Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnice kulturowe między Polakami i Niemcami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2RK1kz-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnice kulturowe między Polakami i Niemcami
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ogólna orientacja w historii i kulturze Polaków i Niemców.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest różnicom kulturowym między Polakami a Niemcami w wybranych dziedzinach. Zajęcia pomyślane są jako uzupełnienie wykładu monograficznego. Przeznaczone są dla studentów realizujących specjalizację „komunikacja międzykulturowa“.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie porównanie kultur - polskiej i niemieckiej. Celem zajęć jest analiza zjawisk kulturowych oraz ich przejawów w relacjach między Polakami a Niemcami. Studenci powinni poznać czynniki wpływające na postrzeganie kultury rodzimej i obcej, umieć porównać wybrane zjawiska kulturowe w Polsce i w Niemczech, rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe między Polakami a Niemcami oraz umieć wyjaśnić różnorodne przyczyny ww. różnic.

Łączny nakład pracy (zajęcia i praca własna) - około 60 godzin.

Literatura:

Fischer, Katrin: Beruflich in Polen : Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte 2007

Kolarska-Bobińska, Lena/ Agnieszka Łada: Polen und Deutsche. Ihr gegenseitiges Bild und ihre Vision von Europa, Warszawa 2009

Pszczółkowski, Tomasz: Deutsche und polnische Kultur im kulturwissenschaftlichen Vergleich. Eine komparatistische Untersuchung, Warszawa 2013

Wojciechowski, Krzysztof: Jak postępować z Niemcami. Poradnik dla biznesu i nie tylko/ Knigge für deutsche (Nicht-nur-) Unternehmer in Polen, Poznań/Warszawa 2005

Schroll-Machl, Sylvia: Die Deutschen – Wir Deutsche. Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben, Goettingen 2007

Szarota Tomasz: Stereotype und Konflikte. Historische Studien zu den deutsch-polnischen Beziehungen, Osnabrück 2010

Zimmermann, Hans Dieter (red.): Mythen und Stereotypen auf beiden Seiten der Oder, Berlin 1997

Literatura dodatkowa - ustalana na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna i rozumie:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym

- powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych;

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

- zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi;

student potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego;

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej;

student jest gotów do:

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu, przestrzegania etycznych uwarunkowań działalności zawodowej, w tym badawczej;

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_K02, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć, umiejętność pracy zespołowej, prezentacje, praca semestralna.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Warakomska
Prowadzący grup: Michał Jamiołkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)