Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny: Współczesna literatura światowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-PRZEDF4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny: Współczesna literatura światowa
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi dziełami współczesnej literatury światowej.

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi problemami, tendencjami reprezentowanymi we współczesnych dziełach literatury światowej ostatnich dekad.

Zajęcia mają charakter konwersatorium.

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z subiektywnie wybranymi, spośród najważniejszych, dziełami literatury światowej XX wieku. Znaczenie ma również zwrócenie uwagi na główne prądy i modele współczesnej literatury oraz najistotniejsze modele analizy kulturowej tekstów literackich.

W ramach dyskusji na wybranym dziełem literackim zostanie podniesiona kwestia samego pojęcia literatury światowej (powstałej w przedziale czasowym obejmującym XX i XXI wiek), statusu i roli tekstów tłumaczonych oraz relacji między literaturami narodowymi (etnicznymi) a kosmopolityczną kulturą ostatnich dekad. W kontekście rozpatrywania poszczególnych dzieł pojawiają się również zagadnienia trans-kulturowości, twórczości wielojęzycznej lub swoiście pojmowana komparatystyka, czyli analiza różnych ujęć podobnych problemów filozoficznych, społecznych, psychologicznych, politycznych w różnych literaturach (np. relacje międzyludzkie, rozpad tradycyjnych wspólnot, kryzys tradycyjnych ról społecznych, problemy z tożsamością, głosy mniejszości w obrębie określonych wspólnot, nowoczesne miasto).

W trakcie kursu zostaną omówione następujące pozycje literackie:

1. Kolumbia – Gabriel Garcia Marquez – Sto lat samotności;

2. Argentyna - Jorge Luis Borges – Opowiadania;

3. Peru – Mario Vargas Llosa – Lituma w Andach;

4. Turcja – Orhan Pamuk – Stambuł. Wspomnienia i miasto;

5. Hiszpania – Jaume Cabré – Wyznaję;

6. Wielka Brytania – William Golding – Władca much;

7. Rosja - Aleksander Tierechow – Kamienny most;

8. Polska – Wiesław Myśliwski – Ucho igielne;

9. Francja – Patrick Modiano – Willa "Triste";

10. Włochy – Umberto Eco – Imię róży;

11. Niemcy – Thomas Bernhard – Wycinka;

12. Chorwacja – Dubravka Ugrešić – Forsowanie powieści-rzeki;

13. Bułgaria – Georgi Gospodinow - Fizyka smutku;

14. USA – Joseph Heller – Paragraf 22;

15. Japonia – Haruki Murakami – Przygoda z owcą

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Dzieła literackie wybitnych autorów literatury światowej XX i XXI wieku.

Teksty teoretyczne:

D. Damrosch, Literatura światowa w dobie kanonicznej i postkanonicznej [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, pod red. T. Bilczewskiego, Kraków 2010.

Genette G. Palimpsesty, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. II, Kraków 1992.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red.: M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2012.

Wolfreys J., Robbins R., Womack K., Key Concepts in Literary Theory, Edinburgh University Press, Edinburgh 2002.

Efekty uczenia się:

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

1) ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i języka w kontekście innych nauk humanistycznych (K2_W02; odniesienie do P7S_WG Zakres i głębia);

2) zna i rozumie podstawowe tendencje literatury XX i XXI wieku w kontekście światowym, orientuje się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty pisarzy reprezentatywnych dla pokoleń i grup literackich tego okresu (K2_W03; odniesienie do P7S_WG Zakres i głębia);

3) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozbudowywać umiejętności badawcze, podejmować samodzielne działania zmierzające do rozwijania kompetencji akademickich i zawodowych jako krytyk literatury lub innych sztuk (K2_U01; odniesienie do P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania);

4) potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury, stosuje różnorodne podejścia, uwzględnia nowe osiągnięcia humanistyki; umie przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko w różnych formach wypowiedzi (K2_U05; odniesienie do P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania);

5) jest gotów świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie naukowej, językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej (K2_K01, odniesienie do P7S_KO);

6) jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między różnymi dziedzinami sztuki; rozpoznawać wartości, jakie niesie różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce (K2_K05, odniesienie do P7S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Warunek dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów na UW). Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu usprawiedliwienia decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Jeśli liczba nieobecności przekroczy dopuszczalną, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć.

Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w wyznaczonym terminie powodują utratę I terminu zaliczenia. Student ma prawo zaliczyć nieobecności i podejść do zaliczenia w terminie poprawkowym.

Aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach.

Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (50%).

Wykonanie zleconego zadania (np. prezentacji) lub recenzja wybranego tekstu literackiego (50%).

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lesicka
Prowadzący grup: Olga Lesicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lesicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)