Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego. Morfologiczna analiza języka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-GOM1-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka niemieckiego. Morfologiczna analiza języka I
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna podstawy gramatyki niemieckiej i polskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z gramatyką języka niemieckiego. Pierwszy semestr zajęć poświęcony jest takim zagadnieniom, jak: wprowadzenie pojęcia morfemu, omówienie terminów: kategoria gramatyczna i fleksja, klasyfikacja morfologiczna, składniowa i semantyczna czasowników oraz ich kategorie gramatyczne (osoba, liczba, czas, strona, tryb).

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w semestrze zimowym:

- czym jest gramatyka?

- co to jest morfem i wyraz?

- co to są kategorie gramatyczne?

- co to są części mowy?

- jakie kategorie gramatyczne są istotne dla niemieckiego i polskiego czasownika?

- w jaki sposób wyraża się osoba, liczba, czas, tryb i strona w niemieckim czasowniku?

Dalsze informacje znajdują się w opisie szczegółowym zajęć przypisanym do cyklu lub grupy zajęciowej.

Literatura:

Literatura podana zostanie na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student

- ma podstawową wiedzę z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego. Zna jego miejsce i znaczenie oraz specyfikę

przedmiotową i metodologiczną.

- Zna podstawową terminologię gramatyczną i słownictwo umożliwiające komunikację w języku niemieckim oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim.

- Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru

językowego.

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

- Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia: K_W06, K_W09, K_U02, K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gaworski
Prowadzący grup: Agnieszka Frączek, Anna Jorroch, Agnieszka Zimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gaworski
Prowadzący grup: Marta Czyżewska, Agnieszka Frączek, Anna Jorroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)