Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium literaturoznawcze Iz:Poetyka nocy w literaturze i sztuce XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1W-KL-06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze Iz:Poetyka nocy w literaturze i sztuce XIX wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: francuski
Skrócony opis:

Celem kursu jest omówienie najważniejszych prądów w literaturze francuskiej XIX wieku (romantyzm, realizm, naturalizm, dekadentyzm, symbolizm) w kontekście motywu nocy i jego różnorodnych aspektów (temat wieczoru, światła księżyca, gwiazd, snu i marzenia sennego, koszmaru, itd.). Analizę literacką utworów poetyckich, opowiadań i fragmentów powieści dopełnią konteksty nokturnowe obecne w malarstwie oraz muzyce epoki.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą charakterystyce szeroko pojętego, literackiego motywu nocy przedstawionego na tle głównych prądów estetycznych XIX wieku – romantyzmu, realizmu, naturalizmu, dekadentyzmu i symbolizmu.

Na wstępie zasygnalizowana zostanie znacząca rola motywu nocy dla estetyki romantyzmu, który symbolicznie odcinał się od metaforycznej jasności wieku Oświecenia. Pejzaż nocny zaczyna dominować w twórczości romantyków, czego przykładem są, m. in., opisy nocy amerykańskiej u Chateaubrianda. Jako przykład literatury frenetycznej wykorzystującej motyw koszmaru nocnego zostaną omówione opowiadania fantastyczne Nodiera. Następnie studenci zapoznają się z twórczością poetycką romantyków i lirycznym przedstawieniem nocy a także z wykorzystaniem tego motywu w dramacie romantycznym. Na podstawie fragmentu tekstu G. Sand oraz utworu Chopina studenci zapoznają się również z literackim i muzycznym nokturnem. Malarski wymiar nocy zostanie z kolei przedstawiony na podstawie wybranego poematu prozą A. Bertranda.

W trakcie zajęć poruszony zostanie także związek pomiędzy nocą a stanami chorobowymi – somnambulizmem, szaleństwem, koszmarami będącymi jednym z objawów choroby psychicznej (Balzak, Nerval, Maupassant).

W literaturze drugiej połowy wieku motyw nocy rozpatrywany będzie w kontekście estetyki dekadentyzmu i symbolizmu, w której noc staje się przestrzenią nie tylko materialną, ale również psychologiczną. Zaznacza się tutaj obecność zaskakujących, pełnych grozy obrazów. Studenci zapoznają się z tekstami o charakterze onirycznym (m. in. z dekadenckim opowiadaniem J. Lorraina). Zostanie poruszony także aspekt ironicznego demontażu romantycznego przedstawiania motywu nocy. Z kolei zajęcia poświęcone estetyce symbolizmu rozwiną temat światła księżyca (Verlaine) oraz świtu (Rimbaud).

Literatura:

P. de Boisdeffre, Les écrivains de la nuit ou la Littérature change de signe, Paris, Librairie Plon, 1973.

F. Escal, La musique et le Romantisme, Paris, L'Harmattan, 2005.

Dictionnaire litttéraire de la nuit, red. A. Montandon, Paris, Honoré Champion, 2013 (2 vol.).

Noce romantyków. Literatura, kultura i obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, Kraków, Universitas, 2015.

Wybór tekstów literackich (lub fragmentów tekstów), artykuły naukowe, utwory muzyczne i reprodukcje malarskie.

Efekty uczenia się:

K_W04: student ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w obszarach języka, literatury i kultury (umie ustalić chronologię kierunków literackich w XIX wieku)

K_W05: student ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą

K_W12: student ma wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych (umie scharakteryzować poszczególne prądy w literaturze XIX wieku)

K_U01: student potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, tradycyjnych i nowoczesnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach (potrafi przygotować wystąpienie czy pracę semestralną na zadany temat)

K_U02: posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu filologii romańskiej (potrafi dokonać analizy utworu literackiego pod kątem obecności elementów związanych z motywem nocy (przestrzeń, narracja, obrazowanie, itp.))

K_U04: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa i literaturoznawstwa (potrafi posługiwać się podstawową terminologią związaną z pojęciami nokturnu, oniryzmu, fantastyki, itp.)

K_K05: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach, praca semestralna, zaliczenie ustne zadanych lektur, test(y) pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Opiela-Mrozik
Prowadzący grup: Anna Opiela-Mrozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Opiela-Mrozik
Prowadzący grup: Anna Opiela-Mrozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.