Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze - Obcość i bliskość literatury średniowiecznej Iz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-005
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze - Obcość i bliskość literatury średniowiecznej Iz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć będziemy analizować najważniejsze teksty literackie francuskiego średniowiecza zastanawiając się, czy należą one tylko do historii literatury, czy też możliwy jest ich żywy odbiór. Będziemy więc się starali wydobyć ich wymiar ponadczasowy, dotyczący takich kwestii, jak miejsce jednostki w społeczeństwie, wyraz emocji, obraz ciała, kształtowanie tożsamości, relacje rodzinne, poszukiwania duchowe, stosunek do śmierci, znaczenie relacji z drugim człowiekiem.

Pełny opis:

Podczas zajęć będziemy analizować najważniejsze teksty literackie francuskiego średniowiecza zadając sobie pytanie, czy należą one tylko do historii literatury, czy też możliwy jest ich żywy odbiór – a jeżeli tak, to na jakich zasadach. W tym celu trzeba będzie rozdzielić aspekty stanowiące o specyfice średniowiecznej od tych, które poddają się nowym interpretacjom. Tak więc, omówione zostaną kwestie wynikające ze szczególnych warunków społecznych i kulturowych, dotyczące sposobów tworzenia, przechowywania i recepcji literatury średniowiecznej: wzajemne przenikanie oralności i pisma, rola autora, skryby i żonglera. Zatrzymamy się też nad kwestiami ściśle literackimi, takimi jak różne sposoby wyrażania znaczeń i miejsce zostawione dla interpretacji. Przede wszystkim jednak będziemy się starali wydobyć wymiar ponadczasowy tekstów, dotyczący takich kwestii, jak miejsce jednostki w społeczeństwie, wyraz emocji, obraz ciała, kształtowanie tożsamości, relacje rodzinne, poszukiwania duchowe, stosunek do śmierci, znaczenie relacji z drugim człowiekiem.

Literatura:

Chrétien de Troyes, Percewal albo opowieść o Graalu

Marie de France, Lais

Szaleństwo Tristana

Rutebeuf, Dits

François Villon, Testament

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium student:

- zna w zaawansowanym stopniu zasady analizy i interpretacji średniowiecznych tekstów literackich (K_W09);

- zna w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, procesy i zjawiska z zakresu średniowiecznej kultury i historii krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego (K_W10);

- umie planować i przygotowywać wystąpienia ustne w języku francuskim, odwołując się do podstawowych ujęć teoretycznych właściwych dla literaturoznawstwa w dziedzinie literatury średniowiecznej (K_U05);

- umie przygotować pracę pisemną, w języku francuskim, odwołując się do podstawowych ujęć teoretycznych właściwych dla literaturoznawstwa w dziedzinie literatury średniowiecznej (K_U06)

- jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności (K_K01)

- jest gotów do dbałości o dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza w odniesieniu do kultury francuskiej z okresu średniowiecza (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

- Ocena aktywności na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

- Kartkówki

- Praca pisemna

- Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sobczyk
Prowadzący grup: Agata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sobczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)