie przeczytać bardzo krótkie, proste teksty.

Potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.

Potrafi porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu znane.

Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji.

Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.

Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami.

Umie napisać list osobisty np. podziękowanie, maila i sms-a.

Wyżej wymienione działania językowe student potrafi zastosować w zakresie takich tematów, jak (wybrane przykłady w oparciu o podręcznik kursowy): Rodzina / Praca / Sport / Kultura (Imprezy kulturalne) itp.

Tematyka kursu: Uczelnia, nauka urzędy i instytucje, podróże i turystyka; Praca i wypoczynek, dom – wyposażenie i funkcjonowanie; Rodzina – relacje i życie rodzinne; Życie towarzyskie i służbowe (nauka, praca); Położenie geograficzne, życie codzienne w różnych kulturach; Zdrowie; Pogoda, klimat; Zachowanie i postawy własne i innych osób; Wydarzenia publiczne i fakty z życia prywatnego; Reakcje, przeżycia, spotkania i życie towarzyskie; Kultura, książki, filmy, sztuka.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 90 godzin (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 45 godzin (2 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący: А. Махнач, Из первых уст, Warszawa 2011, słowniki, materiały dodatkowe przygotowane przez lektora, nagrania, itp.

Efekty uczenia się:

Student bez obaw posługuje się językiem mówionym na poziomie podstawowym.

Po ukończeniu kursu, student:

WIEDZA:

1. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

2. zna i rozumie w podstawowym stopniu kompleksową naturę języka;

3. posiada podstawowy zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka;

4. posiada podstawową wiedzę dotyczącą opisu systemu języka;

5. zna wybrane zagadnienia (patrz Pełny opis).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. w miarę swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki zawartej w Pełnym opisie;

2. identyfikuje informacje w prostych tekstach różnego typu, potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego;

3. dokonuje analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w prostych materiałach codziennego użytku;

4. przedstawia w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje.

KOMPETENCJE:

1. potrafi współpracować w parze oraz grupie;

2. zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

3. zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

4. dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

1) zna i rozumie w stopniu podstawowym kompleksową naturę języka rosyjskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego Rosji;

2) potrafi posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

3) potrafi stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

II. Kryteria oceniania

Nauka języków regionu kończy się egzaminem zgodnie z Zarządzeniem Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu, zamieszczonym na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na zasadzie zaliczenia przedmiotu.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- ustna weryfikacja efektów kształcenia /np.: wypowiedź przygotowana lub spontaniczna, dialog w parach, dyskusja, prezentacja/aktywność podczas zajęć - 25% oceny;

- pisemna weryfikacja efektów kształcenia /np. list, mail, wypracowanie, wypowiedź, streszczenie, komentarz, notatka, kartkówka/ - 25% oceny;

- wynik 3 testów zaliczeniowych - 50% oceny

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym w formie kształcenia na odległość, za pośrednictwem narzędzi zapewnionych przez Uczelnię.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Grącka
Prowadzący grup: Monika Grącka, Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lesicka
Prowadzący grup: Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Grącka
Prowadzący grup: Monika Grącka, Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)