Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Iz - Główne prądy w literaturze francuskiej XX i XXI w

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz - Główne prądy w literaturze francuskiej XX i XXI w
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Założenia (opisowo):

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z różnymi tendencjami w literaturze francuskiej (ewentualnie frankofońskiej) w perspektywie przekrojowej i interdyscyplinarnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja i analiza formalno-tematyczna wybranych tekstów (proza, poezja, teatr) ilustrujących najważniejsze tendencje w literaturze XX i XXI wieku, m.in. egzystencjalizm, nowa powieść, teatr absurdu, OuLiPo.

Pełny opis:

Omówienie najważniejszych tendencji rozwojowych literatury francuskiej w XX i XXI w. i analiza kluczowych tekstów literackich i zagadnień: kryzys wartości symbolistycznych, poetyki nowoczesności (Apollinaire, Ponge), nadrealizm, ewolucja powieści (Proust, "nouveau roman", autobiografia i autofikcja, renarratywizacja), odnawianie poetyk teatralnych (Jarry, Beckett, Koltes), absurd, Oulipo itd.

Najważniejszym celem zajęć jest lektura utworów literackich i ich wspólna analiza, pozwalająca wskazać główne zjawiska w literaturze francuskiej XX i XXI w.

Ponadto studenci zapoznają się z tekstami krytycznymi na temat studiowanych pisarzy i zjawisk literackich.

Literatura:

M. Touret (dir.), Histoire de la littérature française du XXe s., t. I i II, Rennes, PUR, 2000 i 2008;

D. Viart, Le roman français au XXe siecle, Paris, Hachette, 1999;

M. Jarrety (dir.), Dictionnaire de poésie de Baudelaire a nos jours, Paris, PUF, 2001.

Szczegółowa bibliografia zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu konwersatorium student powinien:

1. znać chronologię epoki i najważniejsze daty,

2. znać omawiane pojęcia i teksty,

3. umieć powiązać różne zjawiska literackie,

4. umieć przeprowadzić paralele między autorami i tekstami,

5. umieć samodzielnie zanalizować tekst literacki.

Metody i kryteria oceniania:

– obecność obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności),

– referat,

– ocena udziału w dyskusjach na zajęciach,

– znajomość wskazanych lektur,

– możliwe sprawdziany pisemne w ciągu semestru,

– praca pisemna przygotowana w porozumieniu z prowadzącym,

– zaliczenie ustne w sesji

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kroker
Prowadzący grup: Wiesław Kroker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)