Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PN2-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Otrzymanie zaliczenia z PNJN po 1 roku studiów I stopnia. Pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych zdobytych na 1 roku w ramach nowych tematów wprowadzonych na 2 roku.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ogólny i służą wyuczeniu i wyćwiczeniu umiejętności ustnego i pisemnego komunikowania się w obrębie różnych obszarów tematycznych z życia osobistego i zawodowego.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ogólny i służą wyuczeniu i wyćwiczeniu umiejętności ustnego i pisemnego komunikowania się w obrębie różnych obszarów tematycznych z życia osobistego i zawodowego, do których należą m. in.: tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne.

Materiał gramatyczny obejmuje m. in.:

- Adjektivische und substantivische Deklination

- Präpositionen, Rektion des Verbs, Substantivs und Adjektivs II

- Perfekt - Formen und Funktionen

- Vorgangspassiv und Zustandspassiv

- Modalverben - objektiv und subjektiv

- Passivparaphrasen I

- Adverbialsätze I

- zusammengesetzte Verben (einschließlich Verben mit 2 Vorsilben)

Integralną częścią zajęć jest także fonetyka korektywna.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku niemieckim.

Literatura:

- Sicher! C1, Hueber Verlag

- Sicher in Alltag und Beruf! C1.1, Hueber Verlag

- Erkundungen Sprachniveau C1, Schubert Verlag

- Sicher! Übungsgrammatik B1+/C1 Niveau. Hueber Verlag

- Materiały prasowe, radiowe i telewizyjne

- Materiały własne prowadzących

- Różne rodzaje słowników

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- potrafi zrozumieć dłuższe i trudniejsze wypowiedzi w zakresie znanych mu tematów,

- rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących,

- potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły, także polemiczne, dotyczące współczesnego świata,

- rozumie też treści wyrażane pośrednio,

- potrafi brać czynny udział w dyskusjach na omawiane tematy,

- jest w stanie pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na tematy związane z omawianą na zajęciach problematyką, zachowując odpowiednią strukturę tekstu, posługując się logiczną argumentacją i przyswojoną leksyką,

- umie streścić bez rażących błędów tezy zawarte w tekście lub filmie i napisać rozprawkę lub wypracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw, wykazując się znajomością podstawowych reguł gramatycznych,

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

- potrafi wykorzystać technologie informacyjne w nauce i pracy przy zachowaniu zasad etyki oraz zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, jak i w tworzeniu publikacji.

Absolwent zna i rozumie język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim (K_W03).

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych (np. praca projektowa, prezentacja, test) realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru. Ponadto warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Elżbieta Kozłowska, Tadeusz Kuśmierowski, Nina Oborska, Beata Peć, Marta Torenc, Dominika Wyrzykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Maciej Jędrzejewski, Elżbieta Kozłowska, Tadeusz Kuśmierowski, Nina Oborska, Dominika Wyrzykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)