Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp Śnienie i życie. Fantastyka i realizm w literaturze francuskiej XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DPXW-KL-028
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp Śnienie i życie. Fantastyka i realizm w literaturze francuskiej XIX wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim od podstaw
Ip/IIp Przedmioty obieralne - Konwersatorium literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie historii literatury francuskiej XIX wieku w kontekście dwóch charakterystycznych dla niej tendencji – z jednej strony było to dążenie do jak najbardziej zgodnego z prawdą i niemalże naukowego odwzorowania współczesnych realiów a z drugiej ucieczka od rzeczywistości w sferę marzeń i tworzenie alternatywnych światów, fantastycznych i niepokojących, zwiastujących poczynania nadrealistów.

Pełny opis:

Na wstępie zaprezentowana zostanie charakterystyka romantyzmu jako pierwszego dziewiętnastowiecznego prądu estetycznego, w którym obok literatury zaangażowanej pojawia się twórczość przedstawiająca zjawiska nadprzyrodzone, odwołująca się do wyobraźni czytelnika i oniryczna.

Jako przykład utworu opisującego rzeczywistość i społeczeństwo epoki a jednocześnie eksploatującego motyw fantastyczny zostanie omówiona powieść Balzaka pt. "Jaszczur".

Przenikanie elementów fantastyki do świata przedstawionego w estetyce romantyzmu zostanie przedstawione na podstawie opowiadań P. Meriméego oraz T. Gautiera.

W celu zaprezentowania głównych założeń estetyki naturalizmu oraz technik narracyjnych wykorzystywanych przez naturalistów zostanie przeanalizowane opowiadanie Maupassanta "Baryłeczka" oraz inne wybrane opowiadanie ilustrujące charakter fantastyki u tego autora.

Analizę utworów utrzymanych w estetyce symbolizmu poprzedzi omówienie roli marzeń i eksplorowania pokładów podświadomości przez poetów tego okresu. Jako przykład tego rodzaju twórczości zostaną przedstawione wybrane utwory poetyckie Baudelaire’a, Rimbauda i Verlaine’a. Na koniec studenci zapoznają się z utworami prozatorskimi, które pod koniec XIX wieku wykazały ograniczenia literackiego realizmu poprzez wykorzystanie m.in. elementów fantastycznych ("Wera" A. Villiers de l’Isle-Adama).

Literatura:

J. Adamski, Historia literatury francuskiej – zarys, Wrocław 1989.

K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2005.

J. Heistein, Historia literatury francuskiej: od początków do czasów najnowszych, Wrocław 1997.

Historie osobliwe i fantastyczne: nowela francuska od Cazotte'a do Apollinaire'a, wybór, wstęp i noty J. Parvi, Warszawa, 1975.

B. Mucha, Literatura francuska XIX wieku : wykłady o literaturze i kulturze europejskiej, Piotrków Trybunalski 2005.

J. Parvi, Rzeczywitość i fantazja – szkice o literaturze francuskiej XIX wieku, Warszawa 1989.

Literatura francuska, t. II, XIX i XX wiek, red. A. Adam, Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium, Student...

a) zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu kierunki i metodologię badań nad literaturą francuską XIX wieku (K_W04)

- w zaawansowanym stopniu główne zagadnienia z zakresu literaturoznawstwa francuskiego w odniesieniu do zagadnień związanych z realizmem i fantastyką w literaturze XIX wieku (K_W05)

- zasady analizy i interpretacji francuskich tekstów literackich z XIX wieku pod kątem realizmu odwzorowania oraz obecności elementów fantastycznych (K_W09)

- wybrane fakty, procesy i zjawiska z zakresu historii literatury francuskiej XIX wieku, w tym chronologię kierunków literackich z tego okresu (K_W10)

b) potrafi:

- planować i przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim, odwołując się do podstawowych ujęć teoretycznych związanych z realizmem i fantastyką w literaturze francuskiej XIX wieku (K_U05)

- przygotować pracę pisemną w języku polskim, odwołując się do wiedzy zdobytej podczas konwersatorium (K_U06)

c) jest gotów do:

- dbałości o dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza w odniesieniu do kultury francuskiej (K_K04)

- przestrzegania podstawowych zasad etyki zawodowej oraz zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

- obecność obowiązkowa (dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, jeśli Student ma więcej nieobecności-dodatkowa praca)

- przygotowanie i aktywność na zajęciach (lektura zadanych tekstów, udział w dyskusji oraz zaangażowanie w pracę w grupach)

- kolokwium pisemne z wiedzy zdobytej na zajęciach (faktografia + znajomość lektur)

- praca semestralna lub prezentacja multimedialna (indywidualna lub w 2- osobowych grupach) na zadany temat

- ustne zaliczenie lektur (w zależności od wyniku kolokwium)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Opiela-Mrozik
Prowadzący grup: Anna Opiela-Mrozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)