Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Iz :Przekraczanie granic we francuskiej literaturze średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-014
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz :Przekraczanie granic we francuskiej literaturze średniowiecznej
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone będzie analizie tematu granicy i jej przekraczania we francuskiej literaturze średniowiecznej. Skoncentrujemy się na granicach istotnych dla określenia różnych dziedzin średniowiecznej kultury i mentalności: pomiędzy światem realnym a magicznym, ludzkim a zwierzęcym, ziemskim a boskim, sacrum a profanum. Będziemy mówić o doświadczeniu mistycznym, o profanacji i transgresji, o przekraczaniu norm społecznych i obyczajowych oraz o towarzyszącym tym zjawiskom przemianom. Ujęcie tematyczne będzie powiązane z analizą formalną, dotyczącą przekraczania granic konwencji literackich przez omawianych autorów.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone będzie analizie tematu granicy i jej przekraczania we francuskiej literaturze średniowiecznej. Weźmiemy pod uwagę wszelkie możliwe odsłony tego tematu, ukazujące zarówno granice dosłowne i materialne jak i symboliczne. Będziemy mieli okazję zastanowić się nad samym znaczeniem istnienia granicy i jej przekraczania dla kultury. Ze szczególną uwagą przyjrzymy się granicom istotnym dla określenia najważniejszych dziedzin średniowiecznej kultury i mentalności: pomiędzy światem realnym a magicznym, ludzkim a zwierzęcym, ziemskim a boskim, sacrum a profanum. Będziemy mówić o doświadczeniu mistycznym, o profanacji i transgresji, o przekraczaniu norm społecznych i obyczajowych oraz o towarzyszącym tym zjawiskom przemianom. Ujęcie tematyczne będzie powiązane z analizą formalną, dotyczącą przekraczania granic konwencji literackich przez omawianych autorów.

Literatura:

- Michel Zink, Littérature française du Moyen Age, Paris, PUF, 1992.

- Jean-Marie Fritz, Le Discours du fou au Moyen Âge; XIIe-XIIIe siècles, Paris, PUF, 1992.

- Pierre Bec, Burlesque et obscénité chez les troubadours : Le contre-texte au Moyen Âge, Paris, Stock, 1990.

- Corinne Pierreville, Anthologie de la littérature érotique du Moyen Age, Paris, Champion 2019.

- Mikhaïl Bakhtine, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970.

- Jacques Voisenet, Bêtes et hommes dans le monde médiéval, Tournhout, Brepols, 2000.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć; student

- ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w dziedzinie francuskiej literatury średniowiecznej,

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą średniowieczną,

- umie samodzielnie zanalizować i zinterpretować tekst literacki,

- umie samodzielnie zredagować, poprawnie pod względem merytorycznym i językowym, krótki tekst na zadany temat z zakresu omawianych zagadnień,

- umie wypowiedzieć się w sposób zorganizowany na tematy dotyczące problematyki zajęć,

- umie korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach, praca pisemna, zaliczenie ustne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sobczyk
Prowadzący grup: Agata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

W sem. letnim 2021/2022 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną na platformie zoom.us. /Google meet /Kampus.

Testy będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane

przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)