Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza składni języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-ASN2c-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza składni języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają za zadanie przekazanie podstawowej wiedzy na temat zasad budowy wypowiedzeń w języku niemieckim oraz metod analizy składniowej wypowiedzeń, a także omówienie kluczowych zagadnień takich jak funkcje wyrazów z zdaniu, zależności między wyrazami w zdaniu oraz szyk wyrazów w wypowiedzeniu, typy wypowiedzeń – zdań – w języku niemieckim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć szczegółowo omawiana jest struktura syntaktyczna niemieckich wypowiedzeń. Studenci poznają poszczególne części zdania oraz rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

Pełny opis:

1. Gegenstand der Syntax

2. Satzglieder: primäre, sekundäre Satzglieder

3. Formen der Satzglieder, ihre Beschreibung: Subjekt, Prädikat, Objekt. Adverbialbestimmung; Ergänzungsangaben: prädikatives Attribut zum Subjekt, zum Objekt, freier Dativ

4. Satzgliedteile: Attribut

5. Satzgliedfolge: Faktoren, die die Satzgliedfolge beeinflussen.

a/ syntaktische Faktoren; Satzklammer, Arten der Klammer, Ausklammerung, Stellung von „nicht“.

b/ kommunikative Faktoren (Thema – Rhema)

6. Syntaktische Relationen zwischen den Satzgliedern, insbesondere Kongruenz, Arten der Kongruenz, Kongruenzschwankungen (x und y, sowohl – als auch, entweder –oder, weder – noch)

7. Einteilung der Sätze

a/ im Hinblick auf die kommunikative Absicht des Sprechers (Aussage- , Aufforderungs-, Frage-, Wunsch-, Ausrufesätze)

b/ koordinative vs. subordinative Verbindung

(koordinativ: asyndetisch vs. syndetisch; sobordinativ: eingeleitet vs. nicht eingeleitet)

8. Besondere Arten der Verbindung: Schaltsatz, Schachtelsatz, Satzperiode

9. Einteilung der Nebensätze nach ihrer syntaktischen Funktion:

a/ Subjektsatz,

b/ Prädikativsatz

c/ Objektsatz

d/ Adverbialsatz: Temporalsatz; Lokalsatz; Modalsatz und seine Unterteilung: Instrumentalsatz, Komparativsatz, Modalsatz des fehlenden Begleitumstandes, Proportionalsatz, Modalsatz der Spezifizierung, Restriktivsatz; Kausalsatz und seine Unterteilung: Kausalsatz im engeren Sinne, Konditionalsatz, Konzessivsatz, Konsekutivsatz, Finalsatz

e/ Substitutivsatz

f/ Attributsatz

g/ Weiterführender Nebensatz

10. Infinitivkonstruktionen, ihre Einteilung und Funktion

11. Partizipialkonstruktionen

Literatura:

W. Jung: Grammatik der deutschen Sprache

E. Hentschel: Handbuch der deutschen Sprache

J. Erben: Abriss der deutschen Grammatik

Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.

Efekty uczenia się:

K_W03: Student zna i rozumie język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim.

K_W06: Student zna i rozumie teorię i metodologię z zakresu nauki o języku krajów niemieckiego obszaru językowego.

K_W09: Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji w zakresie nauki o języku krajów niemieckiego obszaru językowego.

K_U02: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki.

K_K01: Student jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od cyklu. Kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gaworski
Prowadzący grup: Maria Biskup, Ireneusz Gaworski, Anna Jorroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gaworski
Prowadzący grup: Maria Biskup, Agnieszka Frączek, Ireneusz Gaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)