Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-SM1-HEL-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje następujące grupy zagadnień:

- podstawową wiedzę z zakresu metodyki pisania pracy dyplomowej oraz

kwestii warsztatowych

- terminologia i metody nauk o polityce oraz powiązanych z nimi dyscyplin na

poziomie podstawowym oraz w stopniu pogłębionym narzędzia, metody i

techniki pozyskiwania danych, modelowania, opisu i prognozowania zjawisk

- Główne uwarunkowania historyczne, polityczne, gospodarcze i społeczne i

kulturowe systemu politycznego oraz ustroju federalnego Szwajcarii

-Szwajcaria w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym

uwzględnieniem: ewolucji znaczenia neutralności w polityce zagranicznej i

bezpieczeństwa, głównych kierunków polityki zagranicznej , organizacji służby

zagranicznej, ewolucji pozycji międzynarodowej ,aktywności na forum

organizacji międzynarodowych ,dyplomacji publicznej,

-Rola Szwajcarii w gospodarce światowej: znaczenie handlu zagranicznego dla

szwajcarskiej gospodarki, system gospodarczy Szwajcarii, banki i tajemnica

bankowa

- Szwajcaria wobec integracji gospodarczej Europy Zachodniej po II wojnie

światowej, zasady neutralności gospodarczej, członkostwo w EFTA,

Szwajcaria a Unia Europejska

Literatura:

zgodnie z profilem seminarium

Efekty uczenia się:

Absolwent potrafi przeanalizować, zrozumieć i ocenić wybrany problem przy użyciu

metody naukowej oraz samodzielnie zaproponować rozwiązanie problemu absolwent

potrafi gromadzić, analizować i dokonywać syntezy, konstruować narzędzia badawcze,

opracowywać i prezentować wyniki badań własnych z wykorzystaniem

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

absolwent potrafi przygotować pracę pisemną spełniającą standardy akademickie oraz

podejmującą analizę krytyczną wybranych problemów studiów europejskich,

absolwent potrafi wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych

osób oraz swoje własne,

absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich

umiejętności i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność i ocena

przygotowanych prezentacji),Monitorowany jest postęp w przygotowaniu pracy oraz

oceniana sama praca

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Małecki, Justyna Orzeł, Jacek Wojnicki
Prowadzący grup: Robert Małecki, Justyna Orzeł, Jacek Wojnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan, Robert Małecki, Justyna Orzeł, Dariusz Popławski
Prowadzący grup: Magdalena Grycan, Robert Małecki, Justyna Orzeł, Dariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)