Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze - Motyw miłości we francuskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej Iz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-006
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze - Motyw miłości we francuskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej Iz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów do samodzielnej lektury tekstów literatury dawnej. Wspólna analiza wybranych utworów francuskiego Średniowiecza i Renesansu w oparciu o najnowsze opracowania krytyczne ma zachęcić do pogłębionego badania zjawisk kulturowych i literackich oraz nabycia umiejętności formułowania rozbudowanych komentarzy do analizowanych tekstów.

Szczegółowy program konwersatorium zostanie przestawiony na pierwszym spotkaniu.

Wszyscy studenci muszą posiadać adres ...@student.uw.edu.pl

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów do samodzielnej lektury tekstów literatury dawnej. Wspólna analiza wybranych utworów francuskiego Średniowiecza i Renesansu w oparciu o najnowsze opracowania krytyczne ma zachęcić do pogłębionego badania zjawisk kulturowych i literackich oraz nabycia umiejętności formułowania rozbudowanych komentarzy do analizowanych tekstów.

Tematem wiodącym jest motyw miłości w wybranych tekstach francuskiego Średniowiecza i Renesansu. Rozważania będą dotykały kilku podstawowych zagadnień: definicji i charakterystyki uczuć, głównych prądów filozoficznych kształtujących stosunek do miłości, literackich form wyrażania uczuć.

Program:

I. Średniowieczna fascynacja miłością:

1) Materia bretońska i l'amour courtois

- Lais Marie de France - kobiece spojrzenie na miłość?

- Tristan i Izolda - miłość tragiczna

2) André le Chapelain i reguły miłości dwornej – Le traité de l’amour courtois

3) Poezja miłosna Karola Orleańskiego

4) Les quinze joyes de mariage – życie małżeńskie na wesoło

II. Renesansowa wizja miłości – między petrarkizmem a neoplatonizmem:

1) Clément Marot i początki petrarkizmu we Francji

2) Maurice Scève i pierwszy zbiór poetycki typu canzoniere

3) Czy istnieje miłość idealna? Heptameron Marguerite de Navarre: między miłością duchową i ziemską

4) L’Olive Joachima Du Bellay czyli fascynacja neoplatońską miłością duchową

5) Pierre de Ronsard i sonety do Cassandry

6) Sonety Louise Labé – kobieca wersja petrarkizmu

7) Eros i Tanatos – różne oblicza miłości w poezji barokowej

Szczegółowy program konwersatorium zostanie przestawiony na pierwszym spotkaniu.

Wszyscy studenci muszą posiadać adres ...@student.uw.edu.pl

Literatura:

1. P.Y. Badel, Introduction à la vie littéraire du Moyen Age, Paris, 1969;

2. D. Poirion, Précis de littérature française du Moyen Age, Paris, 1983;

3. M. Zink, Introduction à la littérature française du Moyen Age, Paris, 1993;

4. M. Bideaux, A. Tournon, H. Moreau, Histoire de la littérature française du XVIe siècle, Nathan, 1991.

5. Brunel, Y. Bellenger, D. Couty, Ph. Sellier, M. Truffet, Histoire de la littérature française, Bordas, 1972.

6. J. Cornette, Chronique de la France moderne. Le XVIe siècle, SEDES, Paris, 1995.

8. M.-L. Demonet-Launay, XVIe siècle, 1460-1610, Bordas, 1987.

9. A. Jouanna, La France du XVIe siècle, PUF, Paris, 1996.

10. A. Jouanna, J. Boucher, D. Biloghi. G. Le Thiec, La France de la Renaissance. Histoire et dictionnaire des guerres de religion, Robert Laffont, Paris, 1998.

11. A. Jouanna, P. Hamon, D. Biloghi. G. Le Thiec, La France de la Renaissance. Histoire et dictionnaire, Robert Laffont, Paris, 2001.

12. Littérature française, coll. de poche, Arthaud, 1984.

13. D. Ménager, Introduction à la vie littéraire du XVIe s., Dunod, 1997.

14. Lestringant, J. Rieu, A. Tarrete, Littérature française du XVIe siècle, "Premier cycle ", PUF, Paris, 2000.

15. Précis de littérature française du XVIe s., sous la dir. de R. Aulotte, PUF, 1991.

16. Philippe Desan, Montaigne. Penser le social, Odile Jacob, Paris, 2018.

17. Philippe Desan, Montaigne. Une biographie politique, Odile Jacob, Paris, 2014.

18. Jean-Marie Le Gall, Défense et illustration de la Renaissance, PUF, Paris, 2018

19. wydania tekstów

Efekty uczenia się:

I. Celem konwersatorium jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji tekstu literackiego, zastosowanie w praktyce metodologii badań literackich, nabycie niezbędnej filologowi wiedzy o wielkich dziełach literatury francuskiej i frankofońskiej.

II. Po pozytywnym zaliczeniu zajęć, student:

A)

- ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w obszarach języka, literatury i kultury (K_W04),

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą (K_W05),

- ma wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych (K_W12)

B)

-potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, tradycyjnych i nowoczesnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach (K_U01),

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu filologii romańskiej (K_U02),

-potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa i literaturoznawstwa (K_U04),

C)

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (K_K05)

III.Po pozytywnym zakończeniu zajęć, student:

-zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu literatury dawnej.

- zna najważniejsze zjawiska historii literatury francuskiej średniowiecznej i renesansowej

- umie korzystać z różnych źródeł drukowanych oraz z nowoczesnych technologii informacyjnych, aby uzyskać niezbędne informacje w zakresie literatury średniowiecznej i renesansowej.

- umie selekcjonować, analizować, oceniać, i użytkować znalezione informacje w zakresie literatury średniowiecznej i renesansowej i wykorzystywać je we własnej praktyce interpretacyjnej

- umie samodzielnie zredagować w języku francuskim, poprawnie pod względem merytorycznym i językowym, krótki tekst (rozprawka) na zadany temat z zakresu omawianych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach, dopuszczalne dwie nieobecności

(nieusprawiedliwione) w semestrze;

- wygłoszenie krótkiego referatu na zadany temat;

- zaliczenie pisemne: praca semestralna w języku francuskim (rozprawka);

- ocena ciągła wypowiedzi ustnych lub zaliczenie ustne z zakresu problematyki poruszanej na

zajęciach;

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na

pierwszych zajęciach.

-Wszyscy studenci muszą posiadać adres ...@student.uw.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szeliga
Prowadzący grup: Dorota Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Dyżur w semestrze zimowym: wtorek, godz 13.00-14.00, gab. 3414 lub on line, na zoom.us.

Link do spotkania zostanie przesłany po uprzednim umówieniu się drogą mailową (d.szeliga@uw.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szeliga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)