Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze Iz:Poetyka nocy w literaturze i sztuce XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz:Poetyka nocy w literaturze i sztuce XIX wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Iz Konwersatoria literaturoznawcze do wyboru
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest omówienie najważniejszych prądów w literaturze francuskiej XIX wieku (romantyzm, realizm, naturalizm, dekadentyzm, symbolizm) w kontekście motywu nocy i jego różnorodnych aspektów (temat wieczoru, światła księżyca, gwiazd, snu i marzenia sennego, koszmaru, itd.). Analizę literacką utworów poetyckich, opowiadań i fragmentów powieści dopełnią konteksty nokturnowe obecne w malarstwie oraz muzyce epoki.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą charakterystyce szeroko pojętego, literackiego motywu nocy przedstawionego na tle głównych prądów estetycznych XIX wieku – romantyzmu, realizmu, naturalizmu, dekadentyzmu i symbolizmu.

Na wstępie zasygnalizowana zostanie znacząca rola motywu nocy dla estetyki romantyzmu, który symbolicznie odcinał się od metaforycznej jasności wieku Oświecenia. Pejzaż nocny zaczyna dominować w twórczości romantyków, czego przykładem są, m. in., opisy nocy amerykańskiej u Chateaubrianda. Jako przykład literatury frenetycznej wykorzystującej motyw koszmaru nocnego zostaną omówione opowiadania fantastyczne Nodiera. Następnie studenci zapoznają się z twórczością poetycką romantyków i lirycznym przedstawieniem nocy a także z wykorzystaniem tego motywu w dramacie romantycznym. Na podstawie fragmentu tekstu G. Sand oraz utworu Chopina studenci zapoznają się również z literackim i muzycznym nokturnem. Malarski wymiar nocy zostanie z kolei przedstawiony na podstawie wybranego poematu prozą A. Bertranda.

W trakcie zajęć poruszony zostanie także związek pomiędzy nocą a stanami chorobowymi – somnambulizmem, szaleństwem, koszmarami będącymi jednym z objawów choroby psychicznej (Balzak, Nerval, Maupassant).

W literaturze drugiej połowy wieku motyw nocy rozpatrywany będzie w kontekście estetyki dekadentyzmu i symbolizmu, w której noc staje się przestrzenią nie tylko materialną, ale również psychologiczną. Zaznacza się tutaj obecność zaskakujących, pełnych grozy obrazów. Studenci zapoznają się z tekstami o charakterze onirycznym (m. in. z dekadenckim opowiadaniem J. Lorraina). Zostanie poruszony także aspekt ironicznego demontażu romantycznego przedstawiania motywu nocy. Z kolei zajęcia poświęcone estetyce symbolizmu rozwiną temat światła księżyca (Verlaine) oraz świtu (Rimbaud).

Literatura:

P. de Boisdeffre, Les écrivains de la nuit ou la Littérature change de signe, Paris, Librairie Plon, 1973.

F. Escal, La musique et le Romantisme, Paris, L'Harmattan, 2005.

Dictionnaire litttéraire de la nuit, red. A. Montandon, Paris, Honoré Champion, 2013 (2 vol.).

Noce romantyków. Literatura, kultura i obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, Kraków, Universitas, 2015.

Wybór tekstów literackich (lub fragmentów tekstów), artykuły naukowe, utwory muzyczne i reprodukcje malarskie.

Efekty uczenia się:

- student zna i rozumie miejsce i znaczenie literaturoznawstwa w zakresie opisu literatury francuskiej XIX wieku(K_W01)

- student zna i rozumie kierunki i metodologię w badaniach nad literaturą francuską XIX wieku (K_W04)

- student zna i rozumie kierunki estetyczne w literaturze XIX wieku oraz potrafi określić ich chronologię i powiązania istniejące pomiędzy nimi (K_W05)

- student zna i rozumie zasady analizy i interpretacji francuskich tekstów literackich z XIX wieku (K_W09)

- student zna i rozumie fakty historyczno-literackie i procesy zachodzące w literaturze francuskiej XIX wieku (K_W10)

- student potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku francuskim na podstawie artykułu naukowego z zakresu badań nad literaturą francuską XIX wieku (K_U05)

- student potrafi przygotować pracę pisemną na zadany temat na podstawie tekstów literackich oraz opracowań krytycznych na temat literatury francuskiej XIX wieku (K_U06)

- student potrafi komunikować się ustnie i pisemnie w języku francuskim na poziomie B2 (K_U07)

- student potrafi zastosować wiedzę z zakresu literatury francuskiej XIX wieku (K_U12)

- student rozumie wartość spuścizny literackiej XIX wieku i jest przygotowany do dbałości o jej ochronę (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa (dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, jeśli Student ma więcej nieobecności - dodatkowa praca), przygotowanie i aktywność na zajęciach, praca semestralna, zaliczenie ustne zadanych lektur, test pisemny z wiedzy zdobytej na zajęciach

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)