Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX1O-FJF-003
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka francuskiego
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Ip Przedmioty obowiązkowe
Iz Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na moduł zajęciowy składają się: wykład, ćwiczenia oraz egzamin obejmujący treści z wykładu i umiejętności z ćwiczeń.

Uwaga: wszyscy studenci zapisują się przez USOS na wykład ORAZ do wybranej grupy ćwiczeniowej. Proszę zwrócić uwagę na to, czy grupa jest przewidziana dla ścieżki zaawansowanej (zajęcia po francusku) czy od podstaw (zajęcia po polsku).

Zdanie egzaminu jest warunkiem otrzymania punktów ECTS przypisanych do modułu.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, jednak jest zalecana (znajomość treści omawianych na wykładzie jest wymagana na egzaminie).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Opis dźwięków mowy języka francuskiego z punktu widzenia materialnego (artykulacja, podstawowe parametry akustyczne, percepcja) i funkcjonalnego (fonologia); wybrane aspekty ujęć strukturalnych, generatywnych, a także tendencji najnowszych; zagadnienie normy i jej wariancji; zmiany w wymowie zachodzące w ostatnim półwieczu w języku francuskim

Ćwiczenia: omówienie i praktyczne zastosowanie zasad wymowy francuskiej (system samogłoskowy, harmonizacja wokaliczna, łączenia międzywyrazowe), transkrypcja tekstów w alfabecie API.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia opisu fonetycznego i fonologiczego współczesnego języka francuskiego:

• Fonologia i fonetyka. Gałęzie fonetyki. Gałęzie fonologii. Dźwięki mowy z punktu widzenia fonetyki i fonologii.

• Fonetyka artykulacyjna: budowa narządów mowy, ich działanie.

• System samogłosek, półsamogłosek i spółgłosek w jęz. francuskim, ich wymowa i klasyfikacja. Porównanie z systemem jęz.polskiego

• Akcent. Typy i funkcje akcentu.

• Sylaba. S.akcentowana/nieakcentowana, s.otwarta/zamknięta. Zasady podziału na sylaby w języku francuskim.

• Iloczas w języku francuskim.

• Interface pismo/mowa: wymowa powiązana z ortografią.

• Wymowa powiązana z typem sylaby.

• Inne czynniki wpływające na wymowę samogłosek.

• Procesy fonologiczne: asymilacja, dysymilacja, metateza, elizja, epenteza itp.

• Fonetyka akustyczna: akustyczne właściwości dźwięków mowy, parametry opisu, identyfikacja samogłosek i spółgłosek z punktu widzenia akustycznego.

• Fonetyka audytywna: percepcja dźwięków mowy.

• Fonologia segmentalna: pojęcie opozycji, cechy dystynktywnej, neutralizacji; głoska a fonem; system samogłosek, system spółgłosek. Pojęcie wariancji w opisie systemu fonologicznego.

• Intonacja i jej funkcje.

• Rejestry mowy i ich charakterystyczne dla nich zjawiska fonetyczne. Łączenie międzywyrazowe, „e nieme”.

• Norma fonetyczna. Ortoepia.

• Zmiany w wymowie języka francuskiego na przestrzeni wieków.

Ćwiczenia: omawiany jest na nich przede wszystkim system samogłoskowy języka francuskiego, a w szczególności te jego elementy, które sprawiają trudności uczniom polskojęzycznym (opozycje miedzy samogłoskami oparte na różnicy stopnia rozwarcia i miejsca artykulacji, typowe dla języka francuskiego samogłoski nosowe, opozycja miedzy samogłoskami i półsamogłoskami). Studenci zapoznają się z różnorodnymi czynnikami decydującymi o wymowie (charakterystyka sylaby, asymilacja, etymologia wyrazu, względy stylistyczne). Ćwiczenia praktyczne maja na celu połączenie wiedzy o pisowni i wymowie francuskiej oraz nabycie umiejętności stosowania alfabetu fonetycznego do transkrypcji pojedynczych słów i całych tekstów.

Literatura:

Carton F. (1974) Introduction a la phonétique du français, Paris, Bordas.

Carton F. (2000) La prononciation (dans): Antoine G., Cerquiglini B. (dir.), Histoire de la langue française 1945-2000, Paris, CNRS, 25-60.

Duchet J.-L. (1986) La phonologie, Paris, PUF, seria Que sais-je?, wyd. 2.

Dutka-Mańkowska A., Pilecka E. (2008) Precis de la phonétique du français contemporain, Varsovie, Publications de l'Institut de Philologie Romane, Université de Varsovie.

Germain C., Leblanc R. (1981) Introduction a la linguistique générale, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, vol. 1 - La phonétique, vol. 2 - La phonologie.

Malmberg B. (1974) Manuel de phonétique générale. Introduction a l'analyse scientifique de l'expression du langage, Paris, Picard.

Malmberg B. (1987) La phonétique, Paris, P.U.F., Série Que sais-je?, 4e éd .

Martinet A. (1961) Eléments de linguistique générale, Paris, A. Colin.

Troubezkoy N. S. (1957) Principes de phonologie, Paris, Klinckieck.

Trubiecki N.S. (1970) Podstawy fonologii, tł. A. Heinz, Warszawa, PWN.

Walter H. (1982) Enquete phonologique et variétés régionales du français, Paris, P.U.F.

Walter H. (éd) (1983) Phonologie des usages du français, Langue française No 60.

Encyklopedie, słowniki:

Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. (1986) La grammaire d'aujourd'hui. Guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion (zwłaszcza artykuł phonétique/phonologie).

Dubois J. (dir) (1994) Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse.

Enciclopaedia Universalis (1980), Paris, Enciclopaedia Universalis S.A., vol. 12, artykuły Phonétique, Phonologie.

Polański K. (red.) (1999) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. 2.

Rey-Debove J. & Rey A. (dir.), (1993 lub wydania późniejsze) Le Nouveau Petit Robert, , Paris, Dictionnaires le Robert.

Na platformie IBUK Libra (dostęp przez strony BUW):

Gajos M. (2020) Fonetyka i ortografia dźwięku języka francuskiego, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Ponieważ brak jest w sieci publikacji uniwersyteckich w języku polskim dotyczących tematyki wykładu, tym ważniejszy jest udział w wykładzie. Materiały zawierające najważniejsze treści udostępnione będą uczestnikom wykładu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu fonetyki języka francuskiego student:

- zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu języka (K_W03)

- ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w

obszarze fonetyki i fonologii języka francuskiego (K_W04 /K_W10)

- zna i rozumie możliwości praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy w

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów (K_W15)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami nauczyciela/opiekuna naukowego (K_U03)

- umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania (K_K02)

- potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć

członków grupy (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (cz. I teoretyczna, na podstawie wykładu, cz. II - transkrypcja fonetyczna) odbywa się w sesji zimowej. Zdanie egzaminu jest warunkiem otrzymania punktów ECTS przypisanych do modułu.

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie udziału w ćwiczeniach : szczegółowe zasady podane są w sylabusie ćwiczeń.

Obecność na wykładzie jest nieobowiązkowa, ale usilnie zalecana (znajomość treści omawianych na wykładzie jest wymagana na egzaminie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janion, Alicja Jaworska-Kaska, Ewa Pilecka
Prowadzący grup: Agnieszka Janion, Alicja Jaworska-Kaska, Ewa Pilecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janion, Alicja Jaworska-Kaska, Ewa Pilecka
Prowadzący grup: Agnieszka Janion, Alicja Jaworska-Kaska, Ewa Pilecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)