Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język prasowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX3O-PNJF-JS18
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język prasowy
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych współczesnością, jej problemami i wyzwaniami, o których pisze francuska oraz studentów, którzy wiążą swoje zawodowe plany z sektorem dziennikarskim lub translatorskim w środowisku polsko-francuskim.

Pełny opis:

Studenci będą kształtować podstawowe umiejętności językowe od poziomu …B2…w zakresie języka prasowego: podstawowa wiedza na temat francuskiej prasy, rozumienie i analiza tekstu prasowego, tłumaczenie pisemne, przygotowanie wywiadu, podcastu, video. Przewidywany proponowany zakres tematyczny (realizacja: 2 semestry) (możliwe modyfikacje w zależności od specyficznych potrzeb grupy oraz sytuacji międzynarodowej):

1) Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje dla porządku europejskiego i światowego;

2) Zmiany klimatyczne;

4) Media społecznościowe – fake newsy/dezinformacja;

5) Język nienawiści;

6) Dziennikarstwo obywatelskie – blogi, podcasty, tweeter i facebook;

7) Populizmy- zagrożenie dla demokracji

Literatura:

1) Carmen-Ecaterina Aştirbei, Particularités de la traduction du texte de presse : le problème du titre journalistique: Étude de cas, Traduire, Revue française de la traduction, str. 33-48, https://doi.org/10.4000/traduire.85

2) René Meertens, La traduction des textes journalistiques, http://www.foreignword.com, consulté le 10 décembre 2010

3) Marc Buhot de Launay, Qu’est-ce que traduire?, Vrin (2005).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W09 = ma elementarną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej,

K_W10 = ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego,

K_W11 = zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich,

K_W12 = ma wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych,

K_W15 = zna i rozumie możliwości praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów,

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U06 = posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,

K_U07= potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku polskim i francuskim,

K_U10 = posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w mowie i w piśmie,

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K04 = potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym

Student po zakończeniu semestru:

- swobodnie posługuje się językiem francuskim ogólnym na poziomie C1 w zakresie analizy tekstów prasowych polskich I francuskich;

- ma podstawową wiedze na temat francuskiej prasy;

- potrafi przełożyć tekst prasowy z języka francuskiego na polski;

- potrafi formułować tytuły prasowe w przekładzie francuski-polski;

- potrafi przeprowadzić wywiad prasowy w języku francuskim,

- potrafi przygotować podcast +video.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagany jest systematyczny wkład pracy własnej studenta oraz aktywny udział w zajęciach, jak również pozytywne wyniki prac pisemnych realizowanych w trakcie trwania semestru.

Student otrzymuje regularną, precyzyjną i neutralną informację zwrotną na temat swojej pracy (feedback).

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA KURSKA
Prowadzący grup: JOLANTA KURSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)