Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny: Polskie kresy: literackie i artystycznie (Białoruś)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-PRZEDF14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny: Polskie kresy: literackie i artystycznie (Białoruś)
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z biografią oraz działalnością na polskich kresach wschodnich (na Białorusi) literatorów i artystów, które wpłynęły na rozwój kultury polskiej i białoruskiej w XIX i XX wieku

Pełny opis:

Głównym celem konwersatorium jest przedstawienie w ujęciu chronologiczno-problemowym roli wielkich postaci w sferze literackiej i artystycznej kresów wschodnich w regionie Białorusi. Pozostawiły po sobie dzieła polskiej literatury, malarstwa, muzyki, fotografii na materiałach Białorusi (treść prac, widoki przyrody, obiekty i obrazy historyczne i inne).

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

1. Wstęp. Kresy wschodnie – pojęcie, treść, osoby, rola, znaczenie.

2. A. Mickiewicz.

3. Z kręgu filomatów (T. Zan, J. Czeczot).

4. Malarze: N. Orda, W. Wańkowicz, J. Trojanowski.

5. Malarze: F Ruszczyć, J. Damel.

6. Muzykanci, cz. 1 (M. K. Ogiński, N. Orda)

7. Muzykanci, cz. 2 ( St. Moniuszko, Cz. Niemen).

8. Osoby literackie 1 polowy XIX wieku (W. Syrokomla, J. Slowacki, I. Chodzko )

9. Osoby literackie 2 polowy XIX wieku, cz. 1

10. Osoby literackie 2 polowy XIX wieku, cz. 2

11. Memuarystyka: J. Ursyn-Niemciewicz, G. Puzynina

12. Literaci na przełomie XIX – XX wieku (E. Orżeszkowa, H. Sienkiewicz)

13. Osoby literackie 1 polowy XX wieku. Cz. 1

14. Osoby literackie 2 polowy XX wieku. Cz.2 (S. Piasecki, Cz. Milosz, S. Lem).

15. Fotografia (J. Bulhak, Gelgor i inni).

Literatura:

Podręczniki:

M. Kosman, Dzieje Białorusi, Wrocław 1979

O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok, 2002

H. Sahanowicz, Historia Białorusi: od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2002.

Lektury:

У. Арлоў, Г. Сагановіч, Дзесяць вякоў беларускай гісторыі, Вільня 1999

Краіна Беларусь, Мінск 2003.

A. Bernat, F., Ruszczyc, Warszawa 2007.

M. Domański, Walenty Wańkowicz - artysta i przyjaciel Mickiewicza, "Rota", 1997 nr 4.

Jankowski E. Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1966.

Kolbuszewski J. Kresy, Wrocław 1995.

M. Korniłowiczówna: Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. Wyd. 2. Warszawa 1973.

M.A. Koprowski, Białoruś. Uparte trwanie polskości. Toruń 2006.

K.Polechoński, Żywot człowieka uzbrojonego: biografia, twórczość i legenda literacka Sergiusza Piaseckiego, Warszawa-Wrocław 2000.

W. Rudziński, Moniuszko, Kraków 1972.

Ćwirko St. Z Mickiewiczem pod ręką czyli Zycie i twórczość Jana Czeczota, Warszawa 1989.

E. Sawrymowicz, Wstęp. do: Juliusz Słowacki: Lilla Weneda. Wrocław 1954

A.Smuszkiewicz, Stanisław Lem, Poznań 1995.

Witkowska A. Mickiewicz. Slowo i czyn, Warszawa 1975

A. Załuski, Michał Kleofas Ogiński. Życie, działalność i twórczość. London 2003.

A.Zawada, Miłosz, Wrocław 1966 (A to Polska Właśnie).

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

[Wiedza:]

1) Zna i rozumie w podstawowym stopniu losy i działalność postaci literackie i artystycznie kresów polskich (Białoruś), oraz zagadnienia, pojęcia i koncepcje wiążące ją z Europą Środkowo-Wschodnią jako regionem, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian społecznych i politycznych (K1_W04; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

2) zna i rozumie w podstawowym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej (K1_W06; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

[Umiejętności:]

1) potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł na temat postaci literackie i artystycznie kresów polskich (Białoruś) (K1_U01; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

2) potrafi odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykorzystać ją w typowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących działalności postacie literackich i artystycznych kresów polskich (Białoruś) , a także ich specyfiki w kontekście globalnym, logicznie je konstruować, odwołując się do stanowisk innych uczestników tych sytuacji komunikacyjnych (K1_U06; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

[Kompetencje społeczne:]

1) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy o działalności postacie literackich i artystycznych kresów polskich (Białoruś) (K1_K01; Odniesienie do P6S_KK)

2) jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (K1_K05; Odniesienie do P6S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów na WLS.

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego z wykorzystaniem metod wideo- i audiowizualnych. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w niej podczas co najmniej 50% zajęć.

Oprócz bieżącego przygotowania do zajęć przewidziana jest także prezentacja ci referat (niemniej jak 3 strony) na temat uzgodniony przez studenta oraz prowadzącego tydzień przed zajęciami. Ostateczny termin składania pracy pisemnej stanowi data wyznaczona przez prowadzącego na pierwszych lub drugich zajęciach. Osoby nieobecne na tych zajęciach zobowiązane są do zasięgnięcia informacji u prowadzącego zajęcia.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, które ma na celu zweryfikowanie wiedzy uzyskanej przez studentów w trakcie semestru. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

Na końcową ocenę składa się

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (10%).

Prezentacja referatu ( 4 szt.) na uzgodniony temat (90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viachaslau Shved
Prowadzący grup: Viachaslau Shved
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.