Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoska literatura współczesna: badania tematyczne i stylistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-DOK-KI-S-L1301
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Włoska literatura współczesna: badania tematyczne i stylistyczne
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Studia doktoranckie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wprowadzenie w zagadnienia gatunkowej hybrydyczności, dominujących odmian gatunkowych i tendencji tematycznych literatury włoskiej na tle literatur europejskich ostatnich 30 lat. Wiedza i umiejętności zdobyte na tych zajęciach mają pomóc studentom III stopnia w napisaniu rozprawy doktorskiej. Wybrane zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie omówieniu obserwowanych w literaturze włoskiej ostatnich 30tu lat zjawisk gatunkowej hybrydyczności, dominujących odmian gatunkowych raz po raz krystalizujących się w głównym nurcie literackim (krzyżowanie się powieści i autobiografii, reportażu i autofiction) a także tendencji tematycznych (problemy globalnego świata, zaburzona lub nieobecna tożsamość, czas i geografia pamięci) we współczesnej włoskiej literaturze w ujęciu komparatystycznym (europejskim).

Elementy metodologiczne będą wykorzystane w zależności od wybranego obszaru badań doktoranta: metoda badawcza będzie dostosowana do specyficznego przypadku, będącego przedmiotem badań. Prezentacja własnych prac doktorantów.

Szacowana liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się: 180

Literatura:

G. Benvenuti, R. Ceserani, La letteratura nell'età globale. Il Mulino, 2012; A.Gnisci, F.Sinopoli, N.Moll, La letteratura del mondo nel XXI secolo, Mondadori, 2010; D.Chakrobarty, Prowincjonalizacja Europy. Mysl postkolonialna i różnica historyczna. Wyd. Poznańskie, 2011; D.Damorsch, What is World Literature? Princeton UP, 2003; P.Casanova, The World Republic of Letters, Harvard UP, 2004; A. Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, Il Mulino, 2007; F. La Porta, L' autoreverse dell'esperienza. Euforie e abbagli della vita flessibile, Bollati Boringhieri, 2004; L. Quaquarelli, Certi confini. Sulla letteratura italiana dell’immigrazione. Morellini editore, 2010; D.Giglioli, Senza trauma. Scrittura dell'estremo e narrativa del nuovo millennio, Quodlibet, 2010.

Efekty uczenia się:

Doktorant ma uzyskać wiedzę na temat obserwowanych w literaturze włoskiej (a także w literaturze europejskiej w ogóle) ostatnich lat zjawisk gatunkowej hybrydyczności, dominujących odmian stylistycznych i tematycznych. Znać podstawowe pojęcia, kategorie i definicje z zakresu metodologii badań literaturoznawczych. Poznać podstawową literaturę danego przedmiotu.

Doktorant ma uzyskać przygotowanie do samodzielnej pracy nad tekstami, zdolność odpowiedniego doboru narzędzi opisu i metody badawczej, umiejętność interpretacji oraz syntezy prowadzącej do zredagowania rozprawy doktorskiej.

Swobodnie analizować i interpretować wybrane korpusy tekstów literackich. Biegle posługiwać się terminologią literaturoznawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, referaty i prezentacje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Serkowska
Prowadzący grup: Hanna Serkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Uwagi:

N.B. Zajęcia zaplanowano w trybie stacjonarnym. Uwzględniając jednak możliwość zmiany warunków zaliczenia w przypadku przejścia na tryb zdalny, zastrzegamy, że forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)