Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2TD1-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie dokumentów
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z zasadami i metodami tłumaczenia dokumentów - głównie prawniczych, i w sposób praktyczny wypracowują kompetencje w tym zakresie. Przeznaczone są dla studentów realizujących specjalizację „komunikacja międzykulturowa“.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami pisemnego tłumaczenia dokumentów w zakresie prawa (sądownictwo, prawo cywilne, handlowe, międzynarodowe), aktów stanu cywilnego, ekonomii, historii oraz dyplomacji. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tłumaczeń wynikających z różnic między systemami prawa obowiązującego w Polsce i w krajach niemieckiego obszaru językowego, w tym w dawnej NRD. Celem dodatkowym jest nakłonienie uczestników zajęć do własnych refleksji w odniesieniu do języka urzędowego.

Łączny nakład pracy (zajęcia i praca własna) – około 60 godzin.

Literatura:

Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, PWN, Warszawa 1996; Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Warszawa 2011; Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych/ Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Katowice 2003; Marschner H., Wzory umów i pism/ Musterverträge und -schriftsätze, tom 10, Warszawa 2007; materiały własne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- ma wiedzę na temat cech i rodzajów dokumentów;

- rozumie specyfikę wynikającą z różnic w systemach prawnych oraz języka;

- potrafi tłumaczyć nieskomplikowane dokumenty;

- jest w stanie samodzielnie doskonalić kompetencje tłumacza.

K_W02, K_W03, K_W07, K_W08 K_U03, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć, umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, prezentacje, tłumaczenie podczas zajęć na ocenę.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gaworski
Prowadzący grup: Tadeusz Kuśmierowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)