Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp : Jak być szczęśliwym? – humanistyczne wartości we francuskiej literaturze renesansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DPXW-KL-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp : Jak być szczęśliwym? – humanistyczne wartości we francuskiej literaturze renesansowej
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
Ip/IIp Przedmioty obieralne - Konwersatorium literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji tekstu literackiego, zastosowanie w praktyce metodologii badań literackich, nabycie niezbędnej filologowi wiedzy o ważnych dziełach literatury francuskiej.

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów do samodzielnej lektury oraz dyskusji na temat wybranych tekstów epoki Renesansu w oparciu o najnowsze opracowania krytyczne. Zachęcenie do twórczej analizy utworów i wyrobienie umiejętności formułowania rozbudowanych komentarzy do analizowanych tekstów.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji tekstu literackiego, zastosowanie w praktyce metodologii badań literackich, nabycie niezbędnej filologowi wiedzy o ważnych dziełach literatury francuskiej.

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów do samodzielnej lektury oraz dyskusji na temat wybranych tekstów epoki Renesansu w oparciu o najnowsze opracowania krytyczne. Zachęcenie do twórczej analizy utworów i wyrobienie umiejętności formułowania rozbudowanych komentarzy do analizowanych tekstów.

Program:

Renesansowy ideał człowieka: Jean Pic de la Mirandole, „O godności człowieka”;

Szczęście – droga przez wiedzę i wychowanie : Erazm i Rabelais - wielkie wyzwanie: edukacja;

Szczęście - droga przez wiarę: Małgorzata z Nawarry Heptameron;

Szczęście – droga przez miłość: petrarkizm i neoplatonizm (Clément Marot, Délie Maurice'a Scève'a i poetycka szkoła lyońska; Plejada, Joachim Du Bellay i Ronsard;

Szczęście – droga przez samopoznanie: Próby Michela de Montaigne.

Szczegółowy program zostanie podany na pierwszych zajęciach.

Literatura:

1. Jerzy Adamski, Historia literatury francuskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970, ss. 55-104.

2. Andrzej Borowski, Renesans, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2002.

3. Pierre Chaunu, Czas reform: historia religii i cywilizacji (1250-1550), przeł. Jan Grosfeld; [przekł. popr. i zred. Tadeusz Szafrański], Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1989.

4. Jean Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa, 1987.

5. Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa, PWN, 2005.

6. Filozofia francuskiego Odrodzenia, wybór i wstęp Andrzeja Nowickiego, PWN, Warszawa, 1973.

7. Jacek Kowalski, Anna Loba, Mirosław Loba, Jan Prokop, Dzieje kultury francuskiej, Warszawa, 2005.

8. Kazimierz Kupisz, W kręgu myśli i sztuki Małgorzaty z Nawarry, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1968.

9. Jan Miernowski, Piękne banialuki ku najlepszej prawdzie wyłożone, Czytelnik, Warszawa, 2000.

10. Michał Bachtin, Twórczość F. Rabelais’ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1975.

11. Józef Hen, Ja, Michał z Montaigne, Warszawa, Czytelnik, 1978 (nowe wydanie: Warszawa, Prószyński i S-ka, 1999).

12. Poetyka okresu renesansu, red. J. Mańkowski, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982 (BN Ser. II nr 205).

13. Wydania tekstów

Efekty uczenia się:

Po pozytywnym zakończeniu zajęć (konwersatorium literaturoznawcze) student:

- posiada umiejętność umiejscowienia wydarzeń literackich w ich kontekście kulturowym,

- sprawnie odwołuje się do chronologii epoki,

- umie wyjaśnić najważniejsze pojęcia dla omawianego okresu,

- potrafi odnaleźć związki między zjawiskami literackimi,

- umie samodzielnie zanalizować tekst literacki,

- potrafi samodzielnie zredagować w języku polskim, poprawnie pod względem merytorycznym i językowym, tekst (rozprawka) na zadany temat z zakresu omawianych zagadnień,

- umie wypowiedzieć się w sposób zorganizowany na tematy dotyczące problematyki zajęć.

K_W01,K_W04, K_W05, K_W09, K_W10,K_W12 K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wszyscy studenci muszą posiadać adres ...@student.uw.edu.pl ze względu na pracę z wykorzystaniem dysku współdzielonego i platformy "Kampus";

obecność i aktywny udział w zajęciach, dopuszczalne dwie nieobecności

(nieusprawiedliwione) w semestrze;

- wygłoszenie krótkiego referatu na zadany temat;

- zaliczenie pisemne: praca semestralna w języku polskim;

- ocena ciągła wypowiedzi ustnych lub zaliczenie ustne z zakresu problematyki poruszanej na zajęciach;

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szeliga
Prowadzący grup: Dorota Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Dyżur i konsultacje w semestrze zimowym 2024/2025: wtorek, godz. 13.00-14.00, gab. 3414.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)