Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze IIz/III p+z Między tekstem a kulturą: wybrane zagadnienia tłumaczenia literatury dla dzieci (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1D3XW-KJ-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze IIz/III p+z Między tekstem a kulturą: wybrane zagadnienia tłumaczenia literatury dla dzieci (II)
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz/III Przedmioty do wyboru - Konwersatoria językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

- Student zna podstawowe zagadnienia związane z dziedziną badań CLTS (Children Literature Translation Studies) i problemy charakterystyczne dla tego specyficznego rodzaju przekładu

- Student ma orientację we współczesnej literaturze dziecięcej (przede wszystkim francuskiej i polskiej), zna francuskie teksty dla dzieci tłumaczone na język polski

- Student potrafi krytycznie ocenić przekład (z polskiego na francuski i z francuskiego na polski)

- Student posiada większą biegłość w tłumaczeniu fragmentów literatury dziecięcej, ma świadomość wyzwań jakie stoją przed tłumaczem, rozumie na czym polega proces wydawania książek dla dzieci (współpraca między autorem, tłumaczem a wydawnictwem)

K_W09 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej

K_U10 Student potrafi pracować w grupie, także w kontekście różnokulturowym

K_K01 Student jest gotowy do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach (znajomość tekstów, udział w dyskusjach, rozliczenie się z indywidualnych i grupowych zadań domowych – 40% oceny)

- samodzielny przekład wybranej książki (z języka francuskiego na język polski - 30% oceny)

- test sprawdzający znajomość zagadnień teoretycznych - (30% oceny) - stacjonarnie lub zdalnie, w zależności od sytuacji epidemicznej.

Dopuszczam możliwość dwukrotnego nieprzygotowania do zajęć.

Osoby, które powyżej dwóch razy nie wywiążą się z zadanej pracy domowej lub nie bedą brały aktywnego udziału w zajęciach będą musiały wykonać dodatkową pracę. Trzykrotne nieprzygotowanie do zajęć/ nieuczestniczenie w dyskusji jest równoznaczne z brakiem ich zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan
Prowadzący grup: Magdalena Grycan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze letnim stanowią kontynuacją pierwszej części konwersatorium, są jednak otwarte dla wszystkich uczestników, także dla tych, którzy nie byli ich słuchaczami w semestrze zimowym.

Trzy pierwsze spotkania poświęcone będą wprowadzeniu w dziedzinę CLTS : skupimy się na specyfice literatury dziecięcej i konkretnych wyzwaniach przed jakimi stoją tłumacze zajmujący się przekładem dla dzieci. Równolegle studenci podejmą także próby samodzielnych tłumaczeń z języka francuskiego na polski, a także z języka polskiego na francuski. Omówimy także następujące zagadnienia:

- tłumaczenie klasyki i tekstów powszechnie znanych - baśnie Perrault, Le Petit Prince, Mikołajek, Harry Potter...

- tłumaczenie tekstów wierszowanych

- tłumaczenie literatury dla młodszych dorosłych (YA Literature)

- tłumaczenie komiksów

- tłumaczenie a poprawność polityczna

- tłumacze wobec tabu językowego i kulturowego

- tłumaczenie polskiej klasyki dla dzieci - Tuwim, Brzechwa, Korczak

Pełny opis:

Zajęcia są wprowadzeniem do przekładu literackiego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tłumaczenia literatury dla dzieci. Lekturze tekstów teoretycznych wprowadzających w dziedzinę Children's Literature Translation Studies towarzyszyć będzie krytyczna analiza przekładów francuskojęzycznej literatury dziecięcej na język polski i literatury polskiej na język francuski (w mniejszym stopniu).

W drugim semestrze omówione zostaną następujące zagadnienia:

- CLTS jako dziedzina badawcza

- specyfika literatury dziecięcej (gatunki, cechy charakterystyczne, najsłynniejsi autorzy francuskojęzyczni)

- tłumacze literatury dziecięcej - próba charakterystyki tej grupy zawodowej

- specyfika tłumaczenia literatury dla dzieci - wyzwania tłumaczenia książki aktywnościowej i informacyjnej

- tłumaczenie klasyki i tekstów powszechnie znanych - baśnie Perrault, tłumaczenia Małego Księcia, tłumaczenia Mikołajka i Harry'ego Pottera

- tłumaczenie tekstów wierszowanych - Julia Donaldson

- tłumaczenie literatury dla młodszych dorosłych (YA Literature)

- tłumaczenie komiksów

- tłumaczenie a poprawność polityczna

- tłumacze wobec tabu językowego i kulturowego (na przykładzie tłumaczenia seksualizmów)

- tłumaczenie polskiej klasyki dla dzieci - Tuwim, Brzechwa, Korczak

Literatura:

Borodo Michał, Children’s literature translation studies? – zarys badań nad literaturą dziecięcą w przekładzie, w;, Przekład literatury dziecięcej, „Przekładaniec” 2006 nr 1 (16), s.12-23.

Chantry Xavier, Stereotypy i ich przekład w komiksie „Asterix chez les Bretons” i jego polska recepcja, w:, Język, stereotyp, przekład, E. Skibińska i M. Cieński (red.), Wrocław 2002 s.45-55.

Chantry Xavier, La traduction polonaise de l’univers sonore d’Astérix, w:, Traduction pour la jeunesse face a l’Alterite’, Skibińska E. (red.), Wrocław 2001 s.113-128.

Dąbska-Prokop Urszula, Przekłady na język polski: Antoine de Saint-Exupéry, „Le Petit Prince”, w: taż, Śladami tłumacza, Częstochowa-Kraków 1997, s.65-76.

Dąbska-Prokop Urszula, Przekłady na język polski: Une aventure d’Astérix le Gaulois, w: taż, Śladami tłumacza, Częstochowa-Kraków 1997, s.77-89.

Gautier Brigitte, Les traductions anglaise et polonaise du „Petit Prince” de Saint-Exupéry comme expressions d’un imaginaire propre, w:, Traduction pour la jeunesse face a l’Alterite’, Skibińska E. (red.), Wrocław 2001 s.83-92.

Ippolito, M. (2014), « Traduire les albums pour enfants : Relation texte-image

dans les traductions italienne et française de In the Night Kitchen », Traduire, Revue française de la traduction, 230, pp. 75-86, https://doi.org/10.4000/traduire.627.

Kaczyńska, B. (2019). W poszukiwaniu utraconych morałów. Tłumaczenie moralités w baśniach Charles’a Perraulta na przykładzie wybranych tekstów polskich. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(2), 12-35. https://doi.org/10.32798/dlk.167

Kaufman Stefan, Winnie-the-Pooh, Kubuś Puchatek, Fredzia Phi-Phi et Winnie l’Ourson: s’agit-il lu meme personage?, „Acta Univ. Wratislav. Romanica Wratislaviensis” Nr 50 (2003) s.31-41.

Kęczkowska Beata, „Mikołajek” – wydanie źle poprawione, „Gazeta Wyborcza. Gazeta Stołeczna” 1.05.2007 s.6 [o ingerencjach w tłumaczenie Przygód Mikołajka]

Kierska, J. (2019). Porównanie strategii translatorskich w polskich przekładach wybranych komiksów z serii Asteriks. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(2), 108-131. https://doi.org/10.32798/dlk.160

Kochanowska Anna, Nazwy własne w przekładach najnowszej francuskiej literatury dziecięcj, w: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, A. Cieślikowa B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków 2007 Pandit s. 617-627.

Laurent Maryla, Pan Kleks ou l’alterité mise en accusation. M. Tachedencre, une reminiscence des totalitarismes du XX sièckel?, w:, Traduction pour la jeunesse face a l’Alterite’, Skibińska E. (red.), Wrocław 2001 s.23-36.

Leszczyński Grzegorz, Okno na świat. Kilka uwag o przekładach, „Sztuka dla Dziecka” 1987 nr 2 s.20-22, 38-39.

Paprocka, N., & Wandel, A. (2019). Tłumacze wobec językowego i kulturowego tabu. Seksualizmy w książkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(2), 132-168. https://doi.org/10.32798/dlk.159

Skibińska Elżbieta, Jak młodzi Polacy poznają uroki kuchni francuskiej? Kulinaria w polskich przekładach francuskich powieści dla młodzieży, w,; taż, Kuchnia tłumacza, s. 213-229; w:, Traduction pour la jeunesse face a l’Alterite’, Skibińska E. (red.), Wrocław 2001 s.139-150 [w języku francuskim].

Socha Irena, Polskie przekłady dla dzieci i młodzieży w latach 90, w: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, J.Papuzińska, G.Leszczyński (red.), Warszawa 2002, s.205-215.

Traduction pour la jeunesse face à l’Alterité, Skibińska E. (red.), Wrocław 2001

Waleryszak Lidia, Les prénoms dans les traductions de la littérature pour la jeunesse, w:, Traduction pour la jeunesse face a l’Alterite’, Skibińska E. (red.), Wrocław 2001 s.151-162

Woźniak Monika, Czy Harry Potter pod inną nazwą nie mniej był pachniał? O tłumaczeniu imion własnych we francuskich, polskich i włoskich przekładach powieści J. K. Rowling, w:, Przekład literatury dziecięcej, „Przekładaniec” 2006 nr 1, p.171-192.

Zaleska Zofia , Przejęzyczenie. Rozmowy z tłumaczami, Wołowiec, 2016, Wydawnictwo Czarne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)