Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Kompetencje zintegrowane Ip

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP1O-PNKZ-018
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Kompetencje zintegrowane Ip
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim od podstaw
Ip Praktyczna nauka języka francuskiego
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich kompetencji językowych.Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności rozumienia krótkich wypowiedzi ustnych i pisanych głównie w formie dialogowej oraz formułowania krótkich wypowiedzi w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego.

Pełny opis:

Nauka obejmuje przede wszystkim słuchanie i czytanie dokumentów zawartych w podręczniku oraz materiałów dostępnych na stronie TV5 Monde (poziom A1). W oparciu o usłyszane lub przeczytane treści, materiał leksykalny i gramatyczny formułowane są krótkie wypowiedzi. Na pierwszym etapie są to głównie działania polegające powtarzaniu, następnie zaś na adekwatnym reagowaniu na prezentowane sytuacje komunikacyjne i w ostatniej fazie podejmowane są próby samodzielnego tworzenie krótkich scen dialogowych. Podejmowane tematy :

• Kraje, narodowości

• Zawody

• Liczby 1-1000

• Dni tygodnia, miesiąca, daty, pory roku

• Rodzina

• Zegar – czynności codzienne

• Plan zajęć

• Cechy charakteru – wady zalety

• Pogoda

• Zaproszenia (akceptacja/odmowa)

• Opis miasta – pytanie o drogę

• Rezerwacja – hotel

• Ciało

• Wygląd zewnętrzny – ubrania

• Opis osób

• Tradycje świąteczne we Francji

• Zakupy w sklepie

• Wizyta u lekarza

Literatura:

Defi 1 podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD, Editions Maison des Langues

Efekty uczenia się:

Po pierwszym semestrze nauki, student:

- zna wybrane elementy życia codziennego Francuzów, (K_U03, K_K04)

- potrafi porozumiewać się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych z życia codziennego oraz wyrażać własne opinie (K_W07, K_U04)

- rozumie krótką wypowiedź ustną i pisemną, (K_W09)

- tworzy krótką wypowiedź pisemną (K_U06)

- radzi sobie w rozmowach wykorzystując poznane proste zwroty i wyrażenia oraz stosując podstawowe reguły gramatyczne, (K_W08)

- wykorzystuje różne metody pracy, m.in. prace projektowe, praca w grupach (K_U10)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 60 % z całkowitej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie semestru (według zasad zajęć przedstawionych na zajęciach)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Padzik, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Dorota Padzik, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Padzik, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Dorota Padzik, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)