Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP2O-GO
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka francuskiego IIp
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Przedmioty obowiazkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022
Wybrane zagadnienia językoznawcze Ip 3304-1DP1O-WZJ-024

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022
Wybrane zagadnienia językoznawcze Ip 3304-1DP1O-WZJ-024

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma wprowadzić studenta w analizę morfologiczno-składniową języka francuskiego – w semestrze zimowym przede wszystkim w analizę elementów grupy nominalnej: rzeczownika, przymiotnika, określnika. W semestrze letnim - czasownika i innych elementów grupy werbalnej oraz zdania prostego.

Zakłada się, że uczestnik zajęć ma zaliczone WDJ oraz WZJ.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pierwszy semestr gramatyki opisowej poświęcony jest grupie nominalnej. Omawiamy według podobnego schematu : rzeczownik i jego kategorie gramatyczne oraz funkcje w zdaniu, przymiotnik, jego kategorie gramatyczne i funkcje w zdaniu. Następnie opisujemy determinanty uwzględniając reguły przepisywania gramatyki generatywnej. Wreszcie zajmujemy się zaimkiem, jego klasami i funkcjami w zdaniu. Na odrębnych zajęciach omawiamy procesy słowotwórcze dotyczące różnych części mowy.

Pełny opis:

1. Morfologia i składnia jako działy językoznawstwa.

2. Części mowy i zasady klasyfikacji.

3. Słowotwórstwo jako jeden ze sposobów wzbogacania słownictwa.

4. Syntagma nominalna i jej miejsce w strukturze zdania, funkcje składniowe syntagmy nominalnej.

5. Rzeczownik i cechujące go kategorie gramatyczne.

6. Opis rzeczowników z punktu widzenia łączliwości jednostek w zdaniu: matryca cech leksykalnych.

7. Zasady formalnej analizy syntagmy nominalnej inspirowane gramatyka generatywno-transformacyjną.

8. Analiza determinantów.

9. Przymiotnik i jego kategorie gramatyczne.

10. Klasy przymiotników.

11. Funkcje syntagmy przymiotnikowej w zdaniu.

12. Zaimki, ich klasy i cechy morfologiczno-składniowe.

13. Analiza syntagmy nominalnej w formie drzewka derywacyjnego.

14. Zaimki - klasy, kategorie, skł

Literatura:

1.Bogacki Krzysztof, 1999, Grammaire descriptive du français. Morphologie et dérivation, Białystok, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku;

3.Dąmbska-Prokop Urszula., 1993, Introduction à la grammaire nouvelle du français, Kraków, Viridis.

4. Dubois Jean, Lagane René, 1973, La nouvelle grammaire du français, Paris Larousse.

6. Eluerd R. 2002, 2008, Grammaire descriptive du français, Paris,

Armand Colin.

7. Kieliszczyk Anna, Pilecka Ewa, 2001.Exercices de grammaire descriptive du français contemporain, Warszawa, Instytut Romanistyki.

8.Łozińska Maria, 1980, Gramatyka języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne.

9.Piron Sophie, 2013, Grammaire, mise à niveau, Bruxelles, De Boeck & Duculot.

10. Riegel Martin, Pellat Jean-Christphe, Rioul René, 1994. Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Efekty uczenia się:

1) ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną w zakresie języka francuskiego (K_W10)

2) umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami nauczyciela/opiekuna naukowego (K_U03)

3) umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny i systematyczny udział w zajęciach, dwa sprawdziany w ciągu semestru. Dopuszczalne są tylko dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Trzy skutkują dodatkowym pytaniem na najbliższym teście. Przy czterech nie zalicza się semestru.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grycan, Anna Kieliszczyk
Prowadzący grup: Magdalena Grycan, Anna Kieliszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pierwszy semestr gramatyki opisowej poświęcony jest grupie nominalnej. Omawiamy według podobnego schematu : rzeczownik i jego kategorie gramatyczne oraz funkcje w zdaniu, przymiotnik, jego kategorie gramatyczne i funkcje w zdaniu. Następnie opisujemy determinanty uwzględniając reguły przepisywania gramatyki generatywnej. Wreszcie zajmujemy się zaimkiem, jego klasami i funkcjami w zdaniu. Na odrębnych zajęciach omawiamy procesy słowotwórcze dotyczące różnych części mowy.

Pełny opis:

1. Morfologia i składnia jako działy językoznawstwa.

2. Części mowy i zasady klasyfikacji.

3. Słowotwórstwo jako jeden ze sposobów wzbogacania słownictwa.

4. Syntagma nominalna i jej miejsce w strukturze zdania, funkcje składniowe syntagmy nominalnej.

5. Rzeczownik i cechujące go kategorie gramatyczne.

6. Opis rzeczowników z punktu widzenia łączliwości jednostek w zdaniu: matryca cech leksykalnych.

7. Zasady formalnej analizy syntagmy nominalnej inspirowane gramatyka generatywno-transformacyjną.

8. Analiza determinantów.

9. Przymiotnik i jego kategorie gramatyczne.

10. Klasy przymiotników.

11. Funkcje syntagmy przymiotnikowej w zdaniu.

12. Zaimki, ich klasy i cechy morfologiczno-składniowe.

13. Analiza syntagmy nominalnej w formie drzewka derywacyjnego.

14. Zaimki - klasy, kategorie, składnia.

Literatura:

1.Bogacki Krzysztof, 1999, Grammaire descriptive du français. Morphologie et dérivation, Białystok, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku;

3.Dąmbska-Prokop Urszula., 1993, Introduction à la grammaire nouvelle du français, Kraków, Viridis.

4. Dubois Jean, Lagane René, 1973, La nouvelle grammaire du français, Paris Larousse.

6. Eluerd R. 2002, 2008, Grammaire descriptive du français, Paris,

Armand Colin.

7. Kieliszczyk Anna, Pilecka Ewa, 2001.Exercices de grammaire descriptive du français contemporain, Warszawa, Instytut Romanistyki.

8.Łozińska Maria, 1980, Gramatyka języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne.

9.Piron Sophie, 2013, Grammaire, mise à niveau, Bruxelles, De Boeck & Duculot.

10. Riegel Martin, Pellat Jean-Christphe, Rioul René, 1994. Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Uwagi:

Akceptowane są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Zaliczenie na podstawie zaliczenia 2 prac kontrolnych oraz aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Jaworska-Kaska, Anna Kieliszczyk
Prowadzący grup: Alicja Jaworska-Kaska, Anna Kieliszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Fijałkowska, Alicja Jaworska-Kaska
Prowadzący grup: Wanda Fijałkowska, Alicja Jaworska-Kaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)