Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języków etnicznych regionu: język rosyjski - poziom A1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DPNRA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języków etnicznych regionu: język rosyjski - poziom A1
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy: Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Założenia (opisowo):

Na kurs przyjmowane są osoby pragnące poznać język rosyjski, gotowe do aktywnej i systematycznej pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poziom docelowy kursu: A1 (podstawowy)

Pełny opis:

Rozwijanie podstawowych sprawności językowych – w mówieniu, czytaniu, pisaniu, słuchaniu na poziomie biegłości językowej A1. Po ukończeniu kursu student:

Zna alfabet, zasady wymowy poszczególnych głosek.

Zapisuje prosty tekst zgodnie z zasadami ortografii języka obcego.

Czyta ze zrozumieniem prosty tekst, streszczać go w języku ojczystym.

Rozpoznaje opisuje poznane podczas kursu podstawowe struktury gramatyczne oraz wyrażenia leksykalne.

Wykorzystuje formy gramatyczne i wyrażenia leksykalne w najbardziej podstawowym zakresie.

Odnajduje poszukiwane dane w prostych tekstach o charakterze informacyjnym: rozkładach jazdy, prospektach, plakatach, ogłoszeniach.

Stosować proste wyrażenia z języka codziennego.

Formułuje proste pytania dotyczące podstawowych elementów komunikacji – na przykład miejsca zamieszkania, osób, posiadanych przez nią rzeczy, etc..

Porozumiewa się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

Aktywnie uczestniczyć w pracy na zajęciach i rozumieć potrzebę samodzielnej pracy poza uczestnictwem w zajęciach.

Zna realia socjokulturowe danego obszaru językowego z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego.

Zna normy socjokulturowe pomagające w funkcjonowaniu na rynku pracy.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 60 godzin (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Literatura:

1. М.Н. Аникина, Лестница, Учебник-книга по русскому языку, Москва 2010.

2. Миллер Л.В., Политова Л.В., Жили-были. Базовый уровень, 2015.

3. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. posiada zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka;

2. posiada podstawową wiedzę dotyczącą opisu systemu języka;

3. zna wybrane zagadnienia dotyczące swojej rodziny, swojego domu, mieszkania, swoich krewnych i znajomych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w prostych sytuacjach społecznych;

2. identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych;

3. rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku;

4. przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje za pomocą opanowanych konstrukcji.

KOMPETENCJE:

1. potrafi współpracować w parze oraz grupie;

2. zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

3. zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

4. dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

1) zna w zaawansowanym stopniu kompleksową naturę języka, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego krajów Region (S1_W07, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W09);

2) umie wyszukać, selekcjonować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (S1_U01, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U01);

3) ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego na poziomie A1 (S1_U10, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U10);

4) rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia się i uzupełniania zdobytej wiedzy (S1_K05, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów na WLS.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- przygotowane wypowiedzi ustne, wypowiedzi spontaniczne na zajęciach, ewentualnie inne formy wypowiedzi zgodnie z decyzją lektora zależną od celów wyznaczonych w danym semestrze (np. dialog w parach, krótka prezentacja, scenka z podziałem na role) - 25% oceny,

- wyniki prac domowych, krótkie sprawdziany - 25% oceny,

- wyniki 3 testów zaliczeniowych - 50% oceny.

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen:

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)