Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego: Wypowiedź ustna - le Canada contemporain: cours d’expression orale

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-PNJF-WU-SK-1-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: Wypowiedź ustna - le Canada contemporain: cours d’expression orale
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia rozwijają umiejętności w zakresie mówienia w języku francuskim w kontekście społeczno-kulturowym.

Zajęcia przygotowują studentów do przygotowania i przeprowadzenia autoprezentacji i prezentacji w języku obcym o tematyce związanej z językiem, literaturą bądź kulturą Kanady. Studenci rozwijają umiejętności takie jak: określanie celu prezentacji, dostosowanie celu do potrzeb słuchaczy, stosowanie technik retorycznych, skuteczne argumentowanie w dyskusji, poprawne wykorzystanie źródeł.

Przygotowując projekty i prezentacje studenci wykorzystują nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne. Zajęcia zawierają elementy konstruktywnej informacji zwrotnej oraz oceny rówieśniczej, przez co wspierają samoocenę.

Pełny opis:

Zajęcia rozwijają umiejętności w zakresie mówienia w języku francuskim w kontekście społeczno-kulturowym.

Każde spotkanie poświęcone będzie innemu aspektowi współczesnej Kanady (szkolnictwo i edukacja, geografia i turystyka, sztuka, życie literackie, ważne wydarzenia społeczne, aktualne „problemy” polityczne…). Korzystając z materiałów audio, video oraz aktualnych artykułów prasowych, studenci zapoznawać będą się ze słownictwem i strukturami porządkującymi wypowiedź ustną. Następnie, w ramach tych tematów realizować będą indywidualne i grupowe mini projekty (np. planowanie podróży do Quebeku, organizacja międzynarodowej konferencji, udział w debacie, oprowadzanie po wystawie, prezentacja programu politycznego…), będą doskonalić wypowiedź ustną, równolegle rozszerzając i doskonaląc leksykę oraz utrwalając wybrane kwestie gramatyczne.

Podsumowaniem każdych zajęć będzie praca domowa (ustna lub pisemna) wstawiana na GoogleClassroom i oceniania przez prowadzącego.

Literatura:

Expression écrite et orale: Tout pour bien commencer ma licence, (2019) Elodie Oursel, Léonore Zylberberg, DeBoeck Supérieur.

TEF Monde: Test d'Évaluation de Français - Expression Orale (TEF - TEFaQ - TEF Canada), 2021, Brian Burzyński.

Améliorer son expression écrite et orale: Toutes les clés, Matthieu Dubost, Catherine Turque, 2018, Ellipses.

Materiały własne (audio, video, prasa).

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- na poziomie rozszerzonym zagadnienia morfosyntaktyczne, ortograficzne, semantyczne, fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego K_W08,

Student potrafi:

- wykorzystywać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z zastosowaniem terminologii specjalistycznej K_U05:

- merytorycznie argumentować w języku francuskim z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów K_U08;

- przygotowywać wystąpienia ustne, w tym o złożonej strukturze, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych K_U13;

Student jest gotów do:

- współpracy w grupie, rozwiązywania problemów w dyskusji i inicjowania stosownych do sytuacji rozwiązań K_K10;

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w interakcjach i w dyskusjach (osoby nie zabierające głosu będą traktowane jako nieobecne)

- przygotowanie krótszych (aktualności) i dłuższych (projekty i prezentacje) wypowiedzi ustnych

- opracowywanie leksyki

- wywiązanie się z indywidualnych i grupowych zadań domowych (cotygodniowe prace domowe – ustne i pisemne – oddawane przez GoogleClassroom)

- semestralny test z leksyki

Zapis standardowy do wszystkich zajęć – proszę zostawić w każdym sylabusie:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan, Michał Obszyński
Prowadzący grup: Magdalena Grycan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Patrz informacje o zajęciach niezależnie od cyklu.

Pełny opis:

Patrz informacje o zajęciach niezależnie od cyklu.

Literatura:

Patrz informacje o zajęciach niezależnie od cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan, Michał Obszyński
Prowadzący grup: Alessia Vignoli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Patrz informacje o zajęciach niezależnie od cyklu.

Pełny opis:

Patrz informacje o zajęciach niezależnie od cyklu.

Literatura:

Patrz informacje o zajęciach niezależnie od cyklu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)