Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny: Translatorium – język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-PRZEDF12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny: Translatorium – język angielski
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie znajomości języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji tłumaczeniowych.

Nacisk kładziony jest na poprawne rozumienie tekstów o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej w języku obcym oraz prawidłowe przełożenie ich na język polski.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Odpowiedni dobór tematów umożliwi uczestnikom warsztatów zapoznanie się z charakterystycznymi, najbardziej rozpowszechnionymi zjawiskami językowymi, występującymi w tekstach anglojęzycznych. Pozwoli to na wyrobienie odpowiednich nawyków translatorskich, które mogą być niezbędne w przyszłej pracy zawodowej każdego, kto deklaruje znajomość języka obcego. Zwrócenie uwagi na jakość przekładu sprzyja również doskonaleniu języka docelowego (w tym wypadku – polskiego). Podczas warsztatów uczestnicy będą się również szkolić w tłumaczeniu na język obcy.

Tłumaczenie następujących zjawisk językowych i konstrukcji w tekstach angielskich:

1. bezokoliczniki i konstrukcje bezokolicznikowe;

2. konstrukcje ze stroną bierną;

3. gerundium;

4. imiesłowy i konstrukcje imiesłowowe;

5. czasowniki modalne;

6. formy trybu przypuszczającego;

7. konstrukcje absolutne;

8. konstrukcje kauzatywne;

9. konstrukcje emfatyczne;

10. konstrukcje eliptyczne;

11. konstrukcje przeczące;

12. frazeologizmy;

13. imiona i nazwy własne w tłumaczonych tekstach;

14. tytuły i nagłówki;

15. Typowe błędy w tłumaczeniu z polskiego na angielski.

Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na angielski.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Dawana przez prowadzącego na zajęciach.

Tłumaczenie własne materiałów z podręcznika: Зражевская Т.А., Гуськова Т.И. Трудности перевода общественно-политического текста с английского языка на русский. М., 1986.

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

1) zna i rozumie podstawowe techniki translatorskie wykorzystywane w szeroko rozumianej humanistyce; potrafi wykonać wstępne przygotowania do procesu tłumaczenia materiałów literackich (K2_W09; Odniesienie do P7S_WG Zakres i głębia, P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki);

2) zna podstawowe zasady translatorskie, w tym wynikające z prawa autorskiego (K2_W08; Odniesienie do P7S_WG Zakres i głębia, P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki);

3) potrafi świadome i krytycznie korzystać z elektronicznych źródeł pozyskiwania informacji; radzi sobie z konkretnymi zjawiskami językowymi, charakterystycznymi dla tekstów anglojęzycznych; posiada nawyki translatorskie, które mogą być potrzebne w przyszłej pracy zawodowej; tłumaczy teksty średniej trudności na język przekładu (K2_U07; Odniesienie do P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania);

4) potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie B2 (K2_U09; Odniesienie do P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym);

5) ma świadomość wagi profesjonalnego podejścia do zawodu tłumacza, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania etyki zawodowej (K2_K03; Odniesienie do P7S_KO)

6) rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia się i uzupełniania zdobytej wiedzy (K2_K01; Odniesienie do P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Warunek dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów na UW). Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu usprawiedliwienia decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Aktywność na zajęciach, wykonywanie prac domowych, tłumaczenie wybranych tekstów.

Zaliczenie na ocenę na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, wykonywanie prac domowych oraz tłumaczenie wybranych fragmentów tekstów.

Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (50%).

Trzy prace kontrole w semestrze: dwa tłumaczenia z języka angielskiego na polski i jedno z polskiego na angielski (50%).

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lesicka
Prowadzący grup: Olga Lesicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.