Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Kompetencje zintegrowane IIp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP2O-PNJF-KZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Kompetencje zintegrowane IIp
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowych studentów na poziomie od A2+ do B1/B1+

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów kompetencji językowej na poziomie B1-B1+. Studenci będą rozwijać sprawności receptywne i produktywne w języku docelowym, a także kształtować kompetencje: gramatyczną, leksykalną i socjokulturową w języku francuskim.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację zajęć przewidzianych programem I roku studiów w Instytucie Romanistyki UW dla studentów

początkujących. Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

- relacje międzyludzkie;

- praca i wykształcenie;

- stereotypy narodowe;

- media francuskie;

- kino francuskie;

- akcje humanitarne;

- opowiadanie o wydarzeniach przeszłych;

- ochrona środowiska naturalnego;

- system szkolnictwa we Francji;

- zalety i wady życia na wsi i w mieście;

- nowe technologie;

- sztuka i kultura we Francji;

- podróże i turystyka.

Literatura:

Podręcznik Édito - niveau B1, 2018, Didier, Paris.

Materiały dodatkowe: TV5, RFI, artykuły prasowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student zna język na poziomie B1/B1+, a więc:

- rozumie znaczenie przekazu zawartego w dosyć standardowych wypowiedziach, które dotyczą tematów z zakresu życia codziennego we Francji (np. przekazywanych przez media), itd.;

- potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym

językiem;

- potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi;

- potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, uzasadniając je bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Przedmiot realizuje z różnym stopniu następujące efekty kształcenia. W ich ramach student Instytutu Romanistyki:

- ma elementarną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej K_W07

-w zaawansowanym stopniu zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, semantyczne, fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego K_W08

- przedstawiać własne poglądy, odwołując się do różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych, oraz argumentować przyjęty punkt widzenia K_U04

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim, przedstawiających zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych

- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie B1 ESOKJ w mowie i w piśmie. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną i ustną oraz konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami komunikacji językowej

- potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym K_K04

- umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

- potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest

- obecność;

- systematyczna praca własna studenta na podstawie materiałów wprowadzanych na zajęciach lub przekazywanych drogą elektroniczną do pracy włąsnej;

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywne wyniki z cząstkowych testów kontrolnych (minimum zaliczenia to 60% punktów) i (jeśli zostaną zlecone) prac przygotowywanych w domu.

Student ma prawo do dwóch nieobecności.

W sytuacji zajęc w trybie zdalnym wykorzystana będzie platforma ZOOM.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka

Testy będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dryjańska, Pascale Peeters
Prowadzący grup: Agnieszka Dryjańska, Pascale Peeters
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dryjańska, Pascale Peeters
Prowadzący grup: Agnieszka Dryjańska, Pascale Peeters
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dryjańska, Pascale Peeters
Prowadzący grup: Agnieszka Dryjańska, Pascale Peeters
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów kompetencji językowej na poziomie B1-B1+. Studenci będą rozwijać sprawności receptywne i produktywne w języku docelowym, a także kształtować kompetencje: gramatyczną, leksykalną i socjokulturową w języku francuskim.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację zajęć przewidzianych programem I roku studiów w Instytucie Romanistyki UW dla studentów

początkujących. Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

- relacje międzyludzkie;

- praca i wykształcenie;

- stereotypy narodowe;

- akcje humanitarne;

- opowiadanie o wydarzeniach przeszłych;

- system szkolnictwa we Francji;

- zalety i wady życia na wsi i w mieście;

- nowe technologie;

- sztuka i kultura we Francji;

- podróże i turystyka.

Literatura:

Podręcznik Édito - niveau B1, 2018, Didier, Paris.

Materiały dodatkowe: TV5, RFI, artykuły prasowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)