Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo i kultura komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-DOK-KI-SEM-JKK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo i kultura komunikacji
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Studia doktoranckie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie przygotowuje do napisania pracy doktorskiej w zakresie nauk o języku, ze szczególnym odniesieniem do języka włoskiego. Na seminarium omawiana jest następująca tematyka:

1) Kultura pracy naukowej

2) Komunikacja naukowa

3) Teorie i metodologie w naukach o języku

4) Postępy w pracach doktorskich uczestników seminarium

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie przygotowuje do napisania pracy doktorskiej w zakresie nauk o języku (lingwistyka, pragmatyka, retoryka, analiza dyskursu, glottodydaktyka), ze szczególnym uwzględnieniem badań nad językiem włoskim.

Na seminarium doktoranckim omawiana jest następująca tematyka:

1) Kultura pracy naukowej: paradygmaty myślenia naukowego; nauka, dyscypliny naukowe, interdyscyplinarność; zasady rozumowania i argumentowania w myśleniu naukowym; etyka w nauce

2) Komunikacja naukowa: gatunki mowy (pisemne i ustne) w komunikacji akademickiej; retoryka nauki; różnice międzykulturowe w komunikacji akademickiej; podobieństwa i różnice w gatunkach mowy w ramach rozmaitych dyscyplin; zasady przygotowywania publikacji naukowych w zakresie językoznawstwa

3) Warsztat naukowy językoznawcy: terminologie i definicje, narzędzia badawcze, teorie i metodologie w naukach o języku (ze szczególnym uwzględnieniem lingwistyki włoskiej).

W centrum zainteresowania są podejścia dotyczące poziomu tekstu, dyskursu i komunikacji, zwłaszcza w kontekście kulturowych aspektów perswazji i/lub przekazywania wiedzy.

Szczegółowy dobór zagadnień zależy od tematyki rozpraw doktorskich uczestników seminarium.

4) Warsztatowe podejście do prac doktorskich uczestników seminarium (metodologia zbierania korpusu, formułowanie i sprawdzanie hipotez badawczych, prowadzenie analiz, formułowanie wniosków, opracowywanie krytycznej bibliografii i przypisów).

Literatura:

Ramowy spis lektur (uzupełniany o teksty bardziej szczegółowo związane z tematyką prac doktorskich):

- Ajdukiewicz, K. (1985) Język i poznanie, tom 1, Warszawa [rozdział: Metodologiczne typy nauk (287-313)].

- Austin J., (1962) How to Do Things with Words. Oxford.

- Barilli, Renato (2001) Corso di retorica: “l’arte della persuasione” da Aristotele ai giorni nostri. Milano, Mondadori.

- Bartmiński, J., Niebrzegowska-Bartmińska, S., (2009) Tekstologia. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Beaugrande R., Dressler W., (1990) Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa.

- Bernardini, Carlo; De Mauro, Tullio 2003 Contare e raccontare. Dialogo sulle due culture. Roma – Bari, Laterza.

- Bobrowski, I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków, Instytut Języka Polskiego – Polska Akademia Nauk.

- Bogusławski, A. (1983) O pojęciu wyjaśniania i o wyjaśnianiu w lingwistyce, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 40, 45-51.

- Cantoni, Lorenzo et al. (2008) Pensare e comunicare. Milano, Apogeo.

- Castelfranchi, Y.; Pitrelli, N. 2007 Come si comunica la scienza? Roma-Bari, Editori Laterza

- Chalmers, A. F. (1993) Czym jest to, co zwiemy nauką? Wrocław.

- De Mauro, T., (1980), Idee e ricerche linguistiche nella cultura italiana. Bologna, Il Mulino.

- De Mauro, T., (a cura di), 1994, Studi sul trattamento linguistico dell’informazione scientifica. Roma, Bulzoni.

- Dell’Aversano, C., Grilli, A., (2005), La scrittura argomentativa (Dal saggio breve alla tesi di dottorato). Grassina (Firenze), Le Monnier Università.

- Desideri, Paola; Tessuto, Girolamo (a cura di) (2011) Il discorso accademico. Lingue e pratiche disciplinari. Urbino, QuattroVenti

- Donghi, P. (2006) Sui generis. Temi e riflessioni sulla comunicazione della scienza. Roma-Bari, Editori Laterza.

- Ellero, M. P., (1997), Introduzione alla retorica. Milano, Sansoni editore.

- Hyland, K., 2000, Disciplinary Discourses. Social Interactions in Academic Writing. London, Longman.

- Iacona, A., 2005, L’argomentazione. Torino, Einaudi.

- Lausberg, H., 1969, Elementi di retorica. Bologna, Il Mulino.

- Lavinio, C., 1990, Teoria e didattica dei testi. Firenze, La Nuova Italia.

- Lavinio, C., 2004, Comunicazione e linguaggi disciplinari per un;educazione linguistica trasversale. Roma: Carocci editore.

- Lepschy, G., 2001, “Dati, teoria e storia della linguistica”. SLI 43 (Società di Linguistica Italiana. Dati empirici e teorie linguistiche. Atti del XXXIII congresso). Roma, Bulzoni, 9-21.

- Mantovani, Giuseppe (2008) Analisi del discorso e contesto sociale. Teorie, metodi ed applicazioni. Bologna, Il Mulino.

- Marazzini, Claudio (2001) Il perfetto parlare: la retorica in Italia da Dante a Internet. Roma, Carocci

- Marsonet, M., 1994, Scienza e analisi linguistica. Il distacco tra epistemologi e scienziati. Milano, Feltrinelli.

- Mauranen, A., 1993, Cultural Differences in Academic Rhetoric. A Textlinguistic Study. Frankfurt am Main, Peter Lang.

- Mortara Garavelli, B., 2002, Manuale di retorica. Milano, Bompiani.

- Orioles, V., (a cura di), 2002, Idee e parole. Universi concettuali e metalinguistici. Roma, Il Calamo.

- Paveau, M-A.; Sarfati, G-E. (2014) Wielkie teorie językoznawcze. Kraków, Avalon.

- Pawłowski, T. Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Warszawa 1986.

- Pera, M., 1996, Apologia del metodo. Roma – Bari, Laterza.

- Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L., 2001 Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica. Torino, Einaudi

- Piazza, F., 2004, Linguaggio, persuasione e verità. La retorica del Novecento. Carocci, Roma.

- Ranieri, Maria (2011) Le insidie dell’ovvio. Tecnologie educative e critica della retorica tecnocentrica. Pisa, Edizioni ETS.

- Rapallo, U. (2006) Profilo di linguistica. Guida alla ricerca linguistica interdisciplinare. Firenze, Le Lettere.

- Rigotti, E., Cigada, S., 2004, La comunicazione verbale. Milano, Apogeo.

- Serianni Luca (2003) Italiani scritti. Bologna, il Mulino.

- Stati, Sorin (2002) Principi di analisi argomentativa: retorica, logica, linguistica. Bologna, Patron Editore.

- Tokarz, M., 2006, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk, GWP.

- Toulmin, S. E., 1958, The Uses of Argument. Cambridge, Cambridge University Press.

- van Dijk, T. A., 1980, Macrostructures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction and Cognition. Hillsdale – New Jersey, Erlbaum.

- Wierzbicka, A., 1991, Cross Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction. Berlin, Mouton de Gruyter.

- Wilczyńska, W.; Michońska-Stadnik, A. (2010) Metodologia badań w glottodydaktyce. Kraków, Avalon.

- Witosz, B. (2005) Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.

- Załęska, M. (2014) Retorica della linguistica. Scienza, struttura, scrittura. Frankfurt am Main, Peter Lang.

- Ziomek, J., (2000) Retoryka opisowa. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

- Zgółka, T. (1990) „Zasada konwencjonalności języka a procedury eksplanacyjne w lingwistyce”, [w:] Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych, red. Jerzy Pogonowski, Tadeusz Zgółka, Poznań, 151-178.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- Zna trendy i kierunki rozwoju współczesnego językoznawstwa na tle innych nauk humanistycznych

- Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa (w szczególności językoznawstwa włoskiego).

- Rozpoznaje i stosuje samodzielnie metody badawcze w ramach różnych metodologii językoznawczych.

- Wskazuje i komentuje związki pomiędzy językoznawstwem włoskim a ogólnymi trendami w językoznawstwie.

- Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki komunikacji naukowej (w tym ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego).

Umiejętności

Student:

- Potrafi zbierać, selekcjonować, analizować, interpretować i syntetyzować informacje z różnych źródeł i na tej podstawie formułować wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące nauk o języku.

- Umie formułować krytyczne i uargumentowane sądy na temat badań językoznawczych

- Potrafi posługiwać się metajęzykiem specjalistycznym nauk o języku, analizując zarówno materiał językowy, jak i teksty innych lingwistów

- Umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie językoznawstwa i poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do tematyki własnej rozprawy doktorskiej.

Kompetencje społeczne

Student:

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu wiedzy.

- Potrafi krytycznie oceniać wartość wkładu własnej pracy badawczej do rozwoju swojej dyscypliny

- Potrafi kompetentnie, w sposób kulturalny i etyczny uczestniczyć w dyskusjach naukowych i innych formach wymiany myśli naukowej.

- Ma umiejętność współpracy w grupie badawczej

- Potrafi popularyzować wiedzę na temat językoznawstwa i dbać o kulturę komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

„Kryteria oceny pracy doktoranta” – do pobrania na stronie Studium Doktoranckiego (https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/program/)

Ponadto, kryteria te są wymienione w formularzu „Sprawozdania doktoranta” i sporządzanej na jego podstawie „Opinii opiekuna naukowego doktoranta” (formularze do pobrania na stronie Studium Doktoranckiego: https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/formularze/):

Opiekun naukowy bierze pod uwagę dwa obszary działalności :

(a) postępy doktoranta we własnym kształceniu i w działalności naukowej

(b) postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (ocena opisowa oraz ilościowa w formie punktów [0-50 pkt.]).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.