Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2TD2cz-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie dokumentów
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język niemiecki na poziomie C1/C2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają zapoznać studenta z wybranymi przykładami tekstów urzędowych i firmowych, nauczyć go podstawowych technik tłumaczenia dokumentów.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są prezentacji i analizie wybranych dokumentów w języku niemieckim: aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, kodeksów prawnych, dokumentów spółek i in. Na ćwiczeniach student poznaje te dokumenty i uczy się ich tłumaczenia. Po ukończeniu kursu student potrafi rozróżniać i tłumaczyć różnorodne dokumenty urzędowe i firmowe; posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego; posiada umiejętność przygotowania dokumentów tak w języku polskim, jak i niemieckim. Praca indywidualna i zespołowa.

Literatura:

Barbara Antonowicz-Wlazińska (oprac.), Auswahl deutscher Dokumente, Warszawa 1992; Jan Iluk, Artur D. Kubacki, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Chrzanó 2006; Artur Dariusz Kubacki: Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. / Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher, Chrzanów 2015, materiały własne wykładowcy.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym;

powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych;

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego;

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego;

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego;

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej.

Absolwent jest gotów do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu, przestrzegania etycznych uwarunkowań działalności zawodowej, w tym badawczej;

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_U03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, pracy indywidualnej i zespołowej oraz oceny zadanego tłumaczenia wybranego tekstu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Tadeusz Kuśmierowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Tadeusz Kuśmierowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)