Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego - Fonetyka stosowana Ip

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP1O-PNFS-015 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Fonetyka stosowana Ip
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Ip Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie kursu student opanuje w stopniu zadowalającym przewidziane programem zagadnienia i sprawności; będzie potrafił je zastosować w praktyce języka w różnych jego postaciach (czytanie i mówienie).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone nabyciu i utrwaleniu sprawności właściwych dla poziomu A1/A2 (wg ESOKJ) wprowadzanych na zajęciach "kompetencje zintegrowane" na podstawie podręcznika wiodącego Alter Ego A1 i A2

Pełny opis:

Program nauczania:

• wymowa wszystkich głosek ze szczególnym naciskiem na samogłoski ustne i nosowe niewystępujące w j.polskim

• opozycje fonologiczne w j. francuskim; porównanie z j.polskim

• alfabet francuski (równolegle do nauczania języka w innych modułach PNJF)

• alfabet fonetyczny (API - równolegle do nauczania zawartego w programie Gram.opisowej-fonetyki )

• akcent i intonacja/melodia zdania (twierdzącego, pytającego, wykrzyknikowego)

• relacja między wymową a grafią (akcenty, elizja, e-muet, h-muet, liaison)

Literatura:

• C. Martins, J.-J. Mabilat , Sons et intonation , Didier, Paris 2004

• B.Martini, S.Wachs, Phonetique en dialogues (niveau debutant), Cle International, Paris 2007

• L. Charliac Phonetique progressive du francais (niveau debutant), Cle International, Paris 1999

• M. Kaneman-Pougatch, Plaisir des sons, Hatier-Didier, Paris 1991

• D. Abry, M-L. Chalaron, A1/ A2, Les 500 exercices de phonétique, Hachette, 2010

Studenci znajdą na platformie Spirale podstawowe ćwiczenia poświęcone wymowie głosek.

Efekty uczenia się:

po pozytywnym zakończeniu modułu student

posiada podstawową WIEDZE na temat

- podstawowej terminologii dot. fonetyki francuskiej i potrafi ją zastosować do opisu i wykonania zadań praktycznych.

- stosunku nauki o dźwiękach (fonologii)do nauki i umiejętności pisania (ortografii)

posiada UMIEJETNOSC

• rozpoznania rodzajów intonacji i powtórzenia usłyszanej intonacji

• stosowania właściwej intonacji we właściwej sytuacji (proste sytuacje komunikacyjne)

• poprawnej wymowy wszystkich głosek; elizji, liaisons

• głośnego czytania krótkich tekstów w sposób komunikatywny

Metody i kryteria oceniania:

a/ Metody :

•słuchanie i rozpoznawanie dźwięków

•słuchanie i rozumienie krótkich scen dialogowych

•odtwarzanie poprzez naśladownictwo sytuacji komunikacyjnych

•tworzenie/ odgrywanie krótkich dialogów

•praca indywidualna i grupowa

•dyktando

b/ formy oceny pracy studenta:

•aktywne uczestnictwo w zajęciach

•sprawdziany postępów – ustne i pisemne

•zaliczenie semestralne będące częścią zaliczenia przedmiotu PNJF

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Okęcka, Dorota Szeliga
Prowadzący grup: Helena Okęcka, Dorota Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.